О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 77

 

гр.Бургас , 16.01.2014г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №99 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена на 7.01.2014г., от „Трансимпекс фишинг” ЕООД гр. София, представлявано от Е.Т.Г. против заповед № РД-5 1739/21.12.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Съдът намира, че компетентен да разгледа и реши повдигнатия с жалбата спор е Административен съд София- град, съобразно разпоредбата на чл. 133 ал.1 АПК. Седалището на жалбоподателя е в гр. София, където има и териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт според чл.14 ал.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Затова, настоящото производство следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд София- град.

Ето защо и на осн. чл. 133 ал.1 и чл. 135 ал.2 АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Изпраща жалбата, подадена от „Трансимпекс фишинг” ЕООД гр. София, представлявано от Е.Т.Г. против заповед № РД-5 1739/21.12.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на Административен съд София- град по компетентност.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 99/2014г., по описа на Административен съд Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

СЪДИЯ: