Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

гр. Бургас, 05.03.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                          ХIII  състав

на пети февруари две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                     ЧЛЕНОВЕ: 1/ П.С.

                                              2/ Ю.Р.

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

като разгледа докладваното от съдия Р. КНАХ дело номер 9 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С Решение № 106 от 09.12.2008 г., постановено по нахд № 373/2008 г. по описа на Царевския районен съд, е изменено Наказателно постановление № БС-40/25.08.2008 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас, с което на С.Г.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 5 000 лв. за извършено нарушение по чл. 232, ал. 2 от ЗУТ. С посоченото решение съдът е изменил наказателното постановление в частта му досежно размера на наложената глоба, като я е намалил от 5 000 лв. на 1 500 лв.

Решението на районния съд е обжалвано с касационна жалба от началника на РДНСК-гр. Бургас, в която са изложени съображения, че с процесното наказателно постановление е наложено административно наказание, съразмерно на тежестта на извършеното административно нарушение, поради което като е намалил размера наказанието, районният съд е постановил неправилно решение поради нарушение на материалния закон, което следва да бъде отменено.

Страните редовно призовани не се явяват.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно и изразява становище да бъде оставено в сила.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

Административното наказание е наложено за това, че С.Г.Д. в качеството си на възложител и строител е извършил надстройка над покривната конструкция на строеж “Жилищна сграда-хотел, бира-скара”, находящ се в УПИ ХІ-113, кв. 17, с. Синеморец, община Царево в отклонение с издадените строителни книжа.

Настоящият състав приема установената от районния съд фактическа обстановка и споделя изложените изводи за съставомерност на извършеното деяние и за липсата на съществени процесуални нарушения при издаване наказателното постановление. След като прецени обстоятелствата по делото и степента на обществена опасност на нарушителя и нарушението, настоящият съдебен състав счита, че като е изменил наказателното постановление в частта му относно размера на наложената глоба, районният съд не е допуснал твърдяното от касатора нарушение материалния закон при индивидуализацията на наказанието, поради което не са налице основания за отмяна на първоинстанционното решение и същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII  състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 09.12.2008 г., постановено по нахд № 373/2008 г. по описа на Царевския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

                     2/