20.11.2017
Инспекторатът на ВСС не откри нарушения в дейността на председателя на Административен съд – Бургас Панайот Генков

Проверката по повод сигнала на вицепремиера Валери Симеонов от 14.08.2017 г. приключи със становище за липса на съмнения в почтеността на съдия Панайот Генков

В сигнала на вицепремиера Валери Симеонов до Инспектората на Висшия съдебен съвет /ИВСС/ липсват данни за извършване на проверка за почтеността на и.ф председателя на Административен съд – Бургас Панайот Генков. Това се казва в становище на Инспектората на ВСС от 13.11.2017 г., получено в АдмС – Бургас
Ревизиращият орган към Висшия съдебен съвет е извършил предварително проучване, съобразно законовите си правомощия на място в Административен съд – Бургас след като вицепремиерът Симеонов поиска да бъде установено дали съдия Генков, като и.ф. председател е оказвал натиск върху съдии да отменят заповеди на директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП на Пенка Жекова за допускане на предварително изпълнение на принудителната мярка „запечатване на обект“.
Като основание за исканата проверка е посочен период от активния летен сезон 01.07.2017 г. до 10.08.2017 г., в който различни състави на съда са отменяли наложени 83 бр. заповеди за допуснато предварително изпълнение на мярката“запечатване на обект“, издадени от ТД на НАП поради установени нарушения на финансовото законодателство в търговски обекти по Южното Черноморие.
Според изводите от извършеното проучване на ИВСС посочените в сигнала дела са образувани в деня на постъпване на жалбите, разпределяни са чрез „Централизирана система за разпределение на делата“ и по начин, определен от „Вътрешните правила за случайно разпределяне на делата в АдмС – Бургас“, утвърдени и действащи преди съдия Генков да е и.ф председател.
С оглед незабавното произнасяне по този вид дела, предвидено в разпоредбата на чл.60 ал.5 от АПК, съдът е изисквал от ТД на НАП в гр. Бургас изпращане на преписката в кратък срок и след постъпването й се е произнасял незабавно с мотивирано определение.
В становището се посочват данни от инстанционния контрол по визираните в сигнала производства, според които 15.7 % от делата изобщо не са обжалвани пред Върховния административен съд /ВАС/ от директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП Пенка Жекова и са влезли в сила. По време на проучването потвърдените от ВАС актове на АдмС – Бургас са 32.5 %, а отменените са 26.5 %. Към настоящия момент оставените в сила решения на АдмС – Бургас са 57 на сто, а тези които ВАС е отменил по жалби на ТД на НАП са 29 на сто, което означава, че Върховната инстанция е намерила за правилни и законосъобразни два пъти повече решения на АдмС – Бургас, в сравнение с тези, които е отменила.
Инспекторатът е установил, че посочените в сигнала дела са разгледани обективно и безпристрастно. Не са констатирани действия на съдебните състави, които да обосновават извод за укоримо поведение на съдия Генков за липса на почтеност, за упражнено пряко или косвено влияние, което да предопредели крайния съдебен акт и да засегне независимостта на съдии, както и да накърни престижа на съдебната власт. Не са установени и негови преки действия предвид обстоятелството, че той не е разглеждал дела от посочения в сигнала вид. Нещо повече през по-голямата част от периода съдия Генков е бил в платен годишен отпуск.
Няма нарушения и при образуване и разглеждане на делата. „Проверката за законосъобразност и правилност на съдебните актове се извършва само и единствено от горестоящия съд по реда на инстанционния контрол, какъвто в случая е осъществен за по-голямата част от актовете“, се казва още в становището на ИВСС.
Пресофисът на АдмС – Бургас припомня, че сигналът на вицепремиера Симеонов и докладът на директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП на Пенка Жекова бяха разгледани на Общо събрание на съдиите през септември, на което бяха обявени и резултатите от вътрешната проверка, извършена от зам.-председателя на съда съдия Станимира Друмева. Изводите от проверката опровергаваха твърденията на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас, че съдиите от АдмС – Бургас са отменяли предварителната мярка „запечатване на обект“ при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица. Тези твърдения бяха определени като голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина. По решение на Общото събрание за изводите от вътрешната проверка бяха уведомени Министърът на финансите и Изпълнителният директор на НАП, с предложение да извършат проверка, има ли опит от страна на държавен служител - отговорно длъжностно лице от ТД на НАП гр.Бургас да окаже натиск върху работата на съда. В този смисъл са и публично оповестените: Писмо на Съюза на съдиите в България до Изпълнителния директор на НАП от 26.10.2017 г; Декларация на Висшия адвокатски съюз от 04.11.2017 г. и Декларация на Асоциацията на българските административни съдии от 10.11.2017 г.
Резултатите от предварителното проучване на Инспектората към ВСС още веднъж доказват категорично, че и.ф. председател на АдмС – Бургас Панайот Генков не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт и не е оказвал натиск в работата на съдиите, които прилагат честно и почтено закона при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове.
Бургаският административен съд ще продължи да работи в дух на независимост и безпристрастност, осигурявайки равнопоставеност на страните в процеса, независимо дали са административни органи, юридически лица, организации или граждани.

 

09.06.2008
Събеседване с кандидатите, допуснати след първия етап [ още ...]

30.05.2008
На 27.05. 2008 г. в Административен съд – Бургас е образувано дело № 804/2008 г. страни по делото са Община Бургас и частен съдебен изпълнител Петър Бакалов. [ още ...]

19.05.2008
На 14.05.2008 г. в Административен съд – Бургас е образувано дело № 740/2008 г. по искова молба на Ивайло Дражев [ още ...]

08.05.2008
Оспорване от Областен управител на Бургас [ още ...]

29.04.2008
Оспорване от "Бургаска асоциация за външна реклама" [ още ...]

22.04.2008
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „БРИТАНИКА" - Бургас [ още ...]

30.11.2007
С решение от 28.11.2007 год. състав на Административен съд – Бургас РЕШИ: ОБЯВЯВА избора на Димитър Николов Трънков за кмет на кметство Габър, община Созопол, област Бургас за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. [ още ...]

19.11.2007
СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ДЕЛА ЗА 2007 ГОД. ПО ЗМИ [ още ...]

09.11.2007
Образувано е дело №1386/2007 г. по жалба на Стефан Бонев Стефанов- кандидат за кмет на с. Винарско - обжалва се определяне на изборните резултати за кмет от втори тур на с. Винарско, община Камено обявени от ОбИК -Камено. [ още ...]

08.11.2007
Образувано е дело №1346/2007 г. по жалба на Диана Кирилова Дякова - кандидат за кмет на с. Каменар - обжалва се определяне на изборните резултати за кмет от първи тур на с. Каменар, община Поморие обявени от ОбИК - Поморие. [ още ...]

05.11.2007
Образувано е Административно дело №1357/2007 г. по жалба на коалиция „Бъдеще за община Созопол” (ВМРО – БНД, ЗНС, БДС, НДСВ, ДСБ) против решение на ОбИК – гр. Созопол, с което се обявява избора на общински съветници за община Созопол [ още ...]

02.11.2007
Образувано е дело №1336/2007 г. по жалба на ПП „Роден край” против решение на ОбИК – гр. Бургас, с което се насрочва втори тур за избор на кмет на община Бургас. [ още ...]

01.11.2007
Оспорени са изборните резултати за кметове на населени места – с. Равнец, с. Брястовец, с. Драганово и с. Изворище, както и насрочването на втори тур за избор на кметове на: [ още ...]

31.10.2007
Пред Административен съд – Бургас се оспорват резултати от изборите за общински съветници на Община Бургас и кмет на Община Бургас. [ още ...]

Страница: 123456789