АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 121/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.П. ***/03.01.2007 г. на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП. ОСЪЖДА Р.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
2 Административно дело No 221/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.П.П.,
П.Н.Г.,
Ч.Щ.Ч.,
Я.Щ.Ч.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 17.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалби подадени от Ц.П.П. *** и П.Н.Г. *** и втората от Ч.Щ.Ч. *** и Я.Щ.Ч. *** против заповед №РД16-83/01.02.2007г. на кмета на Община Поморие в частта и относно номерацията на новообразувания УПИ XVII-1084,1085,2964. Прекратява производството по административно дело №221 по описа за 2007г. на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
3 Административно дело No 224/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Трансстрой Бургас" АД - гр. Бургас против ревизионен акт № 02011777/23.11.2006 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта в която е потвърден с решение № РД - 10-101/05.03.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Трансстрой Бургас" АД - гр. Бургас, вписано по ф.д. № 3294/1994 година от Бургаски окръжен съд и с ЕИК по БУЛСТАТ 102003626, представлявано от Васил Русев Илиев - изпълнителен директор, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 16 462 (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
4 Административно дело No 230/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ М.Е.ЛИНК БУРГАС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 01.07.2008г.
ИЗМЕНЯ решение № 471/19.11.2007г. на Административен съд Бургас, постановено по адм.д. № 230/07г. на Адм.съд Бургас, в частта за разноските, като постановява: ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "М.Е.ЛИНК-Бургас" ООД направените по делото разноски в размер на 417лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.194, ал.4 от ГПК/отм./ на "М.Е.ЛИНК-Бургас" ООД за изменение на решение № 471/19.11.2007г. на Адм.съд Бургас, постановено по адм.д. № 230/2007г. на Адм.съд Бургас, в частта за заплащане на съдебно-деловодни разноски над 417лв. до 1450лв. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с ЧЖ пред 3-членен състав на ВАС на РБ.
 
5 Административно дело No 276/2007, I състав Други административни дела МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
Съдът на осн. чл. 155, ал. 3, вр. чл. 159, т. 8 от АПК
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на отбраната против заповед № РД - 01-121/15.02.2007 г. на Кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.

 
6 Административно дело No 279/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ДИНИТА ТРАНС ЕООД ДИНЮ ДИНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Динита транс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.17, вх.1, ет.8, представлявано от управителя Диньо Михов Динев против Ревизионен акт № 2663/23.01.2007г., издаден от Петко Георгиев Димов - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас в частта, която е потвърдена с Решение № РД-10-139/26.03.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Динита транс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.17, вх.1, ет.8 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2500,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
7 Административно дело No 318/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ Ж.Д.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 срещу Ревизионен акт № 02-00-2324/29.01.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-150/05.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
8 Административно дело No 333/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Б.С.В.,
Н.А.Н.,
Г.А.Н.,
Р.Д.Е.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 15.07.2008 по ах.дело №333/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
9 Административно дело No 333/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Б.С.В.,
Н.А.Н.,
Г.А.Н.,
Р.Д.Е.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 15.07.2008г.
Обявява за нищожна заповед №РД01 912/16.11.2006година на кмета на Община Царево. Осъжда Община Царево да зплати на С.Т.С., Б.С.В., Н.А.Н. и Г.А.Н. сума в размер на 260 /двеста и шестедест/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно.
 
10 Административно дело No 396/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ   Определение от 13.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 7.07.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2008г. от 13,50 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.М. ***, против Решение №135/18.04.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без уважение жалбата му против Постановление №2634/2001/061788 от 26.03.2007г. на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на АДВ по изпълнително дело № 2634/2001г. по описа на същата дирекция.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 396/2007г. по описа на Административен съд - град Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
11 Административно дело No 398/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ НЕКСА ЕООД ЛЮБЛЕНА БАМБАНИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен ревизионен акт № 2860857/06.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Ямбол, потвърден с решение № РД-10-182/19.04.2007г. на началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП да заплати в полза на НЕКСА" ЕООД, гр.София, ул."Черковна" № 33 с ЕИК по БУЛСТАТ 130990235, представлявано от Любляна Емилова Бамбани разноски по делото за настоящата инстанция в размер на от 450 лв. (четиристотин и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
12 Административно дело No 427/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев против Ревизионен акт № 02-00-2221/20.12.2006г., издаден от Доротея Нейкова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас в частта, която е потвърдена с Решение № РД-10-181/19.04.2007г. на изпълняващия правомощията Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 704,41 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
13 Административно дело No 433/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
Съдът на осн. чл. 155, ал.1 и 3 от АПК, вр. чл. 159 т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на отбраната против заповед № РД-01-296/17.04.2007 г. на Кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 433/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.

 
14 Административно дело No 508/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Иван Шишман " № 40, рег. по ф.д.№ 1944/2002г. по описа на БОС срещу постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 8/2007 от 26.02.2007г. на Началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
15 Административно дело No 527/2007, VIII състав Други административни дела ЛАКТОС БЪЛГАРИЯ ООД БЛАГОВЕСТ ГУДЕВ,
Р.С.С.,
СРЕГИ ООД ПРЕДСТ. ОТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.
Отменя решение №8 от 15.12.2006г. на ОС Бургас с която е одобрен ПУП ПУР план за улична регулация на територията на промишлена зона Север в частта касаеща следните имоти: УПИ II 467, 468, 508, 570 ,697 698 собственост на Лактос България ООД, ПИ №353 и ПИ 640 собственост на Среги ООД грБургас и ПИ 463 /УПИ IV -63/ собственост на Р.С. *** всички находящи се в кв. 6 по плана на Промишлена зона Север гр.Бургас. Осъжда ОС Бургас да заплати на Лактос България ООД представлявано от Благовест Гудев разноски в размер на 650 /шестотин и петдесет/ лева.Решението е окончателно.
 
16 Административно дело No 530/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЛЕРОС БАЛКАН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Лерос Балкан" АД - клон гр. Бургас срещу Ревизионен акт № 02-6-2975/15.03.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-225/17.05.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Лерос Балкан" АД - клон гр. Бургас, да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 689, 12 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и дванасет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
17 Административно дело No 558/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ АГРОБЛОК ЕООД ЧРЕЗ ИВАН ГОСПОДИНОВ ПИСАРСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Агроблок" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, представлявано от управителя Иван Господинов Писарски, с ЕИК по Булстат 128585660 против Ревизионен акт № 2860852/20.03.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с решение № РД-10-236 от 21.05.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА "Агроблок" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, представлявано от управителя Иван Господинов Писарски, с ЕИК по Булстат 128585660 ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1970.00/хиляда деветстотин и седемдесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
18 Административно дело No 563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 026-2362/22.03.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, с който са установени допълнителни задължения за данък върху доходите на физическите лица, дължим от Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, както следва:
за период 01.01.2001 - 31.12.2001 год. ОПРЕДЕЛЯ задължение за данък върху доходите на физическите лица, в размер на 4 362,30 лв., ведно със законната лихва за забава в размер на 2 504,59 лв., считано от 08.05.2002 год. до 27.10.2006 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, за установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за периодите 01.01.2002 - 31.12.2002 год. и 01.01.2003 - 31.12.2002 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, сумата от 111,83 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
19 Административно дело No 606/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ С.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Н. с ЕГН ********** ***, ул."Ален мак" № 27 против РА № 200130/10.04.2007 г. на орган по приходите при ГД - Бургас на НАП. ОСЪЖДА С.К.Н. с ЕГН ********** ***, ул."Ален мак" № 27 да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 522/петстотин двадесет и два/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
20 Административно дело No 609/2007, VI състав Други административни дела А.Д.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС,
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
  Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.А. ***, като нередовна.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№609/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
21 Административно дело No 617/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Л.П.В.,
М.Т.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Л.П.В. и М.Т.П. *** за изменение на Определение № 77 от 11.01.2008 г. по адм.д. № 617/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, в частта му за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
22 Административно дело No 620/2007, VI състав Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на зам. директора на ОДП - Бургас да издаде паспорт на малолетното дете Калина Батакчиева.
ВРЪЩА преписката на директора на ОДП - Бургас за произнасяне по искането на Г. Николаева Т., в качеството й на майка и законен представител на малолетната дъщеря Калина Руменова Батакчиева, за издаване на паспорт на малолетното дете, при съобразяване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 651/2007, X състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Решение от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1062/05.06.2007г. на Общински съвет - Несебър, отразено в протокол № 29 от 05.06.2007г. със следното съдържание: "На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, допълва свое решение № 845 от протокол № 24/26.01.2007г., като досегашния текст на решението става т.1 и създава нови т.2 и т.3, както следва: т.2: Поради отпаднало предназначение обявява за частна общинска собственост частта от улицата с площ от 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м., попадащи в обема на ПУП по т.1; т.3 Упълномощава кмета на община Несебър да подпише договор по чл.15, като след влизане в сила на частичното изменение да се извърши замяна на собствените на Костадин Х.С. 146,39 /сто четиридесет и шест цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. с 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м. общинска собственост, като частното лице доплати разликата в цената, съгласно приложената пазарна оценка."
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
24 Административно дело No 702/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева против Ревизионен акт № 2060080/ 20.04.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Сливен, потвърден с решение № РД- 10- 277 от 18.06.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени дължимите от жалбоподателя допълнителни задължения по ЗКПО за 2002 година общо в размер на 17822.62 лева, представляващи- данък за общините в размер на 4999.60 лева- главница и лихви-2584.15 лева и данък върху печалбата в размер на 6750.00 лева- главница и лихви- 3488.87 лева.
ОСЪЖДА "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 696.00 лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.


 
25 Административно дело No 703/2007, XII състав Други административни дела И.А.Ф. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Ф. *** срещу Заповед № Z-607/26.06.2007 г. на кмета на община Созопол.
ОСЪЖДА И.А.Ф. *** да заплати в полза на община Созопол направените разноски по водене на делото в размер на 300 (триста) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
26 Административно дело No 722/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ХЕМУСХОТЕЛС АД РДНСК БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 24/08.06.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 20/26.02.2007г. издадено от главен архитект на община Приморско, ведно с одобрените проекти от 07.02.2007г. за строеж: "Семеен хотел", находящ се в УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско издадено на името на Т.П. Киров собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разрешение за строеж № 20/26.02.2007г. издадено от главен архитект на община Приморско, ведно с одобрените проекти от 07.02.2007г. за строеж: "Семеен хотел", находящ се в УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско издадено на името на Т.П. Киров собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско, относно предвидената застройка в северната част на имот ІV-33, кв.29 по плана на град Приморско.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
27 Административно дело No 758/2007, II състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.П.П. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 20.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 49 от 14.05.2007г. на началника на РДНСК Бургас.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Бургас да заплати в полза на Ф.П. *** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 760 лв. (седемстотин и шейсет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
28 Административно дело No 840/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНТЕР СИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Интер систем-инженеринг" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 2, представлявано от управителя Румен Бонев Вътев против Ревизионен акт № 0202906/28.03.2007г., издаден от Пламен Иванов Георгиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-234/21.05.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 2 606,94 лева за периода от 01.06.2006г. до 31.07.2006г. и лихва за просрочие в размер на 230,53 лева."
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
29 Административно дело No 845/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ А.К.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 22.08.2008г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която за данъчни периоди 01.09.2003г.-30.09.2003г., 01.10.2003г.-31.10.2003г., 01.11.2003г.-30.11.2003г., 01.03.2004г.-31.03.2004г. по приложението на ЗДДС на А.К. ***... са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2484,75 лв. и лихви в размер общо на 921,83 лв.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.К. ***..., против ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.К.К. по приложение на ЗДДС за данъчни периоди 01.08.2003г.-31.08.2003г., 01.02.2004г.-29.02.2004г., 01.06.2004г.-30.06.2004г., 01.07.2004г.-31.07.2004г., са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2035,45 лв. и лихви в размер общо на 770,29 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, представлявана от Румяна Дечева Дулева, да заплати на А.К. ***... направените по делото разноски в размер на 385,00 (триста осемдесет и пет) лева.
ОСЪЖДА А.К. ***... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 209 (двеста и девет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 Административно дело No 860/2007, VIII състав Дела от административен характер по ЗОБС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО   Решение от 11.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 599 от 13.07.2008 г. на Общински съвет - Царево, прието по т.12 от дневния ред на заседанието на съвета, отразено в Протокол № 37/13.07.2007 г., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет - Царево да заплати на "Кочо Честеменски" АД /в несъстоятелност/ - гр. Пловдив разноски в размер на 700 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
31 Административно дело No 890/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЦЪРКОВНО НАСТ. ПРИ ХРАМ СВ.НИКОЛА -СТИЛЯН СТОЙКОВ ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Решение от 11.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Църковно настоятелство при храм "Св.Никола" - с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, против Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, общ.Созопол, обл.Бургас, в частта относно имот с идентификатор 81178.501.5.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 899/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ МАРИЙКА КРАСИМИР КУРТЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 16.07.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2000105/16.05.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-308/02.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас, с който е отказано право на приспадане на ДДС в размер на 1 820,44 лв. главница и 179,28 лв. лихва за периода 01.07.2006 г.-31.07.2006 г.; 4 240,97 лв. главница и 364,44 лв. лихва за периода 01.08.2006 г.-31.08.2006 г. и 10 013,84 лв. главница и 737,80 лв. лихва за периода 01.09.2006 г.-30.09.2006 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Василев Куртев от с. Крушаре, община Сливен срещу Ревизионен акт № 2000105/16.05.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-308/02.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас, в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас да заплати в полза на Красимир Василев Куртев от с. Крушаре, община Сливен разноските по водене на делото в размер, възлизащ на сумата от 220.93 лева (двеста и двадесет лева и деветдесет и три стотинки).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
33 Административно дело No 901/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Х.Г. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-4/19.07.2007г., издадена от началника на РДНСК - Бургас, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "Лятна кухня с ателиета в подпокривното пространство-преработка на одобрени проекти", изпълнен от жалбоподателя в съсобствения му УПИ VІ-430 в кв.55 по плана на гр.Бургас, кв."Сарафово" с административен адрес: ул."Ангел Димитров" № 38.
ОСЪЖДА РДНСК - Бургас да заплати на К.Х.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 460 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
34 Административно дело No 942/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕЛИТ ИНВЕСТ 72 ЕООД ГЕОРГИ НАРДОВ ДИРЕКТОР Д ОУИ БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на "Елит Инвест - 72" ЕООД гр. Пловдив, представлявано от Георги Петров Нардов, чрез процесуален представител адв. Апостолов против Заповед № 1744/14.08.2007г. на Дирекнора на ТД на НАП гр. Бургас.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
35 Административно дело No 960/2007, X състав Дела от административен характер по ЗОБС Д.Г.С.,
Д.Т.Г.Д.,
В.Т.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. ***, Д.Т.Г.-Д. *** и В.Т.Г. *** против решение № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
36 Административно дело No 961/2007, XI състав Други административни дела К.С.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Г. *** против заповед № РД-20-7/02.08.2007 год. на областния управител на Бургаска област. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
37 Административно дело No 975/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Д.Г. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС,
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА РМД БУРГАС
  Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 40/04.06.2007г. издадено от началника на митница Бургас. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на С.Д.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 210 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
38 Административно дело No 981/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 16.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 76 от 24.07.2007г. на Началник РДНСК Бургас, с която е спряно изпълнението на всички видове СМР на строеж "Бетонови площадки" находящ се в терен общинска собственост до северната граница на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІобщ., кв.1, гр.Созопол и забранен е достъпа до строежа.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК-Бургас за ново произнасяне.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
39 Административно дело No 1003/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ В И В ООД ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000118/26.06.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Сливен потвърден с Решение № РД-10-375/06.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, в частта му, в която са установени задължения на "В и В" ООД гр.Сливен, за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 7992,88 лв., като определя задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 3817,28 лв., от които внесена сума 1847,61 лв. и дължима сума 1969,67 лв., както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
40 Административно дело No 1022/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.С.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 24.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0200620/14.06.2007г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-381/14.08.2007г. на изпълняващия правомощията директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на С.С.Д. са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 6 614,87 лева и лихва за просрочие в размер на 4 215,41 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на С.С.Д. *** с ЕГН: ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
41 Административно дело No 1036/2007, XII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.В.Г. ОБЩИНА БУРГАС,
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС,
ГЛ.ЕКСПЕРТ "АС". АРХ. Г. НАЧЕВА, ТД ВЪЗРАЖДАНЕ
  Определение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Г. ***, ж. к. "Меден рудник", бл. 107, вх. Д, ет. 4 против писмо, изх. № 10-01-1669/02.08.2007 г. на главен екперт "АС" Г. Начева при община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1036/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
42 Административно дело No 1060/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол срещу Заповед № ДК-02-БС-6/07.08.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ОСЪЖДА Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, представлявано от председателя Милко Великов Димов, да заплати в полза на РДНСК-гр. Бургас сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
43 Административно дело No 1079/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.П. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-1-700/20.06.2007 г. на кмета на община
Поморие. ОСЪЖДА община Поморие да заплати на Ж.П.П. с ЕГН ********** *** сумата от 310 лв. разноски по делото - адвокатски хонорар и заплатена държавна такса. Решението е окончателно.
 
44 Административно дело No 1111/2007, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Ч. против Заповед № 1611/06.08.2007г., да премахне канализационното включване на битово-фекалните води от собствения си имот - УПИ ІІ, кв.5 по плана на с.Твърдица в отвеждащия канал на целодневна детска градина- с.Твърдица и в същия срок да изгради в имота септична яма, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Г.Ч. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лева и разноски в размер на 276.00 лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
45 Административно дело No 1113/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.К. *** против заповед № 1613/06.08.2007 година на кмета на община Бургас.
ОСЪЖДА В.Д.К. *** да заплати на Община Бургас направените по делото разноски в размер на 940 лева.
Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
46 Административно дело No 1130/2007, XII състав Дела по ЗОСОИ М.М.Х.,
А.М.Х.,
А.А.С.,
К.А.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ИЗМЕНЯ размера на дължимото парично обезщетение, определено със Заповед № РД-09-79/15.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за отчуждаване и определяне на обезщетение за имот № 03780, представляващ част от имот № 037087, местност "Св. Илия" по КВС на землището на гр. Созопол, собственост на наследниците на Атанас Апостолов Ч., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 904 лв /деветстотин и четири лева/, на 34 822 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
47 Административно дело No 1173/2007, X състав Други административни дела А.П.С.,
Б.И.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.П.С. и Б.И.С. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007 г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ. Созопол, в частта относно имот № 70. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1173 по описа за 2007 г. на Аминистративен съд гр.Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
48 Административно дело No 1178/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ КИП-О3 ЕООД ИВАНКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16, подадена чрез управителя Иванка Тодорова Жекова срещу Акт за прихващане или възстановяване № 6821/10.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-422/13.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
49 Административно дело No 1180/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 против РА № 716/09.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № РД-10-419 от 13.09.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени дължимите от жалбоподателя задължения за ДДС и лихви, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от "Елбо" ЕООД за периода м. февруари 2002 г., общо в размер на 2 872.04 лв. и лихви за просрочие в размер на 1985.28 лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 против РА № 716/09.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, в частта относно задължението по ЗКПО за 2002 г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 331.00 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
50 Административно дело No 1182/2007, V състав Други административни дела И.Г.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 23.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 23.06.2008г. по адм. дело № 1182 по описа за 2007г. на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.А. ***, против Заповед № РД-09-68 от 7.05.2007г., издадена от областния управител на Област Бургас, обнародвана в ДВ, бр.43 от 1.06.2007г., с която на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Митков мост", землището на с.Черноморец, община Созопол, област Бургас, в частта й относно новообразуван поземлен имот № 135 по ПНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1182/2007г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
51 Административно дело No 1187/2007, VII състав Други административни дела П.С.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.А. ***, ж.к.Изгрев бл.53 вх.Б ет.8 ап.22 против заповед № РД-09-68/07.05.2007г. издадена от областен управител на област с административен център- гр.Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, вр.с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността"Митков мост",землището на с.Черноморец, община Созопол, област Бургаска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1187/2007г. по описа на Административен съд -гр.Бургас. ОСЪЖДА П.С. *** , да заплати на П.С. *** съдебно- деловодни разноски в размер на 200 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
52 Административно дело No 1223/2007, II състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.М.,
Г.М.М.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 31.07.2008г.
Отменя Заповед №1314/31.10.2006 г.на Кмета на Община Приморско, с която е одобрен ПУП/ПРЗ/ за част от кв.32 по плана на Приморско,а именно :обособяване на обществен паркинг и пешеходни алеи с ширина 4 и 8 м.за осигуряване на достъп до морски плаж "Приморско север",урегулиране на УПИ І и УПИ ІІ за озеляняване и техническа инсфраструктура:урегулиране на УПИ VІІ и УПИ VІІІ за жилищно строителство при спазване на следните показатели на застрояване:плътност 50 % ,етажност 3 и КИНТ -1.2.Решението не подлежи на обжалване.
 
53 Административно дело No 1244/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.К.,
Б.К.К.,
Р.Х.К.,
А.Х.К.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 17.07.2008г.
Обявява за нищожна Заповед №Z-635/02.07.2007 на Кмета на Община Созопол. Решението не подлежи на обжалване.
 
54 Административно дело No 1283/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр...., ул."......." №....... против ревизионен акт № 026-850/17.07.2007 година на ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-438 от 24.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр.........., ул.".........." №........... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
55 Административно дело No 1307/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.К.П. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 02.07.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.К.-П. *** срещу Заповед № Z-525 от 12.06.2007 г. на кмета на община Созопол
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.К.-П. *** срещу Заповед № Z-799 от 03.08.2007 г. на кмета на община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1307/2007 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
56 Административно дело No 1319/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Е.С.Н., ЕГН........, със съдебен адрес гр.........., пл."..............." №...., ет...., офис ..., адв.В.С., против ревизионен акт № 02-00-3079/16.04.2007 година на гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-443 от 26.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.С.Н., ЕГН ......... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 412 (четиристотин и дванадесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 1329/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение (второ) от 02.07.2008г.
Допуска поправка на очевидна писмена грешка в съдебно решение №549/09.06.2008г. като вместо "...дело 1392 по ...." да се чете "... 1329 по ..." Решението е необжалваемо.
 
58 Административно дело No 1335/2007, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.К. РДНСК БУРГАС   Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 04.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-18 от 09.10.2007 година на Началника на РДНСК-Бургас, с която основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено премахване на незаконен строеж "жилищна сграда" построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-429, кв. 55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с административен адрес - ул. "Ангел Димитров" № 36, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК - Бургас да заплати на И.К.К. ***, к-с "Изгрев" , бл.54, вх.1, ет.4 разноски в размер на 540.00 /петстотин и четиридесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
59 Административно дело No 1340/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.И.,
А.М.З.,
Е.К.Н.,
В.Т.Н.,
Й.Р.Д.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 08.07.2008г.
Обявява нищожността на заповед № РД 01-912/16.11.2006 година на кмета на община Царево. Решението е окончателно.
 
60 Административно дело No 1347/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.И.,
И.Д.Х.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** против Заповед № 643/05.09.2007г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разрешено на С.Т.Н. *** да прокара временен път с широчина 6 метра през имот с идентификатор 51500.508.165 по кадастралната карта на гр.Несебър за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 51500.508.166.
ОСЪЖДА Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** да заплатят на С.Т.Н. *** сумата от 400 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
61 Административно дело No 1379/2007, III състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС К.А.Г. К.Т.   Решение от 09.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на К.А.Г. *** със съдебен адрес - гр.Бургас, ул.Л.Каравелов №5, вх.А ет.1 ап.1 адвокат Каров против Заповед за полицейско задържане №406 от 01.11.2007г. година на полицейски орган. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
62 Административно дело No 1380/2007, XI състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС К.А.Г. В.Х.С.   Определение от 21.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с посочен автор-К.А.Г., подписана от адв. С.К., против заповед № 390/26.10.2007г. на В.Х.С.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Копие от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
63 Административно дело No 1419/2007, XII състав Други административни дела Щ.Е.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 18.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Е.Р. ***ІV № 1681/20.08.2007 г. срещу Заповед № 1983/11.10.2007 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
64 Административно дело No 1420/2007, XII състав Други административни дела Щ.Е.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 18.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Е.Р. ***ІV № 1681/20.08.2007 г. срещу Заповед № 1982/11.10.2007 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
65 Административно дело No 1463/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ СОФИЯ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
Прекратява производството по адм.дело №1463/2007 по описа на Административен съд Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС гр.София
 
66 Административно дело No 1469/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.К. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-16-1248/27.09.2007г., издадена от кмета на Община Поморие, с която е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване за имот №015083, находящ се в местността "Лалето", в землището на гр.Каблешково, общ.Поморие, със съответното застрояване за жилищно строителство с Н до 10 м.
ОСЪЖДА Община Поморие, представлявана от кмета, да заплати от бюджета си на И.К.К., съдебни разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева.
Решението е окончателно.
 
67 Административно дело No 1486/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-30 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Гараж", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
68 Административно дело No 1487/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Масивна сграда", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
69 Административно дело No 1489/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Паянтова стопанска сграда с WC", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
70 Административно дело No 1493/2007, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Т.,
К.П.Т.,
Н.П.Т.
РДНСК БУРГАС   Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 02.07.2008г., с което е даден ход на делото по същество. ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Н.Т., К.П.Т. и Н.П.Т.,*** за възстановяване на срока за оспорване на Заповед № 28 от 26.06.2007г. на Началника на РДНСК-Бургас. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, жалбата на Д.Т., К.Т. и Н.Т. против Заповед № 28 от 26.06.2007г. на Началника на РДНСК-Бургас, като просрочена. ОСЪЖДА жалбоподателите да заплатят на Г.Н. *** разноски в размер на 300 лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от уведомяване на страните за изготвянето му пред ВАС.
 
71 Административно дело No 1519/2007, XI състав Други административни дела М.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.07.2008г., в законна сила от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба вх. № 91-00-10/06.11.2007 година от М.И.Г. с ЕГН ********** за издаване на удостоверение за наследници на Гергина Великова Г. *** с ЕГН **********.*** да издаде удостоверение за наследниците на Гергина Великова Г. *** с ЕГН ********** по молба вх. № 91-00-10/06.11.2007 година от М.И.Г. с ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ седемдневен срок за издаване на удостоверението.
Срокът започва да тече от датата на влизане на решението в сила.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
72 Административно дело No 1530/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.И.Б. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 09.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Б. ***, ж. к. "Славейков", бл. 39, вх. 8, ет. 4 срещу Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол-гр. Бургас (РДНСК-гр. Бургас) за премахване на незаконен строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. "Лозово", гр. Бургас, административен адрес ул. "Комуна" № 8а, собственост на З.И.Б..
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
73 Административно дело No 1531/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Министрество на отбраната на Република България против заповед № РД-01-930/24.10.2007 година на кмета на община Царево за одобрване на ПУП -ПРЗ за ПИ №48619,53,613 кв.м."Скотовъден фонд -Лифина" в землището на град Царево.Прекратява производството по административно дело №1531 по описа за 2007 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
74 Административно дело No 1551/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕСОР ЕООД ОГНЯН ГЕОРГИЕВ РАВНИНОВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Есор ЕООД гр.Бургас чрез управителя Огнян Георгиев Равнинов против заповед №РД -16-1073/23.08.2007г. на кмета на Община Поморие. Прекратява производството по адм.дело №1551/2007г. по описа на Административен съд Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.
 
75 Административно дело No 1560/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 05.08.2008 по ах.дело №1560/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
76 Административно дело No 1560/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 05.08.2008г.
Отменя заповед №Z-895/30.08.2007 г.на кмета на община Созопол, с която е одобрено изменение на застрояване за УПИ ІХ 1356 и Х 1664 в кв.44 по плана на гр.Созопол,одобрен със Заповед №РД-02-14-73/1989 г.,като в УПИ ІХ 1356 се ситуира един триетажен застроителен обем,а УПИ Х 1664 еден триетажен и един четириетажен застроителен обем,при плътност на застрояване 50% Hmax=10.00 м.и Kинт =1.5 по червените и сини линии и надписи и по корекцията,нанесена в зелен цвят по приложен Подробен устройствен план -ПЗ.Осъжда Община Созопол да заплати на Л.Х.Х. сума в размер на 250 /двеста и петдесет/лева,представляваща направените по делото разноски.Решението е окончателно.
 
77 Административно дело No 1562/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС   Решение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД гр.Бургас, представлявано от Ангел Христов Христев против Решение № Б-5805/6/30.05.2007г. и Решение № Б-5805/6/27.04.2007г. издадени от Началник на МП"Западнорибно пристанище" гр.Бургас. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването, че е изготвено.
 
78 Административно дело No 1563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/30.05.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/23.04.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
79 Административно дело No 1564/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска отмяна на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1564/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска обявяване нищожността на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
80 Административно дело No 1565/2007, XI състав Други административни дела М.В.А.,
И.В.А.,
М.В.Ж.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ   Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 08.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Ж., М.В.А. и И.В.А., против решение № РД 08-01/14.02.2007 г. на областния управител на Бургаска област. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
 
81 Административно дело No 1571/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДИК ЕЛЕНА ЦВЯТКОВА КОЛЕВА Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а против заповед № ДК-02-БС от 30.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а, да заплати в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
82 Административно дело No 1582/2007, VIII състав Други административни дела Я.И.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №2776 от 09.11.2007 година за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС на Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, като незаконосъобразна.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
83 Административно дело No 1637/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Ж.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ж.Р. *** срещу Заповед № РД-08-664 от 06.12.2007 г. на кмета на община Айтос за премахване на временно преместваемо съоръжение (метален павилион), собственост на жалбоподателя, находящо се в УПИ І-2096, 4501 в кв. 110 по плана на гр. Айтос.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.


 
84 Административно дело No 1642/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СЕЛЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 11.07.2008г.
Отменя Акт за регистрация по ЗДДС №02042070029113/03.10.2007г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение №РД 10 502/26.11.2007 на Директора на Дирекция ОУИ гр.Бургас при ЦУ на НАП.Връща преписката на ТД на НАП гр.Бургас за произнасяне по искането на Силест ООД гр.Бургас, ул.П.Евтимий №2, вх.А, ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 812124800, за регистрация по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС. Осъжда Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Силест ООД гр.Бургас, ул.П.Евтимий №2, вх.А ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 812124800 направените по делото разноски за настоящата инстанция в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. Решението подлежи на ожалване с касационната жалба в 14 дневен срок, от съобщаването на страните пред ВАС.
 
85 Административно дело No 1660/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Т.С.,
В.Т.К.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 3830С от 23.10.2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори - гр. Бургас, с което е определено на наследниците на Тотьо С. *** правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи с поименни компенсационни бонове на стойност 22 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
86 Административно дело No 1669/2007, XII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 592/03.12.2007 г. на кмета на община Сунгурларе за прекратяване на служебното правоотношение на Р. Димитрова Ч. *** на основание чл. 107, ал.2 от ЗДСл поради получена най-ниска оценка при атестиране. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за обезщетение за времето , през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното й правоотношение. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение, вписано в служебната книжка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1669/07г. по описа на Административен съд - Бургас в частта, образувана по искането на Р. Димитрова Ч. за обезщетение и за поправка на основанието за прекратяване на служебното й правоотношение. ОСЪЖДА Кмета на община Сунгурларе да заплати в полза на Росиц;а Димитрова Ч. *** сумата от 120 /сто и двадесет лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението в частта , с която се прекратява производството, полежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, а в останалата част - с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
87 Административно дело No 1669/2007, XII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 30.09.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 770/14.08.08г., постановено по настоящото дело, като в мотивите на първа страница от него и в диспозитива името Р. Димитрова Ч. да се замени с Р.Н.Ч.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
88 Административно дело No 1670/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АКСЕЛ ГРУП ООД РДНСК БУРГАС   Определение от 29.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Аксел труп" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.65, вх.7, ет.7 , представлявано от управителя Антон Илиев Тумбалов против Заповед № 106/03.12.2007г. , издадена от началника на РДНСК- Бургас . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1670/2007г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
89 Административно дело No 15/2008, VI състав Дела по ЗОСОИ Ж.К.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 11.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Ж.К.Д. ***, ж.к.Изгрев бл.61, ет.4, ап.4 против решение № РД-08-03/3.12.2007г. на Областния управител на област Бургас, с което на жалбоподателя е отказано право на обезщетение за недвижим имот, представляващ апартамент в гр.Бургас, ул.Константин Фотинов, №12, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня хол и сервизни помещения, със застроена площ 81,45 кв.м., ведно с таванско помещение от 20 кв.м., избено помещение от 11 кв.м. и 12,74 % ид.ч. от общите части на сградата, който на основание чл.7, ал.1 от ЗВСОНОИ е възстановен на Атанас Коев Атанасов, Кръстинка Атанасова Коева и Надежда Георгиева Нейчева, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 40/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.Х. ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ   Определение от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 9.06.2008г. по адм. дело № 40 по описа за 2008г. на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 388 от 12.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София при МФ, с което е оставена без уважение като неоснователна и недоказана жалбата на С.Р.Х. против действие на публичен изпълнител при РД-гр.Бургас на АДВ, обективирано в Протокол за опис на недвижими имоти № 2325/2001/042953 от 26.10.2007г. по изп.д. № 2325/2001г. по описа на същата дирекция, и вместо него постановява:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Х. ***, област Бургас, чрез адвокат Атанас Тасков, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Гурко" № 7а, ет.4, против Решение № 388 от 12.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София, с което е оставена без уважение като неоснователна и недоказана жалбата на С.Р.Х. против действия на публичен изпълнител при РД-гр.Бургас на АДВ, изразяващи се в опис на недвижими имоти, индивидуализирани в т.1, т.2, т.3 и т.4 от Протокол за опис на недвижими имоти № 2325/2001/042953 от 26.10.2007г. по изп.д. № 2325/2001г. по описа РД-гр.Бургас на АДВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
91 Административно дело No 44/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД РДНСК БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Лоза" № 16, ет. 1 срещу Заповед № 102 от 14.11.2007 г. на началника на РДНСК-Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
92 Административно дело No 59/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СЕРГЕЙ МИЛАНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 09.07.2008г.
Отменя заповед №698/20.09.2007г. на кмета на Община Несебър за изменение на ПУП ПРЗ на имот с пл.№525 в кв.68 по плана на с.Равда. Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
93 Административно дело No 70/2008, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.Н.Щ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ   Решение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-171/12.12.2007 г. на областния управител на област Бургас.
ОСЪЖДА Областна администрация с център гр. Бургас да заплати на П.Н.Щ. ***0 лв. (двеста и десет лева) разноски по водене на делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
94 Административно дело No 85/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Голдън бъг ЕООД гр.Велико Търново бул.България №2 с управител Стела Михайлова Александрова със съдебен адрес гр.Бургас, ул.Силистра №1 адв.Кръстьо Георгиев против мълчалив отказ на главния архитект на община Несебър по молба с вх.№92 00 10761/25.10.2007г. Прекратява производството по административно дело №85/2008 по описа на Административен съд Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБ.
 
95 Административно дело No 151/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 23.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М. ***, ул. "Каваци"№59 против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на Началника на "Строителен контрол" при РДНСК- Бургас, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж "Паянтова жилищна сграда" / под №28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен предвиден за улица, съгласно регулационен план на кв."Горно Езерово" на гр. Бургас, с административен адрес- ул. "Каваци" №59, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.М.М., ЕГН ********** ***, ул. "Каваци" № 59 да заплати на РДНСК- Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
96 Административно дело No 166/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 06.08.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит са определени данъчни задължения по ЗДДС (отм.) за данъчните периоди 1.07.2004г.-31.07.2004г., 1.08.2004г.-31.08.2004г., 1.10.2004г.-31.10.2004г., 1.12.2004г.-31.12.2004г. и 1.02.2005г.-28.02.2005г., възлизащи на сумите в общ размер ДДС за внасяне 12 613,44 лв. и лихва за забава 4 490,85 лв.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на начислен данък при източника по чл.34, ал.4 от ЗКПО (отм.) са определени данъчни задължения за данъчния период 1.01.2004г.-31.12.2004г. в размер на 456 934,46 лв. и лихва за забава 116 061,14 лв., и за данъчния период 1.01.2005г.-31.12.2005г. в размер на 391 735,60 лв. и лихва за забава 150 091,84 лв.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
97 Административно дело No 217/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 81/2007 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0082/22.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
98 Административно дело No 218/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 82/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0081/22.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
99 Административно дело No 219/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 07.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 83/2007 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0080/24.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
100 Административно дело No 247/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 13.08.2008г., в законна сила от 02.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. *** против ревизионен акт № 02001657/04.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП..
ОСЪЖДА Г.Б.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
101 Административно дело No 249/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И. *** срещу Решение № РД-10-32/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Р.И. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
102 Административно дело No 250/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.Ж.,
З.А.Ж.,
Я.З.Ж.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 48 от 18.01.2008г., издадена от кмета на Община Созопол, с която се оттегля разрешение с изх.№ 94-П-333/28.09.2007г. за изработване на ПУП - ЧИ на ПРЗ за имот № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол, и отказва одобряване на ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват на ПИ № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол по повод постъпило искане с молба вх. № 94-П-333/06.07.2007г. и вх. № 94-Я-83/06.07.2007г. от П.Ж. и Я.Ж..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
103 Административно дело No 254/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КЛАРО ЕООД АТАНАС АТАНАСОВ РДНСК БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "КЛАРО" ЕООД, представлявано от Атанас Димитров Атанасов против заповед №4 от 22.01.2008г. на началника на РДНСК-Бургас, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
104 Административно дело No 263/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Решение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на Област с административен център - гр.Бургас против Решение № 89/23.01.2008г., произнесено от Общински съвет - Созопол на петото му редовно заседание, отразено в Протокол № 5/23.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 263/2008г. по описа на Административен съд - Бургас в тази част.
ОТМЕНЯ Решение № 90/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
ОТМЕНЯ Решение № 91/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
Решението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
105 Административно дело No 264/2008, VIII състав Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 61, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 се прехвърля безвъзмездно право на собствеността на "Тракийско сдружение "Яни Попов", регистрирано по ф.д. № 3218/1999 г. на БОС, в/у следния недвижим имот - частна общинска собственост: помещение, с площ от 85 кв.м., със самостоятелен вход в сграда, предст. секция 2, бл.12, ул."Стара планина", находяща се в УПИ ІІ, кв.71 по плана на гр.Созопол. Безвъзмездното прехвърляне да се извърши след предоставяне на изискуемите по закон документи за легитимна регистрация на сдружението и Решение № 62, с което предоставянето на помещението да се извърши при следните условия: а/ имотът да се ползва само предназначиние като клуб на Тракийско сдружение "Яни Попов" - гр. Созопол; б/ имотът да не се преотдава и отдава под наем на трети лица и в/ имотът да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му, на Общински съвет - Созопол, взети на 23.01.2008 г. като незаконосъобразни. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщ. за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
106 Административно дело No 278/2008, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СЛАДКАР МИЛКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА РДНСК БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ЕТ Сладкар Милка Стефанова представляван от собственика Стефанова от гр.Приморско ул Тракия №10 А против заповед № ДК 02 БС 38/ 02.11.2007 на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: Двуетажна масивна сграда /цех за тестени изделия/, под №5 по схема на община Приморско изграден в УПИ III кв.71 по плана на гр.Приморско ул.Черно море №49. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС.
 
107 Административно дело No 288/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Д. *** срещу решение № 3/29.01.2008г. на Териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърден като законосъобразен отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх.№ 94-00-2424 от 10.01.2008г..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
108 Административно дело No 293/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРТЕС ООД МАНЧО МАРКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул."Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170 против Ревизионен акт № 2000299/28.11.2007 година, издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден с решение № РД-10-26 от 24.01.2008 година на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул. "Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170, ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 986.00 /деветстотин осемдесет и шест/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
 
109 Административно дело No 295/2008, III състав Дела по ДОПК и ЗМ КООПЕРАЦИЯ ВОИН ГРУП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен РА №02 555 от 14.09.2007г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение №РД-10-04 от 02.01.2008г. в частта му, в която е определен размер на дължимия данък добавена стойност - 1 043 245,10 лева и лихва 237 233,87 лева. Осъжда Дирекция ОУИ гр.Бургас да заплати на Кооперация Воин груп, представлявана от председателя Кършовски направените по делото разноски, в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
110 Административно наказателно дело (К) No 297/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ПОМА ГРУП ЕООД АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ   Решение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1191/25.09.2007 г. по НАХД № 2392/2007 г. на Районен съд - гр. Бургас, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Е-130/02.07.2007 г. на заместник - кмета на Община Бургас. Решението е окончателно.
 
111 Административно дело No 305/2008, VII състав Други административни дела БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА МИЛЧО ДОБРЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Определение от 11.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение с обществено полезна дейност "Бургаска асоциация за външна реклама" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас ул."Оборище" № 77, представлявано от Милчо Лазаров Добрев против Наредба № 3 на рекламната дейност на територията на Община Несебър, издадена от Общински съвет - Несебър. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 305/2008г. по описа на Административен съд- гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
112 Административно наказателно дело (К) No 329/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Г.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №71/30.01.2008г. по НАХД 3751/2007г. Бургаския районен съд, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15058/07г. от 30.10.2007г. издадено от началник група в сектор ПП - КАТ при ОДП - Бургас, с което на Г.С.К. ***, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса на застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от същия кодекс е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
113 Административно дело No 347/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП Р.Й.Р. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Й.Р. ***, против решение № 10 от 21.02.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2 от 9.01.2008г. на ръководителя на "ПО" към РУ"СО"-гр.Бургас, с което на жалбоподателя е увеличена социалната пенсия за инвалидност и отпуснатата добавка за чужда помощ, считано от 15.11.2007г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
114 Административно дело No 348/2008, IV състав Други административни дела К.Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 04.08.2008г.
Отменя решение №РД-01-44/31.01.2008 г.на кмета на Община Царево.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14 дневен срок .
 
115 Административно дело No 354/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
Обявява РА №1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.2008г. в частта относно установяване на задължения за ДДС и лихва за забава за м.юни, юли, август, септември и декември 2002г. за нищожен. Отменя РА № 1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.08 в частта относно установяване на задължения за ДДС и лихва за забава за м.ноември 2002г. и м.януари 2003г. като назаконосъобразен. Отменя РА № 1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.08г. в частта относно установяване на задължение за ДДС за м.март 2003г. като незаконосъобразен. Отхвърля жалбата на Т.К. ***/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас потвърден изцяло от Директор Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55/12.02.08г. в частта относно установяване на задължения за данък общк доход по ЗОДФЛ /отм./ за периодите 01.01.01г.-31.12.021г., 01.01.02г.-31.12.02г., както и в частта относно начислената лихва за забава за задължение за ДДС за периода 01.03.03-31.03.03г. като неоснователна. Осъжда Т.К. *** да заплати на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 701 лв.разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването.
 
116 Административно дело No 356/2008, XI състав Други административни дела А.Г.Т. ОДП БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Т. *** със съдебен адрес - гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" № 20а ет.1 против заповед № з-358/04.02.2008 година на директора на областна дирекция "Полиция"- Бургас.
Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
117 Административно дело No 359/2008, VI състав Други административни дела Б.Ц.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 222/01.02.2008г. на кмета на Община Бургас, с която на Б.Ц.П. е наложено дисциплинарно наказание "Уволнение".
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 365/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 1/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0188/18.02.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
119 Административно дело No 366/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 2/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402 - 0186/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
120 Административно дело No 367/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 3/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0187/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
121 Административно дело No 368/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 4/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0189/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
122 Административно дело No 376/2008, V състав Други административни дела А.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
ОТМЕНЯ Отказ с рег.№ МИО-1 от 7.02.2008г. за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване в Република България, издаден от началника на сектор "Миграция" при ОДП-Бургас, по молба с вх. № МИВ-61/11.01.2008г. на А.Г., гражданка на Република Армения, със заявен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур" № 13, ет.10, ап.57, и посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Иван Шишман" № 20А, ет.2, ап.5 - адвокат Маринов.
ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Бургас да заплати от бюджета си на А.Г., гражданка на Република Армения, със заявен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур" № 13, ет.10, ап.57, съдебни разноски в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 Административно дело No 381/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-24/14.02.2008 г. на областния управител на област Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
124 Административно дело No 388/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИМВЕСТ И КО ООД ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671 против Ревизионен акт № 2800238/04.12.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол, частично потвърден с Решение № РД-10-62/18.02.2008г. на началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължение по ЗДДС за данъчен период 01.05.2003-31.05.2003г..
ОСЪЖДА "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671, представлявано от управителя Цвятко Вълчев Цветков да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 390,00 лв. (триста и деветдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
125 Административно дело No 406/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Е.Е. ДНСК СОФИЯ   Определение от 15.07.2008г.
Оставя без уважение искането на М.Е.Е. за възстановяване срока за отстраняване на нередовности по подадената жалба против заповед №РД 14 393/24.10.2007г. на Началника на ДНСК София. Определението подлежи на обжалавен с частна жалба пред ВАС София в 7 дневен срок от съобщаването.
 
126 Административно дело No 418/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.Ф. РДНСК БУРГАС   Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Ф. *** против Заповед № 5/04.02.2008 г. на Началника на РДНСК - Бургас, с която е отхвърлена нейна жалба № 94-В-583/27.11.2007 г. и е оставено в сила разрешение за строеж № П-128/08.10.2007 г., издадено от Гл.експерт "АС" на ТД "Приморие" при Община - Бургас, за строеж "Изграждане на капандура към таванско помещение № 5 в жилищна сграда", находящ се в УПИ ІІ-1816, кв.54 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас с адм.адрес: ул."Георги Кирков" № 23. ОСЪЖДА В.С.Ф. *** да заплати на РДНСК - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лв., а на Д.Г.Н. - съдебни разноски в размер на 400.00 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС на РБ.
 
127 Административно дело No 421/2008, XII състав Други административни дела Т.А.М.,
Н.К.М.,
М.А.М.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.К.М. и Т.А.М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу бездействие на кмета на община Бургас да изпълни Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Костов М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба, вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 421/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
128 Административно дело No 423/2008, III състав Дела по ДОПК и ЗМ ППЗК ЕДИНСТВО ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ППЗК Единство с.Кукорево, област Ямбол, представлявано от председателя на Управителния съвет Йорданов против РА №2800182 от 16.11.2007г. година на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Ямбол в частта в която е потвърден с Решение № РД 10 36/28.01.2008година. Осъжда ППЗК Единство с Кукорево да зплати на Дирекция ОУИ Бургас направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 630 лева /шестотин и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
129 Административно дело No 430/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 7/2008 год., издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0224/26.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
130 Административно дело No 431/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 6/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0225/26.02.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
131 Административно наказателно дело (К) No 437/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 576 от 15.02.2008г., постановено по НАХД № 304/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е отменено наказателно постановление № И-2-0289/27.09.2007г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложената на Община Несебър текуща месечна санкция в размер на 2007 лева, считано от 07.08.2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
132 Административно дело No 439/2008, III състав Дела от административен характер по ЗМСМА ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика представлявана от директора Мария Николова против две решения на Общински съвет Бургас, приети по т.30 и т.31 от дневния ред на проведено заседание, отразени в Протокол №6 от 28.02.2008г. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
133 Административно дело No 447/2008, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.С.М.,
З.С.Г.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 16.07.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М. ***, к/с "Лазур" бл.79, вх.4 и З.С. *** срещу констативен протокол от 18.01.2007 г. на комисия при община Созопол, с рег. № 94-00-29/08.02.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 447/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
134 Административно дело No 451/2008, III състав Дела по ДОПК и ЗМ В.Т.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ЕТ В.В. ***,представляван от собственика В. със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,ул.П.Евтимий №43,вх.Б,ет.6,против ревизионен акт №02-1909 от 28.12.2007 г.на старши инспектор по приходите на ТД на НАП -Бургас,потвърден с решение №РД-10-71 от 25.02.2007 г.на директора на Дирекция "ОУИ" Бургас.Осъжда ЕТ В.В. ***,представляван от собственика В. да заплати на Дирекция "ОУИ" Бургас направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 705 /седемстотин и пет /лева.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок.
 
135 Административно дело No 458/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МО ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 09.06.2008г.
Отменя частично заповед №1484/23.07.2007г. на зам.кмета на Община Бургас за изменение на ПУП ПРЗ на УПИ III в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас в частта отнасяща ксе за УПИ V-132, УПИ VI и УПИ VII. Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
136 Административно дело No 474/2008, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.К. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отхъврля като неоснователна ,подадената жалба от Г.Г.К. ***,ж.к.Славейков,бл.63,вх.5,ет.7,ап.13 против решение №576 от 07.03.2008 г.на кмета на Община Бургас,с което е оставено без разглеждане по същество искането му за отмяна на очуждаването по отношение на следния недвижим имот:250 кв.м.находящ се в м.Мерджемека"в землището на гр.Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок.
 
137 Административно дело No 476/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 393/22.02.2008г., издадена от заместник кмета мна Община Бургас, с която е разпоредено на монтирания пред дансинг-сладкарница "Елит" навес, метална конструкция с площ от 80 кв.м. и височина 3,70 м., както и изпълненото ограждане около обекта от бетонови блокчета и дървени рамки. ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "Куул плейс" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас , ул."Гладстон" № 114, представлявано от управителя Васил Борисов Сотиров съдебно-деловодни разноски в размер на 450/четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
138 Административно дело No 479/2008, VI състав Други административни дела ЕТ КЛИВИЯ - ИВАНКА ТОДОРОВА ОБЩИНА БУРГАС,
ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Определение от 11.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Г. Тодорова в качеството на ЕТ "Кливия-Иванка Тодорова"гр. Бургас против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-К-212/07.03.2008г. на директора на ТД "Приморие" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на жалбата. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
139 Административно дело No 489/2008, III състав Други административни дела ЕТ ТИМОС ТЕМЕЛИЯ ИВАНОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен поради липса на мотиви отказа на директора на ТД Зора при Община Бургас за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо №70 Т 161 от 07.03.2008г. Връща преписката на Община Бургас за произнасяне с надлежни мотиви по направеното искане от ЕТ Тимос Темелия Иванов представлявано от собственика Иванов със заявление с вх.№70 Т 161 от 12.11.2007г. до директора на ТД Приморие за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект - павилион с площ от 30 кв.м. находящ се на ул.Ст.Стамболов, за търговия с промишлени стоки. Осъжда Община Бургас да заплати на ЕТ Тимос Темелия Иванов представлявано от управителя Иванов направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
140 Административно дело No 492/2008, XII състав Други административни дела М.Д.Т. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по молба, вх. № 94-М-625/06.08.2007 г. на М.Д.Т. ***.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
141 Административно дело No 497/2008, VIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБС НА ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
Отхвърля жалбата на Владимир Павлинов Павлов председател на Областен съвет Бургас Политическа партия /ПП/ Съюз на демократичните сили против заповед №92 от 11.03.2008 на Кмета на Община Сунгурларе, като неоснователна. Решението може да обжалва в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС на РБ.
 
142 Административно дело No 510/2008, III състав Други административни дела ДИЕВВА ЕООД ДИМИТЪР КИДЕРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен поради липса на мотиви отказа на директора на ТД Зора при Община Бургас за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо №91 00 163 от 18.03.2008г. Връща преписката на Община Бургас за произнасяне с надлежни мотиви по направеното искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект №9 в Приморски парк гр.Бургас по заявление на ДИЕВВА ЕООД гр.Бургас, представлявано от управителя Кидеров с вх.№26 00 253 от 22.02.2008г. Осъжда Община Бургас да заплати на ДИЕВВА ЕООД гр.Бургас, представлявано от управителя Кидеров направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
143 Административно дело No 514/2008, IV състав Други административни дела ЕТ БАЛКАН СТАНЮ ЛЕЧЕВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 01.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от ЕТ Балкан Станю Лечев с.Козичене, общ.Поморие, представляван от Станю Демирев Лечев против Уведомление №53 00 241/22.02.2008г. подписано от Кмета на Община Поморие. Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок от съобщаването.
 
144 Административно дело No 515/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ П.П.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2288/ 03.01.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, потвърден с решение № РД- 10- 98 от 02.03.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, с който са установени дължими от жалбоподателя допълнителни задължения, определени по реда на чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / в размер на 3059.20 лева лева и лихви за просрочие в размер на 2274.14 лева, за периода 2000 година, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при Централно управление на НАП да ЗАПЛАТИ на П.П.П. *** разноски в размер на 710.00 / седемстотин и десет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
145 Административно дело No 521/2008, VII състав Други административни дела И.Х.Д. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. ***, к/с"Славейков" бл.68, вх.4,ет.3,ап.12 против Решение № 577/07.03.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас.Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
146 Административно дело (К) No 522/2008, VII състав Касационни производства З.Г.Д.,
Н.Г.К.,
Т.Г.Т.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение № 220/18.12.2007г., постановено по гр.дело№ 154/2007г. по описа на Районен съд- гр.Царево, с което е оставена без уважение жалбата на З. Гругова Д., Н.Г.К. и Тодор Г.Т. *** да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на имоти, находящи се в землището на гр.Приморско, представляващи: нива от 7,00 дка в местността "Нови ниви" и нива с площ от 4,00 дка в местността "Силихляр". Решението е окончателнои не подлежи на обжалване.
 
147 Административно дело No 530/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ ИГНАТОВА ДОНКА ИГНАТОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/13.03.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №815/29.01.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на държавно обществено осигуряване при РУ "СО"-гр.Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова", със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, общ.Несебър, ревизионен акт за начет с вх. № 1/21.01.2008г. в размер на 648,08лв., от които главница 503,80 лв. и лихва 144,28 лв., начислена до 21.01.2008г., представляваща причинена щета на ДОО от неоснователно изплатена парична помощ за профилактика и рехабилитация.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас към Националния осигурителен институт да заплати на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова" - гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, сумата от 130,00 /сто и тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
148 Административно дело No 536/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.КОМЕРС ЕООД ОГНЯН МАНАСИЕВ ДИРЕКТОР Д ОУИ БУРГАС   Определение от 16.09.2008г.
на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "И.Т. КОМЕРС" ЕООД - гр. Бургас, против Ревизионен акт № 1710 от 02.01.2008 г. на орган по приходите на ТД - Бургас на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 536 по описа на Административен съд - гр. Бургас за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от получаване на съобщението от дружеството-жалбоподател и в 7-дневен срок от днес - за ответника.

 
149 Административно дело (К) No 551/2008, VI състав Касационни производства Е.Т.С.,
А.Т.Т.
ОСЗГ НЕСЕБЪР   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/26.02.2008г. постановено по гр.дело № 661/2007г., на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 553/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС А.Ф.А.   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №1632/07г. на БРС, постановено по НАХД№ 3130/2007г. на БРС. Решението е окончателно.
 
151 Административно наказателно дело (К) No 554/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС А.А.   Решение от 24.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 20.03.2008г., постановено по НАХД № 3129/2007г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 99/26.09.2007г., издадено от началника на сектор "Миграция" при ОДП - Бургас при НСГП - МВР и наложената на А.А., гражданин на Република Армения с ЕГН: ********** ***, к/с "Братя Миладинови", бл.7, вх.5, ет.1 глоба в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ за нарушение на чл.34 от ЗЧРБ от същия закон.
ОСЪЖДА А.А., гражданин на Република Армения с ЕГН: ********** ***, к/с "Братя Миладинови", бл.7, вх.5, ет.1 да заплати държавна такса по сметка на Административен съд - гр.Бургас в размер на 25 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 563/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЗОРА ЯНКА ТОДОРОВА НАЧАЛНИК РО ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА БУРГАС   Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 19.03.2008 г. , постановено по нахд. № 622 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
153 Административно дело No 574/2008, XII състав Други административни дела ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото с протоколно определение от 02.07.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език "Британика" гр. Бургас и Заповед № РД-09-40/16.04.2008 г. на областния управител на област Бургас срещу Решение на Общински съвет-гр. Бургас, взето по т. 9 от дневния ред на редовното му заседание и отразено в Протокол № 7/27.03.2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 574/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
154 Административно дело No 577/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.Н.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.П. ***, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението, относно прекратяването, може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
155 Административно дело No 578/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.В.,
И.Д.В.,
Д.И.В.
РДНСК БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.В., И.Д.В. и Д.И.В.,*** против Заповед №11/13.02.2008г. издадена от Началник на РДНСК Бургас като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.
 
156 Административно дело No 589/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел", бл.36, вх.Б, ет.6, ап.47 и с адрес на кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Мара Гидик" №17, с ЕИК по Булстат 128043026 против Решение № РД- 10-69 от 25.02.2008 година на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 04-И-Ж-41 от 13. 02. 2008 година, подадена срещу ревизионен акт № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас и е прекратено административното производство, като неоснователна.
ПРЕКРАТЯВА производството в частта по направеното искане за възстановяване на срока.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по молбата на И.И. за възстановяване на срока за обжалване на РА № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас.
ОСЪЖДА И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" с ЕИК по Булстат 128043026 да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00/ осемдесет/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е прекратено производството, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в срок от 7-седем дни от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
157 Административно дело (К) No 590/2008, III състав Касационни производства Г.Д.Ч.,
Д.Г.Ч.,
К.Г.Ч.,
В.Х.И.,
Е.Х.С.,
Я.Н.А.,
П.К.Ж.,
Т.К.Г.,
З.К.П.,
С.С.Ч.,
Е.С.Г.,
А.С.С.,
Е.С.М.,
А.С.Д.,
Ц.С.Ш.,
Е.К.М.,
Е.Я.Б.,
Ц.Р.Ч.,
Т.С.Ч.,
Р.М.К.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПОМОРИЕ   Решение от 04.07.2008г.
Оставя в сила решение №16 от 19.02.2008г. постановено по гр.д.№90/2007 по описа на Районен съд Поморие. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
158 Административно дело No 591/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №12/2008 год.издадено на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати поблични държавни вземания в размер на 122 642 лв.,представляващи ДДс,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.
 
159 Административно дело No 592/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №11/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 207,52 лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
160 Административно дело No 593/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ   ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД,
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС
  Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №10/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 27 343,57лв.,представляващи ДДС,както и 4 687,07 лв.акциз,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
161 Административно дело No 594/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №9/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 25 257,95 лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
162 Административно дело No 595/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №8/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 31 727лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
163 Административно наказателно дело (К) No 600/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ТОТКА ДУШАНОВА ВАРНА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 21.02.2008 г. по административно- наказателно дело № 39/2008 г. по описа на Несебърски районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
164 Административно дело No 604/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Я.Г. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 105/03.12.2007г. на началник РДНСК Бургас, с която е прекратено образуваното с констативен акт № 11/11.07.2007г. административно производство за строеж, представляващ" три броя масивни постройки", ,находящ се в ПИ № 3030, кв.215 по план на гр.Поморие. ИЗПРАЩА преписката на началник РДНСК Бургас за произнасяне по същество. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
165 Административно наказателно дело (К) No 606/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС     Решение от 04.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила определение №276/07г. по нахд №261/07г. на Районен съд гр.Айтос.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
166 Административно дело No 608/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.И. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 29.07.2008г.
Отхвърля жалбата на Г.И.И. с ЕГН №********** *** против заповед №РД-16-1535/08.11.2007 год.на кмета на община Поморие за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №002053 в м.Габарака в землището на с.Александрово,община Поморие с отреждане за ваканционно селище.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
167 Частно административно дело No 611/2008, VII състав Частни администр. дела Д.Х.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ   Определение от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 05.12.2007г., постановено по гр. дело № 1225/2006г.
по описа на Бургаски районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на
Д.Х.Х. ***
против отказ на ОС "Земеделие и гори" - гр.Созопол да постанови решение за
възстановяване в стари реални граници на собствеността върху нива с площ от
37,310 дка, находяща се в землището на с.Равадиново, местността "Соленки" и нива
с площ от 6,00 дка, находяща се в землището на с.Равадиново, местността
"Мисаря".
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
168 Административно наказателно дело (К) No 618/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Й.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Определение №354 от 01.04.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 760/2008г. по опис на съда.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия и за разглеждане по същество на жалбата на Д.Й.Д. против Наказателно постановление №17501/07 от 11.12.2007г. издадено от началник група в сектор ПП-КАТ-Бургас.
Определението не подлежи на обжалване и протест.
 
169 Административно дело No 624/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №17/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0405/7.3.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 19 679 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
170 Административно дело No 625/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №16/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0406/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 8 907 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
171 Административно дело No 626/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №15/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0404/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 15 613,92 лв.представляващи ДДС,както и акциз от 3 354,58 лв.,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
172 Административно дело No 630/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. РДНСК БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.И.А. *** против Заповед № ДК-02-БС-47 от 18.03.2008г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
173 Административно дело No 631/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №18/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0407/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 7 513,18 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
174 Административно дело No 632/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №22/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0412/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 55 902 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
175 Административно дело No 633/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №21/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0411/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 15 821,40лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
176 Административно дело No 634/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №20/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0410/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 12 204,29 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
177 Административно дело No 635/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №19/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0409/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 14 018 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
178 Административно наказателно дело (К) No 640/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД -ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ   Решение от 07.07.2008г.
Отменя изцяло решение по нахд №101 по описа за 2007г. на Районен съд Поморие и Вместо него Постанови Изменя НП №124 от 09.10.2007г на директора на РИОСВ Бургас с което за нарушение нао чл.126 ал.1 от ЗВ /Закона за водите/ на Черноморско злато АД гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл.200, ал.1 т. 38 от ЗВ като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание от 2 000 на 1 500 лв. и ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
179 Административно дело No 641/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Х. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 15.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.Х. ***,чрез адв.Детелина Потерова от АК Бургас, с адрес в гр.Бургас,ул.Сливница №31,ет.1 против заповед №РД-16-436/18.04.2007 год.на кмета на община Поморие за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV в кв.112 а по плана на гр.Поморие.Прекратява производството по административно дело №641 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд.
 
180 Административно дело No 642/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ ООД ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 16.09.2008г.
С оглед на оттеглянето на жалбата, на основание чл. 155, ал.1 от АПК и правомощията на съдът на основание чл. 159, т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АРСИ - Христофоров и Бойчев" ООД гр. Поморие против заповед № РД-16-1731/28.12.2008 г. на Кмета на Община Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 642/2008 г. на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.
 
181 Административно дело No 647/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Б. ***, против Заповед № ДК-02-БС 54/07.04.2008 год. на Началник РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Б.Б. ***, да заплати на РДНСК Бургас сумата от 80 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
182 Административно наказателно дело (К) No 652/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ТРЕЙС БУРГАС ЕООД ПЕТЪР ИЛИЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1398/10.03.2008г., постановено по НАХД № 2678/2007г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № С-2-2641-1/02.08.2007г., издадено от министъра на околната среда и водите и наложената на касатора текуща месечна санкция в размер на 5 012 лева, считано от 20.04.2007г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на основание чл.69, ал.1 от ЗООС, вр. с чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ, бр.91/2002г.) за нарушение на чл.69 от ЗООС, вр. с чл.17 и чл.22 от Наредба № 2/1998г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и чл.27 от Наредба № 1/27.06.2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
183 Административно дело No 670/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 258/08.04.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "Стоманобетонна площадка с площ 430 кв.м., с размери: от уличната регулационна линия линия на ул."Трети март" до подпорни стени, констатирани с актове № 3/14.03.2008г. и №4/17.03.2008г., изградена в северната част на УПИ, кв. 71 по плана на гр. Приморско",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
 
184 Административно дело No 674/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.Г. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Г. *** против Протоколно решение № 6/05.03.2008г. на ЕСУТ при Община Поморие, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
185 Административно дело No 675/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Н.И.,
И.Н.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 231/27.03.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "подпорна стена от стоманобетон, с размери: дължина 24,75 м., ширина 0,25м. и средна височина 0,80м., изградена в УПИ ІІІ, кв. 71 по плана на гр. Приморско, собственост на И.Н.Н. и С.Н.И.",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
Осъжда И.Н.Н. ЕГН ********** и С.Н.И. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 80 лева.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 680/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЕТ ЗЛАТЕН КЛАС ЕМИЛ ДИНЕВ   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 2008 г., постановено по нахд № 46/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
187 Административно наказателно дело (К) No 681/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КАРИЗМА 2005 РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДИРЕКТОРА НА РД БУРГАС ПРИ КЗП   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решение №190/04.03.2008г., постановено по нах дело №341/2008г. по описа на Районен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
188 Административно дело No 684/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Й.М. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Й.М. ***, ул. "Минзухар" № 26 срещу Заповед № ДК-02-БС-2/10.01.2008 г. на началник "СК" при РДНСК-гр. Бургас за премахване на незаконен строеж, наименован "Паянтова жилищна сграда", под № 29 по схемата на община Бургас, находящ се извън регулацията на кв. "Долно Езерово", с административен адрес ул. "Каваци" № 59.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 684/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 685/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ Ц.В.Ц.   Решение от 25.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 55/13.03.2008г. по НАХД № 1/08г. на Районен съд Айтос. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против НП № 2324/28.09.2006г. на нач. на РПУ Айтос.ПРЕКРАТЯВА производството. Решението е окончателно.
 
190 Административно дело No 688/2008, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ГИТЕКС ЕООД ГЕОРГИ ЦОНКОВ ГЕОРГИЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна подадената жалба "Гитекс"ЕООД гр.Бургас против заповед №18 от 18.04.2008 г.,с която началника на РДНСК Бургас,с която е отхвърлена жалбата на "Гитекс" ЕООД гр.Бургас и е оставено в сила решението от 08.01.2008 г.на главен инспектор по архитектура и строителство при ТД Зора Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.
 
191 Административно дело No 689/2008, I състав Други административни дела ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
Отменя заповед №636/24.06.2008 на заместник кмета на община Бургас, с която се нарежда премахването на монтиран върху плажната ивица на "Северен плаж-Бургас", южно от бирария "Олимп" преместваем обект представляващ 24 броя метални колчета с бетонови постаменти с височина 3-4 м. с обща площ от 200 кв.м. ОСЪЖДА община Бургас да заплати на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД гр.София, бул.Джеймс Баучер №33 А парична сума в размер на 50 лв./петдесет лева/, представляващи съдебни разноски. Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС София.
 
192 Административно наказателно дело (К) No 690/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ КИРИЛ МИХАЙЛОВ- ДРАГАН МИХАЙЛОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решение №18/18.03.2008 постановен по нах дело №342/2007 по описа на ЦРС, с което е потвърдено НП №03 1247/02.11.2007г. издадено от Директор на РИОКОЗ Бургас.Осъжда ЕТ Кирил Михайлов - Драган Михайлов със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.Людмил Янков №40о Булстат 109593300, представляван от Драган Кирилов Михайлов с.а. да заплати държавна такса в размер на 25 лева в полза на Административен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
193 Административно дело No 694/2008, IX състав Други административни дела К.П.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 15.07.2008г.
Отхвърля жалбата на К.П.Г. *** против заповед №336/21.02.2007г. на Кмета на Община Бургас като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването.
 
194 Административно дело No 695/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б. против Ревизионен акт № 0263132/16.02.2007г., поправен с Ревизионен акт № П 0263132/29.03.2007г. за поправка на РА, издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-159/05.04.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Б.И.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2000 /две хиляди/ лева, разноски по делото - за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му с касационна жалба пред Върховен административен съд.


 
195 Административно наказателно дело (К) No 696/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР С.Г.С.   Решение от 04.07.2008г.
Оставя в сила решение №112/25.03.2008г. постановено по нахд №360/2007 на НРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
196 Административно наказателно дело (К) No 697/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Д.П.Б.   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117 от 01.04.2008г., постановено по НАХД № 25/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 4734/ 12.12.2007г., издадено от началника на РПУ - гр.Несебър.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 698/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Б.Р.Р.   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 27.03.2008г. на РС Несебър, постановено по НАХД № 367/07г. на НРС. Решението е окончателно.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 699/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ИЦО НЮ ХРИСТО МИЛУШЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111 от 14.04.2008г. на РС Несебър, постановено по НАХД № 418/07г. на НРС. Решението е окончателно.
 
199 Административно наказателно дело (К) No 700/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ КАРПИКОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 380/2008г., постановено по НАХД № 575/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 25898/ 11.12.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в КЗП и наложената на "Континент" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, ул."Републиканска" № 39, представлявано от Наталия Вениаминовна Карпикова имуществена санкция в размер на 1000 лева.
ОСЪЖДА "Континент" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, ул."Републиканска" № 39, представлявано от Наталия Вениаминовна Карпикова, БУЛСТАТ: 102695879 да заплати държавна такса в размер на 25 лева по сметка на Административен съд - гр.Бургас.

 
200 Административно дело No 708/2008, VII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.П.В. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Разпореждане от 18.08.2008г.
НАЛАГА на Иванка Йорданова Кумчева- началник на ОС"ЗГ"-гр.Созопол глоба в размер на 200 лева за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 662/06.06.2007г., постановено по гр.дело № 1893/2006г. по описа на Районен съд- гр.Бургас. Разпореждането подлежи на обжалване пред 3- членен състав на Административен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
 
201 Частно административно дело (К) No 710/2008, XII състав Частни касационни производства Т.П.Б. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 63/22.01.2008 г. по адм. дело № 1653/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 711/2008, XIII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ М.Т.Р.   Решение от 04.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 40 от 29.02.2008 г., постановено по нахд № 364/2007 г. по описа на Айтоския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Р. *** срещу Наказателно постановление № 1038/05.09.2007 г. на началника на РПУ-гр. Айтос.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 712/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР   Решение от 07.07.2008г.
Оставя в сила решение №133 от 04.04.2008г. постановено по нахд №33 по описа за 2008г. на Районен съд Несебър. Решението е окончателно.
 
204 Административно наказателно дело (К) No 716/2008, XIV състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ А.В.С.   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 10.04.2008г. на РС Айтос, постановено по НАХД № 254/07г. на АРС в обжалваната част, с което е отменено НП № 724 от 31.07.2007г. на Началника на РПУ Айтос в частта, относно наложеното на А. В. Станков на осн. чл. 179, ал.3,т.1, пр.1 от ЗДвП адм. наказание "глоба" в размер на 1000лв.. Решението е окончателно.
 
205 Административно наказателно дело (К) No 722/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Т.П.П. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 18.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Таньо п. *** чрез адв.Станка Савова - Адвокатска колегия Бургас срещу Решение №325 от 11.01.2008 година по административно наказателно дело №111/2007 година по описа на КРС. Прекратява производството по касационно административно дело номер 722 по описа на съда за 2008 година. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС.
 
206 Административно дело No 725/2008, III състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Ж.Д.З. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Ж.Д.З. *** против заповед №З-1202 от 30.04.2008г. на Директора на ОДП гр.Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка-забрана за напускане на страната до отпадане на основанието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
207 Административно дело No 726/2008, XI състав Други административни дела К.И.И. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.И. с ЕГН **********, управител на "Морения клуб" ЕООД - гр. Бургас със съдебен адрес - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 106, офис № 106 № 9 против заповед № з-978/24.03.2008 година на директора на ОДП - Бургас. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
208 Административно дело (К) No 727/2008, VI състав Касационни производства М.Г.Ш.,
И.Г.И.
ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 04.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената касационна жалба от Мариета Г.Ш. и И.Г. *** против решение №529 от 17.03.2008г. постановено по гр.д.№680 по описа за 2004г. на Районен съд Бургас и Прекратява производството по адм.д.№727 по описа на Административен съд Бургас като Недопустимо. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
209 Административно наказателно дело (К) No 728/2008, XIV състав Наказателни касационни производства АЙС ЛЕС ООД ПЛАМЕН ДЕНКОВ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ЦАРЕВО   Решение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/18.03.2008 г. по НАХД № 335/2007 г. на Районен съд - гр. Царево. Решението е окончателно.
 
210 Административно наказателно дело (К) No 729/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Н.Д. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решениет №419/15.04.2008г. постановено по нах дело №3820/2007г. по описа на БРС , с което е потвърдено НП №03 763/01.08.2007г. издадено от Директор на РИОКОЗ Бургас. Осъжда ЕТ Таня Емилиуис 58 С.Д. със седалище и адрес на управелнеие в гр.Бургас жк.Меден Рудник бл.444, вх.В, ет.8 , Булстат 102643890, представляван от С.Н.Д. ***. да заплати държавна такса в размер на 25 лева в полза на Административен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
211 Административно наказателно дело (К) No 730/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОКТАВИО ГОЛД ЕООД ВАСИЛ СТОЯНОВ ПОКРАЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405 от 14.04.2008г. на РС Бургас, постановено по НАХД № 643/08г. на БРС. Решението е окончателно.
 
212 Административно наказателно дело (К) No 734/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 09.07.2008г.
Оставя в сила решение № 215/25.03.2008 г., постановено по адм.-нак.дело № 202/2008 г. по описа на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
213 Административно наказателно дело (К) No 735/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ИВАН ПАЙОВ ИВАН СТОЯНОВ ПАЙОВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 03.04.2008г. постановено по НАХД № 357/2008г. на Бургаския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
214 Административно наказателно дело (К) No 736/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
Оставя в сила решение № 254 постановено по нахд. № 204 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
215 Административно наказателно дело (К) No 737/2008, XIV състав Наказателни касационни производства М.Х.Х. НАЧАЛНИК РПУ РУЕН   Решение от 04.07.2008г.
Отменя изцяло решение №56 от 13.03.2008г. постановено по нахд №7/2008г. по описа на Районен съд Айтос и вместо него постанови Отменя НП №4 от 03.12.200г. на Началника на РПУ с.Руен, с което на основание чл.52 от Закона за кантрол над взирвните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ на М.Х. Хамзи е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв. на основание чл.26 от ЗКВВООБ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
216 Административно наказателно дело (К) No 738/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС С.Т.Д.   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 06.03.2008 г., постановено по нахд № 259/2007 г. по описа на Айтоския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
217 Административно дело No 741/2008, X състав Други административни дела Д.И.П. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 15.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.П. *** срещу решение от 20.03.2008г. на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, с което не е включен в картотеката в отдел "Жилищна политика".

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
218 Административно дело No 746/2008, III състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.Ж.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Д.Ж.Н. ***-01-002 против РА №2000353/27.02.2008г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Сливен потвърден с Решение №РД-10-133/23.04.2008г. на директора на дирекция ОУИ Бургас. Осъжда Д.Ж. Ненево да заплати на Дирекция ОУИ гр.Бургас направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 465 лева /четиристотин и шейсет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
219 Административно дело No 749/2008, XII състав Други административни дела Е.Й.М. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО БУРГАС   Определение от 24.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 749/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския районен съд в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 749/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта, образувана по иска за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лв., причинени от Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас и за изпращане на делото по подсъдност на Бургаския районен съд не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството в частта, образувана по иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лв., причинени от Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните пред Върховния административен съд. 
220 Административно наказателно дело (К) No 750/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ж.К.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Оставя в сила решение № 1621 постановено на 28.12.2007 година по НАХД № 2699/2007 година по описа на Районен съд - Бургас. Решението не подлежи на обжалване.
 
221 Административно наказателно дело (К) No 751/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИКА ЕООД ИВАНКА КОСТОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/25.03.2008г., постановено по НАХД № 222/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8143/09.01.2008г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция "Контрол на пазара" при КЗП и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.9, ал.2 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 752/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.С.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №414,постановено на 15.04.2008Г. по НАХД№ 225/2008г. по описа на Районен съд- Бургас, с което е потвърдено НП№ 12061/07.09.2007г. на Ръководител Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - БУРГАС, с което на И.С.О. за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1 ,т.4 от същия закон е наложено наказание- глоба, в размер на 150 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец. Решението не подлежи на обжалване.
 
223 Административно наказателно дело (К) No 753/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОФИ ЛАЙФ ЕООД КЛЕАНТИС КУРТИС ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №176 от 26.02.2008г. постановено по НАХД № 3394/2007г. на Бургаския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
224 Административно дело No 762/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Я. ДНСК СОФИЯ   Решение от 24.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Я. *** против Заповед № РД-14-211 от 21. 03. 2008 година на Зам. Началника на ДНСК- София, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 2001 за принудително изпълнение на заповеди за премахмване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, е наредено да се премахне незаконен строеж "Едноетажна сграда" / № 33 по съставената от Община Бургас схема за извършеното незаконно строителство в района на "Параклиса", имот №009030, отдел 235 от Държавен горски фонд /ДГФ/, в местността "Ченгене скеле", землище на гр. Бургас. Като след влизане на заповедта в сила, е наредено началникът на РДНСК- Бургас да отправи до извършителя на незаконния строеж- П.Т.С. и до собственика на терена - Д.П.Я., покана за доброволно изпълнение за премахване по реда на чл.277 от АПК, а при неспазване на срока за доброволно изпълнение, разноските за принудителното изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж да се извършат за сметка на извършителя и собственика на имота по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба №13/2001 година, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.П.Я. *** заплати на ДНСК- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
225 Административно дело No 765/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Е.В. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Е.В. против Заповед № ДК-02-ДС-33/30.01.2008 г. на Началника на РДНСК - Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес са присъствалите и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
 
226 Административно наказателно дело (К) No 769/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Т.Д.Т. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
Оставя в сила решение № 418 от 15.04.2008 г. , постановено по н.а.х.д. № 3744 по описа за 2007 г. на Районен съд - гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
227 Административно наказателно дело (К) No 770/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ - БУРГАС ЕТ АНГЕЛИНА ЖЕЛЕВА   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 61 от 29.02.2008г. постановено по НАХД № 12/2008г. на Карнобатски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
228 Административно дело No 773/2008, VII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС И.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС   Решение от 19.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.К. ***, област Кърджали против Заповед №З-1428/22.04.2008г. , издадена от директора на ОДП- гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка- забрана за напускане на страната и временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи на български граждани. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
229 Административно дело No 774/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСТАЗИ ГРУП 2001 ООД МАНОЛ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 0263070/14.03.2007г. издаден главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с Решение № РД-10-231/21.05.2007г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на "Екстази груп - 2001" ООД, гр.Бургас, ул."Христо Ботев" № 50, ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 102700550, представлявано от управителя Манол Томов Георгиев разноски по делото в размер на 1525,00 лв.(хиляда петстотин двадесет и пет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
230 Административно дело No 775/2008, XII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Определение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-46/19.05.2008 г. на областния управител на област Бургас, с която се оспорва законосъобразността на Решение № 210 на Общински съвет-гр. Несебър, взето по т. 32 от дневния ред на редовното му заседание и отразено в Протокол № 7/24.04.2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 775/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
231 Административно дело (К) No 777/2008, V състав Касационни производства Р.К.С.,
З.К.Ж.,
Д.К.Д.,
Н.К.Д.
ОСЗГ НЕСЕБЪР   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 53/15.04.2008 г. по гр.дело № 704/2007 г. по описа на Районен съд - гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
232 Административно наказателно дело (К) No 785/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ КОМ НЕТ ООД ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ   Решение от 10.07.2008г.
Отменя изцяло решението № 194/21.02.2008 година, постановено по НАХД № 325/2008 година по описа на Районен съд - гр.Бургас. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0071/04.12.2007 г на Председателя на КРС, с което за нарушение на чл.234, ал.4 отЗД /отм./ във връзка с § 3 ПЗР във вр. с чл.18б на Обща лицензия № 217/23.12.2003 година, на основание чл.234, ал.4 от ЗД /отм./ на "КОМНЕТ"ООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от Иван Желязков Иванов, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
233 Административно дело No 787/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Б.К. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 15.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.К. ***, против Заповед № Z-371/02.04.2008г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено собственикът на строеж: "ажурна ограда /метална мрежа и колове/", изградена южно от поземлен имот № 40154, местност "Мапи", землище на гр.Созопол, Г.Б.К. ***, да премахне за своя сметка строежа и освободи заетата площ, отредена за пътно платно на "улица от осева точка 151 до осева точка 105", м."Мапи", земл. гр.Созопол, съгласно одобрен проект за улична регулация, одобрен със Заповед № 86/17.01.2005г. на кмета на Община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 787/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
234 Административно наказателно дело (К) No 788/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН ВАРНА   Решение от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/31.03.2008 г., постановено по адм.-наказателно дело № 5/2008 г. по описа на Районен съд - Поморие. ОСЪЖДА "Водоснабдяване и канализация" ЕАД със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Царица Йоана" № 2, с ЕИК по Булстат 812115210, предст. от инж. Ганчо Тенев - изп.Директор, да заплати на Басейнова Дирекция на Черноморски район с център Варна към Министерство на околната среда и водите юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лв. Решението е окончателно.
 
235 Административно наказателно дело (К) No 794/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖ. КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Д. ТЕРЗИЕВ ЕТ КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН   Решение от 12.08.2008г.
Изменя решение № 92 от 14.03.2008 г., постановено по нахд. № 8 по описа за 2008 г. на Районен съд - Несебър. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 82/18.12.2007 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта с което за нарушение на чл.73, ал.1, т.6, вр.с чл.75 от Закона за хазарта на Коста Алексиев Николов в качеството му на ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" , на основание чл.89 от ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. ОСЪЖДА ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 27 с ЕИК по БУЛСТАТ 119034487, представлявано от Коста Алексиев Николов да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
236 Административно наказателно дело (К) No 801/2008, XIV състав Наказателни касационни производства М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
Оставя без уважение искането на М.Г.Г. *** за възстановяване на срока за обжалване на решение №23 от 28.03.2008г. постановено по нахд №320/2007г. на Районен съд Несебър.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
237 Административно наказателно дело (К) No 802/2008, XIV състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СОФИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 14/27.03.2008 г., постановено по НАХД № 103/2007 г. по описа на Районен съд - гр.Поморие. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № С-2-3657-1/29.10.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, с което за нарушение на чл.69 от ЗООС и на основание чл.69, ал.1 и ал.2 във връзка с Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, чл.14, ал.2, ал.3, ал.3 и ал.7, т.2 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, на "ВиК" ЕАД - гр.Бургас, представлявано от Ганчо Йовчев Танев е наложена текуща месечна санкция в размер на 7437 лева, считано от 10.07.2007 г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на замърсяването. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
238 Административно наказателно дело (К) No 806/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС   Определение от 11.07.2008г.
Оставя в сила Определение № 199/12.05.2008 г., постановено по адм.-нак.дело № 1260/2008 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е прекратено производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
239 Административно наказателно дело (К) No 807/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.П.Ц. РПУ НЕСЕБЪР   Решение от 14.07.2008г.
Оставя в сила решение № 175 от 14.04.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 7 по описа за 2008 г. на Районен съд гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
240 Административно наказателно дело (К) No 808/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.Х.Я. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 25.07.2008г.
Оставя без уважение искането на А.Х.Я. *** за отмяна на постановеното от Районния съд разпореждане от 09.05.2008г. за връщане на подадената от него касационна жалба. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
241 Административно дело No 811/2008, X състав Други административни дела Д.П.М. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. ***, против заповед рег.№ З-1702 от 14.05.2008г. на Директора на ОДП - Бургас.
ОСЪЖДА Д.П.М. ***, да заплати в полза на Областни дирекция "Полиция" гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 815/2008, XIV състав Наказателни касационни производства П.А.С. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 132/14.04.2008г. по НАХД № 371/07г. на Районен съд гр. Несебър.
 
243 Административно наказателно дело (К) No 816/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР К.Р.К.   Решение от 10.07.2008г.
Отменя  решение № 116/01.04.2008 г., постановено по адм.-нак. дело № 311/2007 г. по описа на Районен съд - Несебър като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 3872/21.09.2007 г. на Началника на РПУ - Несебър, с което, за нарушуние на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на К.Р.К. *** е наложено адм.наказание "глоба" в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
244 Административно наказателно дело (К) No 817/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЖИ ИЙ АЙ ВИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91/19.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 384 по описа за 2007 г. на Районен съд гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
245 Административно наказателно дело (К) No 818/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС РОДОНИС ЕООД НИКОЛАЙ МАНОЛОВ СЕЧАНОВ   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение №88 от 18.03.2008г. постановено по нахд №380/2008 на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
246 Административно наказателно дело (К) No 822/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕТ СИ ЕЛ ЕЛИТ ЖЕЧО МАРИНОВ   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение №89 от 04.04.2008г. постановено по нахд №288 по описа на 2007 на Районен съд Айтос. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
247 Административно наказателно дело (К) No 823/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Н.Д.А. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 25.08.2008г.
Отменя изцяло решението по нахд №829/2008 на БРС, което е потвърдено НП №03.3-1618/26.11.2007 издадено тот Директора на РИОКОЗ Бургас и наложеното на касатора административно наказание глоба в размер на 3000 лева на основание чл.213, ал.1, вр. с чл.231 от Закона за здравето за нарушение на чл.44 от същия закон.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
248 Административно наказателно дело (К) No 824/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №407/30.04.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 751/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
249 Административно дело No 826/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Експрес В.Г. - Васил Гогов", съд. рег. по ф.д. № 4368/1990 год. на СГС, представляван от Васил Петров Гогов, със съдебен адрес в гр.София, ул. "Цар Асен" № 3, ет.2, чрез адвокат Лидия Кулаксъзова, против Заповед № РД-14-280/09.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
250 Административно дело No 833/2008, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.А.,
А.Б.А.,
Е.Б.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна подадената жалба от С.Б.А. ***, А.Б.А. *** и Е.Б.Д. *** против решение №1234 от 16.05.2008г. на кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане по същество искането им за отмяна на очуждаването и за възстановяване на собствеността им върху следните недвижими имоти: 1302 кв.м.ид.ч. от бивш имот №475, 1704 кв.м. ид.ч. от бивш имот 510, както и 910 кв.м.ид.ч. от бивш имот 375 по плана на местността Старите лозя от 1949г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.
 
251 Административно наказателно дело (К) No 843/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЕТ ДИНИС 91 СТЕФАН ДИНЕВ   Решение от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение №382/14.05.2008г., постановено по адм. дело - наказателно дело № 45/2008г. по описа на Районен съд-Бургас. Решението е окончателно.
 
252 Административно наказателно дело (К) No 844/2008, XIV състав Наказателни касационни производства З.П.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №320/17.04.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 236/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
253 Административно наказателно дело (К) No 846/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Н.Д.А.   Решение от 08.08.2008г.
Оставя в сила решение № 1623 от 11.04.2008 г., постановено по нахд. № 3297 по описа за 2007 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
254 Административно дело No 852/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЪРВИСИЗ" ЕООД, предст. от Николай Иванов Бахчеванов, с посочен съдебен адрес - гр. Бургас, произв. площ на "Лукойл Нефтохим", против РА № 800256/28.03.2008 г. на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-144/13.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 852/2008 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
255 Административно наказателно дело (К) No 853/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС БТД ГЛОБАЛ ТУРС АД ПЕТКО МИКОВ   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/18.03.2008г. по НАХД № 403/07г. на Районен съд Несебър.
 
256 Административно наказателно дело (К) No 854/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.С.А. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение 131 от 14.04.2008г. постановено по нахд №37/2008г. на Районен съд Несеъбр. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
257 Административно наказателно дело (К) No 856/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Е.Р.А.   Решение от 20.08.2008г.
Оставя в сила решение №201 от 30.04.2008г. , постановено по НАХД № 54/2008г. по описа на Несебърски районен съд , с която е отменено наказателно постановление № 169/29.01.2008г. , издадено от началника на РПУ-гр.Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
258 Административно дело No 868/2008, VII състав Дела по КСО и ЗСП М.П.П.,
Г.Д.Т.,
Б.К.П.
ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Определение от 23.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД№868/2008г. по описа на Административен съд -Бургас. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
259 Административно наказателно дело (К) No 870/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Г.П.Г.   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/07.05.2008г. по НАХД № 386/2007г. на Районен съд Несебър.
 
260 Административно дело No 880/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.И. ДНСК СОФИЯ   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.И. *** Б против заповед № РД-14-404/07.11.2007 г. на заместник началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 880 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Бургас. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва с частнажалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
261 Административно наказателно дело (К) No 881/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №489/26.05.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 968/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
262 Административно наказателно дело (К) No 882/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.08.2008г.
Оставя в сила решение № 488 от 25.06.2008 година постановено по НАХД № 959/2008 година по описа на Районен съд Бургас. ОСЪЖДА А.С.Е. *** да заплати държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
263 Административно наказателно дело (К) No 883/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.К.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №505 от 08.05.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№605 по описа за 2008 г.на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
264 Административно наказателно дело (К) No 884/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗП. ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Н.Р.К.   Решение от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение № 286/2008г. постановено по административно- наказателно дело № 434/2008г. по описа на Районен съд- Бургас в частта, с която е отменено наказателно постановление № 02-001753/13.12.2007г. на директора на Регионална дирекция " Автомобилна администрация" - Бургас. Решението е окончателно.
 
265 Административно наказателно дело (К) No 885/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.П.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №114 от 17.04.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№3465 по описа за 2007 на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
266 Административно наказателно дело (К) No 889/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИРИС 1 ЕООД ПЕНКА ЛАФАЗАНОВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА   Решение от 17.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 13.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 16 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Карнобат.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
267 Административно дело No 890/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Н.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 21.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
Прекратява производството по АХД № 890/2008г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
268 Административно наказателно дело (К) No 896/2008, XIII състав Наказателни касационни производства БУТЕД АД НИКОЛА ПЕЕВ ШИВАРОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА СОФИЯ   Определение от 18.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила Определение от 22.04.2008 година по административно -наказателно дело № 872 / 2008 година по описа на Бургаски районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
269 Административно наказателно дело (К) No 897/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.В.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №515,постановено на 09.05.2008г. по НАХД№226/2008г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено НП № 12007/2007г. на Ръководител Сектор "ПП-КАТ" при ОДП- гр.Бургас, с което на Д.В. Тонков за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1 , т.6 от същия закон е наложено наказание - глоба, в размер на 250 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от три месеца. Решението не подлежи на обжалване.
 
270 Административно дело No 898/2008, VII състав Други административни дела ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ определението , с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език "Британика" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк "Езеро", сграда "Колеж по туризъм", представлявана от Мария Николова Николова против Решение на общински съвет- Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.05.2008г., обективирано в протокол № 9/22.05.2008г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 898/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
271 Административно наказателно дело (К) No 899/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ТИЕС СВ ГЕОРГИЕВ СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №552 от 19.05.2008 г.постановено по н.а.х.д.№1172 по описа за 2008 година на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
272 Административно наказателно дело (К) No 900/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ   Решение от 08.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 531 от 13.05.2008 г. , постановено по нахд. № 1130 по описа за 2008 година на Районен съд - Бургас. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2790 от 27.12.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД "Контрол на пазара" при КЗП. ОСЪЖДА "Еко клима 11" ЕООД , ул. "Фердинандова" № 20, ет.2, рег. по ф.д. № 2389/1998 г. по описа на БОС, представлявано от управителя Георги Иванов Иванов с ЕИК по Булстат 102205791 да заплати по сметка на Административен съд - Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
273 Административно дело No 902/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 10.09.2008г.
ЗАЛИЧАВА З.П. Михова от списъка на страните по делото.
Предвид извършеното оттегляне на жалбата, съдът намира същата за процесуално недопустима. В съответствие с чл. 155, ал. 3 от АПК жалбоподателят е изразил волеизявление, с което оттегля изцяло оспорването срещу Заповед № РД-01-883/04.10.2007 година. По изложените съображения е налице надлежно оттегляне на оспорването, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - прекратено.Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК Административен съд - гр. Бургас, ХІІ състав- ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Г.П. *** срещу Заповед № РД-01-883 от 04.10.2007 година на кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 902/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок за неприсъстващите страни от получаване на съобщението.

 
274 Административно дело No 906/2008, V състав Други административни дела Д.Д.Н. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 15.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Н. ***, подадена лично и като пълномощник на Дияна Димитрова Лазарова, против Решение № 1235/16.05.2008г., издадено от кмета на Община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество подадената от Д.Д.Н. молба с вх. № 94-Д-412/07 от 9.05.2008г. на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 906/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
275 Административно дело No 910/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАРАДАЙЗ БИЙЧ ЕАД ДНСК СОФИЯ   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждането на заместник началника на ДНСК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, наименован "Амфитеатър", изпълнен от "Парадайз бийч" ЕАД на територията на морски плаж "Робинзон", местност "Варницата", гр. Свети Влас, община Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
276 Административно дело No 912/2008, V състав Други административни дела И.П.С. АДВ РД БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.С. ***, с искане за налагане на обезпечителна мярка "спиране на изпълнителното производство" по изпълнително дело № 5212/2008г. по описа на Регионална дирекция - Бургас при Агенция за държавни вземания-гр.София, образувано за принудително събиране на публични вземания.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
277 Административно дело No 913/2008, III състав Други административни дела П.И.С. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Определение от 28.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от П.И.С. *** жалба против заповед №З-1834 от 23.05.2008 г.на изпълняващия длъжността-директор на ОДП Бургас и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№913 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок.
 
278 Административно дело No 915/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
Д.И.Д.,
К.И.Д.А.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 15.09.2008 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** против мълчалив отказ на кмет на община Поморие да се произнесе по заявление вх. № 94-И-40/21.04.2008 год. за попълване на кадастрален план.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 915/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОСЪЖДА И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** да заплатят на Щ.Т.М. сумата от 400 лева разноски по делото.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
279 Административно дело No 920/2008, VIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.М. *** против Заповед № РД-1411 от 03.06.2008 г.на Кмета на Община - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
280 Административно наказателно дело (К) No 921/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Х.Д.Г. РДНСК БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Отменя Решение № 123, постановено на 22.05.2008г. по НАХД№31/2008г. по описа на Районен съд-гр.Карнобат и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ НП № БС-16/20.03.2008г. на Началника на РДНСК-Бургас, с което на Х.Д.Г. за нарушение на чл.148,ал.1 от ЗУТ е наложена глоба в размер на 1000 лева на основание чл.232,ал.2 от ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
 
281 Административно дело No 927/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ БУРГАС МИШО ЖЕКОВ ОБЩИНА РУЕН   Решение от 15.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 257/09.05.2008 год. на кмета на община Руен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и план за регулация и застрояване, в териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността "Бузалъкада" по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
Решението не подлежи на обжалване.

 
282 Административно дело No 929/2008, V състав Други административни дела Б.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.К. ***, против отказ на кмета на община Бургас, постановен с решение № 1201/12.05.2008г., с което е оставено без разглеждане по същество подаденото от жалбоподателката искане с вх. № 94-Г-227/30.04.2008г. за прекратяване на отчуждителното производство относно недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от 360,25 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІV-148, в бивш кв.8 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, целият с площ от 1 441 кв.м.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
283 Административно наказателно дело (К) No 930/2008, XIV състав Наказателни касационни производства АСТАЛ ЕООД АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/13.03.2008 г. по НАХД № 392/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7981/17.10.2007 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което за нарушение на чл.87, ал.2 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ на "А." ЕООВ - гр.Св.Влас е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
284 Административно наказателно дело (К) No 931/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МЕДЕЯ ФАРМА ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №161 от 18.04.2008 г.,постановено по н.а.х.д №369 по описа за 2007 г.на Районен съд Несебър.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
285 Административно дело No 940/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АМ ПРОДАКШЪНС ЕООД МЪГЪРДИЧ САРКИСЯН ДНСК СОФИЯ   Определение от 05.09.2008г.
на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от " АМ ПРОДАКШЪНС" ЕООД гр.Бургас, представлявано от Мъгърдич Саркисян против Заповед № РД- 14- 255/ 09.04.2008г., издадена от Зам. Началника на ДНСК гр. София за премахване на незаконен строеж "Дискотека- Кораба",изпълнен на територията на морски плаж "Ахтопол", гр. Ахтопол, Община Царево.
Прекратява производството по адм. дело № 940 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
286 Административно дело No 946/2008, V състав Други административни дела ЗСК ПОСЕЙДОН ЕАД СТАМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Определение от 15.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЗСК - Посейдон" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Кремиковци, кв.Кремиковци, Индустриална зона, представлявано от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите Стамен Павлов Иванов, против мълчалив отказ на кмета на община Приморско за издаване на скица за част от недвижим имот, находящ се в гр.Приморско, съставляващ УПИ VІІІ-742 и УПИ ІХ-708, кв.39ж по плана на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 946/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
287 Административно наказателно дело (К) No 956/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС ЕТ ПЕТЯ СТАНКА ХРИСТОВА   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 16.05.2008г. постановено по НАХД № 24/2008г. Карнобатски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
288 Административно наказателно дело (К) No 962/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.К.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №63, постановено на 07.07.2008г. по НАХД№370/2007г. по описа на Районен съд-гр.Несебър, с което е потвърдено НП № 03-1099/20.09.2007г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.43,ал.1 от Закона за храните на Б.К. е наложено наказание- глоба , в размер на 2000 лева за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните. Решението не подлежи на обжалване.
 
289 Административно дело No 966/2008, VIII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Л.К.А. ИНСПЕКТОР ВТОРО РПУ - ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ,
ОДП БУРГАС
  Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.А. ***, със съдебен адрес- гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №5, вх."А", ет.1, ап.1- адв. С.К. против Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа с рег. № з-110 от 07.11. 2007 година на инспектор при Второ РПУ на МВР- Бургас, издадена на основание чл. 63, ал.1, т.1 от ЗМВР, като неоснователна.
ОСЪЖДА Л.К.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОДП - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 / осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 968/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 610/28.05.2008 година по НАХД № 1284/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 970/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ КРИС РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 591 от 30.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1226 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
292 Административно наказателно дело (К) No 973/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ СИЛ-НИ -НИКОЛАЙ ТРЪНКОВ   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/21.05.2008 година по НАХД № 1118/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
293 Административно дело No 974/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.А.,
Н.В.А.
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АС ТД ВЪЗРАЖДАНЕ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.И.А. и Н.В.А. *** Рудник, ул.Черни връх №34 против удостоверение за търпимост № 10 01 1032/16.05.2008г. издадено от главен експерт Архитектура и строителство ТД Възраждане при Община Бургас.Прекратява производството по адм.дело №974/2008г. по описа на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
294 Административно наказателно дело (К) No 978/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.Т.К. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 558/23.05.2008 г., постановено по НАХД № 1103/2007 година на Районен съд - гр.Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на А. Т. К., в качеството й на домакин на заведение за хранене - Работнически стол "Ропотамо" - гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните.
Решението не подлежи на обжалване.

 
295 Административно дело No 980/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 02.09.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. чл.159 т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 980/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димчо Желев Тенев в качеството му на управител на ЕТ "Диана - 98 - Димчо Тенев" - гр.Камено, против заповед № 201/28.05.2008 година, издадена от Зам.-кмета на Община Малко Търново.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
 
296 Административно дело No 987/2008, III състав Дела от административен характер по ОДП И.И.И. РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 28.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от И.И. *** жалба против разпореждане на полицейски орган от 18.06.2008 г.и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№987 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок.
 
297 Административно наказателно дело (К) No 995/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ЛАЗУР СТАНИМИР ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/19.05.2008 г., постановено по НАХД № 943/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.4-1805/05.12.2007 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "Л. - С. И." - гр.Бургас, представлявано от С. И. П. на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
298 Административно наказателно дело (К) No 996/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Х.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 91 от 19.03.2008г., постановено по н.а.х.д. № 414 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0000006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Бургас
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
299 Административно дело No 1003/2008, IV състав Други административни дела К.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.09.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. с чл.159, т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1003/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.Н. - Цанева против писмо № Ж-94-К-328/17.06.2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалата в съдебно заседание страна и в същия срок за неприсъствалата страна от датата на получаване на съобщението.
 
300 Административно дело No 1004/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ДНСК СОФИЯ   Определение от 04.07.2008г.
СЪЕДИНЯВА адм.дело № 1004/2008 г. с адм.дело № 834/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас за общо разглеждане на жалбите на община Приморско и "Ел Би Джей" ООД в едно производство по адм.дело № 834/2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1004/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Производството по делата ще продължи под № 834/2008 г. Определението не подлежи на обжалване.
 
301 Административно дело No 1008/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМА ЕООД СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕРМА" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Патриарх Евтимий" № 79, партер, против Решение № 33/16.06.2008 год. на Директор на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1721/20.05.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
302 Административно дело No 1009/2008, IV състав Други административни дела Я.Г.К.,
Г.Я.К.,
М.Я.Л.,
С.Н.К.,
С.Н.Б.,
К.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 22.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата-възражение ,подадено от Я.Г.К.,Г.Я.К.,М.Я.Л.,С.Н.К. ,С.Н.Б. и К.Н.К. против заповед №РД-01-176/27.03.2008 г.,издадена от кмета на Община Царево.Прекратява производството по адм.д.№1009/2008 г.по описа на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в седмодневен срок от съобщаването.
 
303 Административно дело No 1012/2008, III състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.П.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Бургас, като ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд Бургас образуваното производство по адм.д.№1012 по описа за 2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалаване едниствено в частта, в която е прекратено производството по делото.
 
304 Административно наказателно дело (К) No 1013/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.Н.И. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425/30.05.2008 година по НАХД № 748/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
305 Административно наказателно дело (К) No 1015/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МАРИЕТА СИМЕОН ПЕТРОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/04.06.2008 г., постановено по НАХД № 1056/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03-51/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.3 от Закона за храните и чл.51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "М. - С. П." - м.с.Черно море, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
306 Административно дело No 1018/2008, XI състав Други административни дела ААА ПЛАСТИК ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалба от "ААА Пластик" ЕООД -Бургас с адрес-гр.Бургас,ж.к.Славейков,бл.22,вх.Е,ет.6, подписана от Красимира Димова против отказ за удължаване на срок за подаване на възражение по доклад №18/30.05.2008 година във връзка с извършената проверка, обективиран с писмо №РД-2601-0007/19.06.2008 на директора на РМД -Бургас.Прекратява производството по адм.д.№1018/2008 година.Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
 
307 Административно наказателно дело (К) No 1025/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 565 от 12.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1075 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
308 Административно дело No 1027/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС   Определение от 15.09.2008г.
СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване адм.дело № 1027/2008г. и адм. дело № 933/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм. дело № 933/2008т. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1027/2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
309 Административно дело No 1029/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЖАСМИН АГРО ЕООД ЯНКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 15.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС № 02099080000813/18.03.2008 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РЗ-10-170/09.06.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
310 Административно наказателно дело (К) No 1035/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС СД АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВИ АНТОАНЕТА КРЪСТНИКОВА   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648/11.06.2008 година по НАХД № 1104/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
311 Административно наказателно дело (К) No 1036/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ СЪНИ МД МИЛЕНА ДАЧЕВА ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 493 от 15.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1050 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
312 Административно дело No 1037/2008, VIII състав Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 11.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1037/2008 по описа на Административен съд - Бургас, VІІІ-ми състав. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело 1037/2008 г. към адм.дело № 980/2008 г. на Административен съд - Бургас, насрочено за 02.09.2008 г. от 09.15 часа за произнасяне по чл.129, ал.1 от АПК. Да се уведомат страните за настоящото определение, като им се изпрати препис от същото. Определението е окончателно.
 
313 Административно дело No 1039/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ГЕРА ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 24.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Гера - Лъчезар Иванов" - гр.София, ул."Резбарска", бл.179 Б, вх.Б, представлявано от Лъчезар Иванов, против Заповед № РД-14-258 от 9.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел.проводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж "Свети Влас - централен", гр.Свети Влас,общ.Несебър.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1039/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
314 Административно дело No 1040/2008, XII състав Други административни дела М.Т.И. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-1214/04.04.2008 г. на директора на ОДП-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност на М.Т.И. ***.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
315 Административно дело No 1042/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КА ТРЕЙД ЕООД КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДНСК СОФИЯ   Определение от 02.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1042/2008 година по описа на Административен съд - Бургас към административно дело № 958/2008 година по описа на същия съд.ДАВА възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-техническа експертиза.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1042/2008 година.Определението не подлежи на обжалване.

 
316 Административно дело No 1051/2008, V състав Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС ЧСИ ЯНКО БЪЧВАРОВ   Решение от 10.07.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на действията на частен съдебен изпълнител Янко Бъчваров с рег. № 709, с район на действие БОС, по образуване на изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г. и изпращане на покана за доброволно изпълнение с изх.№ 00553/18.06.2008г. до Община Бургас, със страни: ПФК "Черноморец" АД - гр.Бургас, в несъстоятелност, рег. по фирмено дело № 1661/2000г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: в гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 5-7, представлявано от Ивайло Дражев Атанасов, в качеството му на представляващ "АЙ ТИ ЕС" ЕООД - изпълнителен член, и от синдика Дора Иванова Гарелова, и Община Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов Николов.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Община Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов Николов, за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по искането за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Прекратителното определение подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
317 Административно наказателно дело (К) No 1060/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено на 14.05.2008 година по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е прекратено наказателното производство по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.

 
318 Административно наказателно дело (К) No 1062/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.Г.Д. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 736 от 23.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1611 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
319 Административно дело No 1064/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ АЙ ДЖИ ДИ ТУР ООД ПЛАМЕН ИВАНОВ     Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 31.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата подадена от Ай Джи Ди Тур ООД гр.Бургас, представлявано от Пламен Иванов Иванов против Решеуние №1375/29.05.2008г. на Кмета на Община Бургас. Прекратяв производството по адм.дело №1064/2008 по опис на Административен съд Бургас Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
320 Административно дело No 1068/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кумерио Мед" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, Промишлена зона, обл.София, представлявано от Никола Треан - член на съвета на директорите, против писмо с изх. № 820 от 9.05.2008г. на началника на МП "Пристанище Център" при Митница - Бургас, мълчаливо потвърдено от началника на Митница - Бургас, с което е определена лихва в общ размер 1 407 960,58 лв. върху митническите задължения по ЕАД № 07BG001007H0000210, ЕАД № 07BG001007H0000830, ЕАД № 07BG001007H0000948, ЕАД № 07BG001007H0000999, ЕАД № 07BG001007H0001091, ЕАД № 07BG001007H0001107 и ЕАД № 07BG001007H0001230.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1068/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
321 Административно дело No 1073/2008, IX състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Г.Г.Б. НАЧАЛНИК ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Б. *** против Заповед № 233/04.02.2008 год. на Началник ГПУ - Малко Търново, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
322 Административно наказателно дело (К) No 1086/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.С.Н. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 16.07.2008г.
Отмeня постановеното решение №518/09.05.2008г. по нахд №742 по описа за 2008г. на Районен съд Бургас и потвърдено с него наказателно постановление №19649 от 14.01.2008г. на началник група в сектор Пътна полиция КАТ Бургас, като Прекратява образуваното административно наказателно производство поради настъпила смърт на нарушителя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
323 Административно дело No 1088/2008, IX състав Други административни дела В.М.Т. ОДП БУРГАС   Определение от 01.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.Т. *** , против Заповед № З-2096/09.06.2008г. на Директор на ОДП-Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
324 Административно дело No 1089/2008, X състав Други административни дела Г.С.Л. НАЧАЛНИКА НА РПУ ПОМОРИЕ   Определение от 06.08.2008г.
На основание чл. 158 ал.3 от АПК ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.Л. *** против заповед № З120/12.06.2008 година на Началника на РПУ - гр. Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1089/2008 година по описа на Адм. съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
325 Административно дело No 1095/2008, XI състав Други административни дела КАР 1 ООД ГИРО ФАКИРЧЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ
    Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кар 1" ООД - гр. Бургас рег. по ф.д. № 2560/2005 година на Бургаски окръжен съд с адрес - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 2Б, подписана от управителя - Гиро Петров Факирчев, против твърдян мълчалив отказ на областния управител на Бургаска област, с който е потвърден отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на директора на териториална дирекция "Изгрев" на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1095/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
326 Административно дело No 1101/2008, X състав Други административни дела ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1101/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. СЪЕДИНЯВА административно дело № 1101/2008 г. с административно дело № 905/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу отказ за издаване на разрешение за постаняване по чл.57 от ЗУТ, постановен с решение по заявление вх. № 70-Ф-98/18.12.2007 г. Протокол № 2/19.02.2008 г. на комисия по чл.5, ал.2 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Копие от определението да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
327 Административно дело No 1102/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.К.,
Ж.Д.И.
РДНСК БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1102/2008г. по описа на Административен съд - град Бургас, поради оттегляне на исковете.
ВРЪЩА исковата молба и приложенията към нея на К.Д.К. и Ж.Д. Тонева - И.,***, против Регионална дирекция за национален строителен контрол-Бургас, с правно основание чл.1, ал.1 и ал.2 от ЗОДОВ, с цена на иска 15 000 лв.
ОСЪЖДА К.Д.К.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Ж.Д. Тонева - И.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
328 Административно наказателно дело (К) No 1110/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЕЧИ СА АД АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 69/12.05.2008 г., постановено по НАХД № 383/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7987/17.10.2007 г. на Директора на КЗП-РД - гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на "ДЕЧИ-СА" ООД е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, за това, че извършва туристическа дейност - хотелиерство, в некатегоризиран туристически обект - хотел "Оазис" в КК "Слънчев бряг - Изток".
Решението не подлежи на обжалване.

 
329 Административно наказателно дело (К) No 1111/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БТД ГЛОБАЛ ТУРС ПЕТКО МИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 404/ 2008 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
330 Административно наказателно дело (К) No 1117/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС КОМПАС ЕООД СТОЯН ГАНЧЕВ   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 701/13.06.2008 година по НАХД № 1292/2008 година Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година на директора на РИОКОЗ - гр. Бургас.
Решението е окончателно.

 
331 Административно наказателно дело (К) No 1118/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Н.С.П.   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/03.04.2008 г., постановено по НАХД № 560/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1-ДНСК-24/06.02.2008 г. на Зам.-началника на ДНСК - гр.София. С наказателното постановление на Н.С.П. *** за нарушение по чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.234, ал.2 от ЗУТ е било наложено административно наказание глоба в размер на 20 000 лева.
 
332 Административно дело No 1126/2008, V състав Други административни дела ПЛАСТИМО АД СИЛВИЯ НЕСТОРОВА ОСЗГ ЦАРЕВО   Определение от 31.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1126/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр.Царево.
Определението не подлежи на обжалване.
 
333 Административно наказателно дело (К) No 1131/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО МОРЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 742 от 24.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1223 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
334 Административно наказателно дело (К) No 1142/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 1613/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4190/20.03.2008 г. на Началник група в Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - гр.Бургас, с което на Х. за нарушение по чл.21, ал.1 от Закон за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.1, т.5 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 2 месеца.
Решението не подлежи на обжалване.

 
335 Административно наказателно дело (К) No 1143/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 569 от 16.06.2008 година, постановено по административно - наказателно дело № 755 / 2008 година по описа на Районен съд -Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19003 от 28.12.2007 година на Началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, на В.Н.Д. *** са наложени административни наказания "глоба" в размер на 200.00 / двеста / лева и "лишаване от право да управлява МПС" за 2 / два / месеца.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
336 Административно дело No 1165/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Н. срещу мълчалив отказ на кмета на община Поморие по искане вх. № 94-Г-56 от 27.06.2008 г. за издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за възлагане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот № 9115, находящ се в землището на с. Александрово, община Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
337 Административно дело No 1185/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛФРЕД НАЙТ ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ,
В.В.Д.
ОБЩИНА БУРГАС ТД ПРИМОРИЕ   Определение от 09.09.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алфред Х. Найт- България"ЕООД с ЕИК по Булстат 102016773 , със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 59, вх."А", ет.2, представлявано от управителя Йордан Г. Янев и на В.В. *** срещу Заповед № 2173 от 09. 11. 2007 год. на гл. архитект на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1185 / 2008 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
 
338 Административно дело No 1196/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП Н.И.Т. ДИРЕКТОРА НА РДСП БУРГАС   Определение от 25.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/2008г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.И.Т. против заповед № 05-2116/29.12.2006г. и заповед № 05-2116/30.11.2006г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, като просрочена.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на РД "СП" гр.Бургас, за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
339 Административно дело No 1206/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.С.,
М.С.С.С.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.С. и М.С.С.-С. срещу виза за проектиране на строителство от 19.11.2002 г. на главния архитект на община Созопол в УПИ VІ-139, кв. 15 по плана на с. Черноморец, община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1206/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
340 Административно дело No 1207/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Н.,
Я.Д.Т.,
С.Д.С.,
Б.Д.К.,
К.А.К.,
Ж.А.П.,
П.А.К.,
Р.П.Д.,
Д.П.Т.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната от Д.П.Т. жалба против заповед №Z- 564/07.05.2008г., издадена от кмета на Община Созопол.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
341 Административно дело No 1220/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.В.,
И.Д.В.,
Д.И.В.
РДНСК БУРГАС   Определение от 27.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Е.А.В., И.Д.В. и Д.И.В. против Заповед №ДК-02-БС-69/03.06.2008г. издадена от Началника на РДНСК гр.Бургас за премахване на незаконно изградена част от строеж Преустройство на таванско помещение от триетажна жилищна сграда находящ се в УПИ V-1892 в кв.37 по плана на ЦГЧ гр.Бургас.Прекратява производството по адм.дело №1220/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок.
 
342 Административно дело No 1234/2008, XII състав Други административни дела ХОЛИДЕЙ МЕНИДЖМЪНТ ООД ТАНЬО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Холидей мениджмънт" ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 3 срещу Заповед № 633/09.07.2008 г. на кмета на община Несебър за обявяване на класирането на кандидатите за възлагане на дейностите по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на морските плажове в частта относно морски плаж "Обзор-Мотела", описан в АИДС № 579/12.01.2000 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1234/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
343 Административно дело No 1236/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 30.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Г.А. *** против Заповед № 229/05.04.04г. на Кмет на община Созопол, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТАВЯ производството по адм.дело № 1236/2008г. на Адм. съд - Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
344 Административно дело No 1239/2008, V състав Други административни дела БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД СЛ. ДЖАМБАЗОВ ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС ЕООД   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1239/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1239/2008г. към адм. дело № 1227/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсната комисия, назначена с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас, по открита конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас.
"Български кардиологичен институт" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, обл.София, общ.Столична, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" № 1, представлявано от изпълнителния директор Славейко Джамбазов, да бъде вписан в списъка на лицата за призоваване по адм. дело № 1227/2008г. като жалбоподател.
Определението не подлежи на обжалване.

 
345 Административно дело No 1240/2008, X състав Искане за прекратяване на неоснователни действия А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД МВР БУРГАС   Определение от 19.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.Г., гражданин на Република Армения, с постоянен и настоящ адрес гр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.53, вх.12, ет.3 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр.Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната му карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1240 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
346 Административно дело No 1243/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КРИДО ООД ДАНИЕЛ СТРАТЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 17.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Кридо" ООД гр.Бургас,ул.Сан Стефано №48 против заповед №1370/29.5.2008 година на заместник кмета на община бургас за одобряване на изменението на ПУП -ПРЗ на ж.к."Меден рудник"-зона "Б" на град Бургас за кв.22.Прекратява производството по административно дело №1243 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
347 Административно дело No 1245/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.С.Т. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.09.2008г.
на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от К. С. Т. против Решение № 1939/ 17.07.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане искане на Т. за възстновяване на собствеността върху 250 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в бивш парцел ХХVІІІ, в бивш кв. 385 па плана на к-с Лазур гр. Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1245 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
348 Административно дело No 1254/2008, VII състав Други административни дела МДЛ ЛИНА ЕООД ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 01.09.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на МДЛ "Лина" ЕООД за спиране изпълнението на заповед № 361/01.08.2008г., издадена от кмета на Община Сунгурларе.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1254/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за молителя и от датата на уведомяването за ответника.
Препис от протокола за се изпрати на кмета на Община Сунгурларе.


 
349 Административно дело No 1261/2008, VI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие О.Ш. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ш.О., гражданка на Украйна, с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.77, вх.3, ет.7 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр. Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната й карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1261 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
350 Административно дело No 1302/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм В.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ   Определение от 09.09.2008г.
На осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от В.С.С. против Заповед № РД- 09- 70/ 17.07.2008г., издадена от Областен управител гр. Бургас за изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 32,42 кв.м., състоящо се от една стая, с общи кухня и сервизни помещения, находящо се в сградата на ул. "Княз Ал. Батенберг" № 32, вх.1, ет.2 гр. Бургас, актувано с АДС № 2596/2002г..
Прекратява производството по адм. дело № 1302 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
351 Административно дело No 1303/2008, VII състав Други административни дела УСМ БУРГАС АД ГЮРА СТОЯНОВ КУПЕНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 04.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "УСМ-Бургас" АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-551/07.08.2008г, издадена от кмета на Община Царево. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от датата на уведомяване за неприсъствалите.
Препис от протокола да се изпрати на неявилите се страни.
 
352 Административно дело No 1311/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Определение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от А.М.Г. *** против Решение № 25 от 05.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по жалба вх.№ 94А-00-29/07.05.2008г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
353 Административно дело No 1318/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТОМАС ТУР ЕООД НУНИК СУРЕН КАРАДЖИЯН-ПАНАЙОТОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Томас Тур Бургас" ООД - гр. Бургас ("Томас - Тур" ЕООД - гр. Бургас) против ревизионен акт № 20800479/16.06.2008 година на орган по приходите при ТД -Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-228/06.08.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1318/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
354 Административно дело No 1334/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 04.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 1334/2008г. към адм. дело № 1183/08г. по описа на Административен съд Бургас за съвместно разглеждане като делото ще продължи под № 1183/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1334/08г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
355 Административно наказателно дело (К) No 1338/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС С.К.Ч.   Определение от 25.09.2008г.
Прекратява производството по КНАХ № 1338/2008 г. по описа на Адм.съд - Бургас на основание чл.214 ал.1 от АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от с.з. за присъствалата страна и в същия срок за неприсъствалата - от деня на получаване на съобщението пред петчленен състав на Адм. съд - Бургас
 
356 Административно дело No 1460/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРОМЕТ СТИЙЛ АД МИРОСЛАВ БОРИСОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 25.09.2008г.
Ето защо и на осн. чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане молбата на адв. Иво Баев, в качеството му на пълномощник на "Промет Стийл" АД гр. София, представлявано от Мирослав Величков Борисов, за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 207 ГПК.
Прекратява производството по адм. дело № 1460 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.