ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 9 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД против АУЗД № АУ 008235/03.11.2014г. издаден от орган по приходите при Община Бургас, потвърден с Решение № 70-00-7315/12/01.12.2014г. на директора на Дирекция „МДТР” при Община Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт М.- Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства, предвид бланкетния вид на жалбата. Ако съдът прецени, че са необходими допълнителни доказателства, моля да ми предоставите срок за да ги представя.

 

СЪДЪТ констатира, че в приложената по делото преписка липсват данни относно начина на формиране на окончателния размер на ТБО, както и че не са приложени декларациите на жалбоподателя относно процесния имот. Ето защо следва да се дадат указания на ответната страна да представи пълната преписка по издаване на оспорения акт. Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника- директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас да представи в 14-дневен срок от днес пълната преписка по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на относимите и допустими доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2015г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: