20.11.2017
Инспекторатът на ВСС не откри нарушения в дейността на председателя на Административен съд – Бургас Панайот Генков

Проверката по повод сигнала на вицепремиера Валери Симеонов от 14.08.2017 г. приключи със становище за липса на съмнения в почтеността на съдия Панайот Генков

В сигнала на вицепремиера Валери Симеонов до Инспектората на Висшия съдебен съвет /ИВСС/ липсват данни за извършване на проверка за почтеността на и.ф председателя на Административен съд – Бургас Панайот Генков. Това се казва в становище на Инспектората на ВСС от 13.11.2017 г., получено в АдмС – Бургас
Ревизиращият орган към Висшия съдебен съвет е извършил предварително проучване, съобразно законовите си правомощия на място в Административен съд – Бургас след като вицепремиерът Симеонов поиска да бъде установено дали съдия Генков, като и.ф. председател е оказвал натиск върху съдии да отменят заповеди на директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП на Пенка Жекова за допускане на предварително изпълнение на принудителната мярка „запечатване на обект“.
Като основание за исканата проверка е посочен период от активния летен сезон 01.07.2017 г. до 10.08.2017 г., в който различни състави на съда са отменяли наложени 83 бр. заповеди за допуснато предварително изпълнение на мярката“запечатване на обект“, издадени от ТД на НАП поради установени нарушения на финансовото законодателство в търговски обекти по Южното Черноморие.
Според изводите от извършеното проучване на ИВСС посочените в сигнала дела са образувани в деня на постъпване на жалбите, разпределяни са чрез „Централизирана система за разпределение на делата“ и по начин, определен от „Вътрешните правила за случайно разпределяне на делата в АдмС – Бургас“, утвърдени и действащи преди съдия Генков да е и.ф председател.
С оглед незабавното произнасяне по този вид дела, предвидено в разпоредбата на чл.60 ал.5 от АПК, съдът е изисквал от ТД на НАП в гр. Бургас изпращане на преписката в кратък срок и след постъпването й се е произнасял незабавно с мотивирано определение.
В становището се посочват данни от инстанционния контрол по визираните в сигнала производства, според които 15.7 % от делата изобщо не са обжалвани пред Върховния административен съд /ВАС/ от директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП Пенка Жекова и са влезли в сила. По време на проучването потвърдените от ВАС актове на АдмС – Бургас са 32.5 %, а отменените са 26.5 %. Към настоящия момент оставените в сила решения на АдмС – Бургас са 57 на сто, а тези които ВАС е отменил по жалби на ТД на НАП са 29 на сто, което означава, че Върховната инстанция е намерила за правилни и законосъобразни два пъти повече решения на АдмС – Бургас, в сравнение с тези, които е отменила.
Инспекторатът е установил, че посочените в сигнала дела са разгледани обективно и безпристрастно. Не са констатирани действия на съдебните състави, които да обосновават извод за укоримо поведение на съдия Генков за липса на почтеност, за упражнено пряко или косвено влияние, което да предопредели крайния съдебен акт и да засегне независимостта на съдии, както и да накърни престижа на съдебната власт. Не са установени и негови преки действия предвид обстоятелството, че той не е разглеждал дела от посочения в сигнала вид. Нещо повече през по-голямата част от периода съдия Генков е бил в платен годишен отпуск.
Няма нарушения и при образуване и разглеждане на делата. „Проверката за законосъобразност и правилност на съдебните актове се извършва само и единствено от горестоящия съд по реда на инстанционния контрол, какъвто в случая е осъществен за по-голямата част от актовете“, се казва още в становището на ИВСС.
Пресофисът на АдмС – Бургас припомня, че сигналът на вицепремиера Симеонов и докладът на директора на дирекция „Контрол“ в ТД НАП на Пенка Жекова бяха разгледани на Общо събрание на съдиите през септември, на което бяха обявени и резултатите от вътрешната проверка, извършена от зам.-председателя на съда съдия Станимира Друмева. Изводите от проверката опровергаваха твърденията на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас, че съдиите от АдмС – Бургас са отменяли предварителната мярка „запечатване на обект“ при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица. Тези твърдения бяха определени като голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина. По решение на Общото събрание за изводите от вътрешната проверка бяха уведомени Министърът на финансите и Изпълнителният директор на НАП, с предложение да извършат проверка, има ли опит от страна на държавен служител - отговорно длъжностно лице от ТД на НАП гр.Бургас да окаже натиск върху работата на съда. В този смисъл са и публично оповестените: Писмо на Съюза на съдиите в България до Изпълнителния директор на НАП от 26.10.2017 г; Декларация на Висшия адвокатски съюз от 04.11.2017 г. и Декларация на Асоциацията на българските административни съдии от 10.11.2017 г.
Резултатите от предварителното проучване на Инспектората към ВСС още веднъж доказват категорично, че и.ф. председател на АдмС – Бургас Панайот Генков не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт и не е оказвал натиск в работата на съдиите, които прилагат честно и почтено закона при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове.
Бургаският административен съд ще продължи да работи в дух на независимост и безпристрастност, осигурявайки равнопоставеност на страните в процеса, независимо дали са административни органи, юридически лица, организации или граждани.

 

11.11.2009
В Административен съд – Бургас е образувано дело под № 1288/2009 г. по повод на жалба на две физически лица против заповед № 2113/2008 г. на заместник-кмета на Община Бургас [ още ...]

24.06.2009
На 3 юли 2009г. от 10.00 часа в гр. Бургас, х-л „България", зала „Компас" ще се проведе Седми регионален семинар по проект "Административното правосъдие и развитието на гражданското общество" [ още ...]

27.03.2009
На 26.03.2009 г. в Административен съд Бургас е образувано дело № 401/2009 г. против Община Бургас по жалба на [ още ...]

11.02.2009
АТАКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД [ още ...]

11.02.2009
ГРАЖДАНИН СЪДИ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА [ още ...]

14.11.2008
С Определение № 2626/13.11.2008 г. Пети състав на Административен съд – Бургас прекрати производството по адм. дело № 1503/2008 г. по описа на съда. [ още ...]

03.11.2008
Административен съд-Бургас, на основание чл.188, вр. с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Бургаска асоциация за външна реклама” [ още ...]

06.10.2008
На 02.10.2008 г. в Административен съд – Бургас е образувано дело № 1503/2008 г. със страни Сдружение на „Асоциация на парковете в България” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – София. [ още ...]

29.09.2008
На 29.09.2008 г. в Административен съд – Бургас е образувано дело № 1486 по жалба на Община Бургас против РДНСК – Бургас. [ още ...]

11.08.2008
On-line справки за движение на дело [ още ...]

02.07.2008
П Р О Т О К О Л за класиране на кандидатите, явили се на конкурса в Административен съд Бургас за длъжностите [ още ...]

25.06.2008
ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС, назначен със заповед № 71/16.05.2008 г. на Председателя на Административен съд - Бургас [ още ...]

25.06.2008
С Определение № 1159/23.06.2008 г., което не подлежи на обжалване, ХІІ състав на Административен съд – Бургас отменя действията на частен съдебен изпълнител Петър Бакалов [ още ...]

20.06.2008
На 19.06.2008 г., състав на Административен съд – Бургас разгледа дело № 863/2008 г., образувано по жалба на Владимир Недялков Колев [ още ...]

16.06.2008
Административен съд Бургас, на основание чл. 181 ал.1 и ал.2 от АПК, обявява, [ още ...]

Страница: 123456789