Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 973

 

гр. Бургас, 17.05.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет  и  шести април две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря ЙОВКА БАНКОВА и на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 99 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от „Биоаквафуд Несебър“ ООД подадена против Решение № 1868 от 23.11.2017 год. постановено по АНД № 3139/2017 год. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 470-F237996 от 20.02.2017 год. издадено от зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Биоаквафуд Несебър“ ООД за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството /ЗСч/ и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗСч е наложена „имуществена санкция“ в размер на 200 лева.

В жалбата си касационният жалбоподател твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно. Счита, че неправилно е приложен процесуалния закон, като не е отчетено наличието на основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Моли решението на Районния съд да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменено НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд и счита касационна жалба за неоснователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

За да отмени обжалваното НП Районният съд след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е направил извод, че е установено извършване на административно нарушение от дружеството. Изложил е обосновани съображения за правилното приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от ЗСч и неприложимостта на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районния съд е валидно и допустимо. Районният съд правилно е счел обжалваното НП за законосъобразно. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

Видно от установената по делото фактическа обстановка на 29.08.2016 год. от служител на ТД на НАП Бургас, е съставил акт за установяване на административно нарушение № F237996 на „Биоаквафуд Несебър“ ООД, в който е описано, че при извършена проверка и справка в Търговския регистър на 12.08.2016 год. е констатирано, че „Биоаквафуд Несебър“ ООД в качеството си на задължено лице съгласно чл. 38, ал. 1 , т. 1 от ЗСч не е изпълнило задължението си да публикува годишния финансов отчет за 2015 год. в Агенция по вписванията в законоустановения срок до 30.06.2016 год. В акта е посочено, че лицето е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2015 год., видно от която същото не е извършвало дейност през 2015 год. Въз основа на съставения акт на 20.02.2017 год. е издадено НП № 470-F237996.

Първоинстанционният съд е установил вярно фактическата обстановка, обсъдил е събраните доказателства и доводите на страните и е стигнал до обоснован извод за законосъобразност на процесното наказателно постановление.

Съгласно чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч всички търговци по смисъла на Търговския закон публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или съответния орган- чрез заявление за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година.

Разпоредбата на  чл. 74, ал.1 от ЗСч предвижда, че който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38 се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лева, а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева.

В конкретния случай не се спори, че дружеството е подало декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 год., съгласно която за 2015 год. не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи съгласно закона за счетоводството, както и че не е спазило срока по чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч. Неизпълнението на предвиденото в ЗСч задължение в указания от закона срок е административно нарушение, за което правилно е ангажирана отговорността на „Биоаквафуд Несебър“ ООД в качеството му на предприятие по смисъла на чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч.

При издаването на наказателното постановление не са допусни нарушения на ЗАНН. Както наказателното постановление, така и АУАН са издадени от компетентни органи, спазени са формата и редът при постановяването им, като същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и са редовно връчени.

Правилни са и изводите на РС - Бургас за липса на предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН по отношение на процесното нарушение. То е типично за вида си и не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с други нарушения от същия вид. Сочените причини, довели до неизпълнението на задължението в предвидения в чл. 38 от ЗСч срок не могат да обусловят различен извод. Потвърждавайки НП районният съд правилно е приложил материалния закон.

По изложените съображения, Районният съд правилно е потвърдил процесното наказателно постановление, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Бургас

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  Решение № 1868 от 23.11.2017 год. постановено по АНД № 3139/2017 год. по описа на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                         

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: