Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 641

 

гр. Бургас, 06. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 9/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Инспекция по труда” (Д„ИТ“) гр.Бургас, чрез процесуален представител – юрк. С.М.Н., против решение № 1610/19.11.2015 г., постановено по НАХ дело № 3246/2015г. на Районен съд Бургас, ХІХ-ти наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 от НПК – нарушение на материалния закон. Иска отмяна на съдебното решение, а по съществото на спора да се потвърди наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – „Джобс Перфект“ ЕООД, ЕИК 201881682, чрез представителя си – управителя С.Н.-.Н., с писмена молба оспорва жалбата, като неоснователна. Излага доводи за потвърждаване на съдебното решение. В открито съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас, в настоящия си състав намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е отменил НП № 02-02025056 от 10.03.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.26а от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, на „Джобс Перфект” ЕООД, ЕИК 201881682 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл.85, ал.4, вр. чл.81, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.

Първостепенният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правата и законните интереси на дружеството, а актът и наказателното постановление съдържат в пълнота реквизитите, посочени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Нарушението е пълно, коректно описано и правилно квалифицирано. Отменил е наказателното постановление, тъй като след издаването му, но преди същото да влезе в сила, с § 21 от Постановление № 304 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 49 от 2003 г.), обнародвано в Държавен вестник, бр. 82 от 03.10.2014 г., разпоредбата на чл.26а от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е била изцяло отменена, без да е била заместена с аналогична разпоредба, предвиждаща задължение за посредниците да подават информация до Агенцията по заетостта за регистрираните и устроените на работа лица по форми и показатели, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта гр. София, за всяко тримесечие на годината, в срок до 10-то число на месеца, следващ тримесечието. Приел е, че е осъществена хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН, защото отмяната на нарушената разпоредба - чл.26а от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа несъмнено е по-благоприятна за нарушителя, тъй като има за последица отпадане на вмененото му задължение и съответно на административнонаказателната му отговорност за неизпълнение на това задължение.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната съдебна инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и е обосновано. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и е приложил правилно закона.

Касационният съдебен състав приема, че след отмяната на чл.26а от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обнародвано в Държавен вестник, бр. 82 от 03.10.2014 г. в сила от 01.03.2015), деянието, за което „Джобс Перфект” ЕООД е санкционирано с оспореното пред районния съд наказателно постановление, е престанало да бъде административно нарушение по смисъла на чл. 6, ал.1 от ЗАНН. В този смисъл е законосъобразен и извода на първостепенния съд, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗАНН, тъй като с отпадане на вмененото задължение за дружеството за подаване на информация за регистрираните и устроените на работа лица по форми и показатели, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта гр. София, е отпаднала и административно-наказателната му отговорност за неизпълнение на това задължение.

Неоснователно е възражението на касатора, че след като отмяната на чл. 26а от цитираната наредба е занапред, то не е налице хипотезата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Релевантното в случая е, че до влизане в сила на наказателното постановление е последвала нормативна разпоредба, която безспорно е по-благоприятна за нарушителя.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1610/19.11.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 3246 по описа за 2015 година на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.