Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   287                                          23.02.2018 година                                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 9 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 ЗАНН, във връзка чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Хенди-Тел“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ №54, представлявано от управителя Н.Ф., против решение №111/12.10.2017 г., постановено по НАХД № 285/2017 година по описа на Районен съд -Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление №41780/29.03.2017г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите/КЗП/, с което за нарушение на  чл. 114, ал.3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага подробни съображения, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. Иска неговата отмяна, както и на потвърденото наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд - Карнобат, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд- Бургас, ХV-ти състав, намира касационната жалба за неоснователна по следните съображения:

С Решение №111/12.10.2017г., постановено по НАХД №285/2017 г. Районен съд - Карнобат е потвърдил Наказателно постановление 41780/29.03.2017г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите/КЗП/, с което за нарушение на  чл. 114, ал.3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „Хенди - тел“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв.

За да постанови акт си първата съдебна инстанция от процесуалноправна страна приема, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в сроковете по чл. 34 ЗАНН, спазени са формата и редът при издаването му, съдържа изискуемите от закона реквизити, в т.ч. точно и ясно фактическо описание на нарушението, като и в АУАН, и в НП, са посочени всички обстоятелства, относими към обективната страна на вмененото нарушение, включително и такива, позволяващи недвусмислено да се изведе и датата на извършването му, като са отразени, както датите на приключване на трите удовлетворени рекламации, така и датата на отправяне на искането на потребителя за връщане на заплатената сума.

От материалноправна страна съдът е намерил, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на  чл. 114, ал.3 ЗЗП и затова подлежи на санкциониране в хипотезата на чл. 222а ЗЗП, като е посочил подробни съображения.

Според касационната инстанция приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

В подкрепа на изводите си въззивната инстанция посочва подробни и аргументирани доводи, изведени при напълно изяснена фактическа обстановка въз основа на задълбочен анализ на събраните доказателства, приложимия закон и становищата на страните.

Съдът е обсъдил всички относими към случая доводи и е достигнал до законосъобразния извод, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения, които да са съществени до степен, променяща крайния резултат.

Неоснователен е  довода на касатора за допуснато противоречие с материалния закон, т.к. въззивната инстанция е обосновала правните си изводи при пълно и точно изясняване именно на релевантните факти и обстоятелства и те са в пълно съответствие с приложимите норми, както за основанието, така и за размера на наложеното наказание.

В съответствие с това и вменената му доказателствена тежест административно-наказващия орган е доказал наличието на всички обстоятелства, описани в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление, които са послужили като основание за санкциониране на нарушителя и обуславят материалната законосъобразност на оспорения акт.

На тази база съдът е преценил, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и е постановил решението си при спазване на процесуалноправните и материалноправни норми.

Предвид изложеното, настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111/12.10.2017 г., постановено по НАХД № 285/2017 година по описа на Районен съд -Карнобат

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                                                                           2.