Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер  544       Година  11.03.2013           град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав,  на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня ЕВТИМОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  1. Галина РАДИКОВА

                                                                                     2. Чавдар ДИМИТРОВ

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 99 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от “Строник” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Н.К.Н. с ЕГН ********** срещу решение № 427 от 27.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 850 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за незаконосъобразно, неправилно и необосновано. С жалбата се прави искане  да се отмени постановеното съдебно решение, както и издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание представител на касатора се явява и поддържа касационната жалба. Прави искане за разпит на свидетели, което е отхвърлено от съдебния състав като недопустимо в касационното производство.

Ответникът – Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното решение и на Наказателното постановление.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е изменил наказателно постановление № 02-0202967/21.08.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева, като наказанието е било намалено на минимума от 1500,00 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че са налице достатъчно доказателства, че описаното в наказателното постановление административно нарушение е извършено, тъй като в хода на съдебното производство е надлежно установено от свидетелските показания на актосъставителя и свидетеля на спорното адм. нарушение. Същите подробно обясняват точната трудова функция, изпълнявана от работника И.Х.Х.., а именно полагане на подови облицовки и настилки. Свидетелските показания се подкрепят от приложената по делото на л.13 декларация, видно от която именно Строник ЕООД е било в облигационни отношения с посоченото лице и то във формата на трудови такива.

Не са представени надлежни доказателства сочещи на сключен между страните договор за изработка, като тежестта за доказване на това обстоятелство е на касатора. Доколкото лицето е изпълнявало функция по полагане на труд именно на строителния обект, изпълняван от касатора, допуснат е там, предоставени са му инструменти, т.е. от конклудентните действия на юридическото лице се извлича волята му да е страна по трудови отношения с работника.

В обстоятелствената част на АУАН и НП нарушението на жалбоподателя е описано подробно и точно, като размерът на наложената санкция е изменен правилно от първоинстанционния съд и законосъобразна е преценката за липса на предпоставките за преквалифициране на случая по чл.415в КТ.

Съгласно разпоредбата на чл.416, ал.1 от КТ, съставените по кодекса актове имат доказателствена сила до доказване на противното. В случая констатациите в АУАН не биват опровергани от останалите събрани по делото доказателства. Достигайки до извода, че административнонаказващият орган е изпълнил задължението си да докаже констатациите в АУАН, районният съд е приложил правилно материалния закон, достигайки до извод, че от търговеца е нарушена разпоредбата на чл.62, ал.1 от КТ и е осъществен състава на нарушението по чл.414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му  отговорност.

Неоснователни са и възраженията за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при разглеждане на делото в отсъствие на жалбоподателя, доколкото правилно районният съд е установил липсата на надлежно изискуемо медицинско удостоверение по образец, в съответствие с изискванията на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската епикриза, поради което невъзможността за явяване в о.с.з. е останала недоказана.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

                                                                                 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 427 от 27.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 850 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Несебър, с което е изменено № 02-0202967/21.08.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева, като наказанието е било намалено до размера от1500,00 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.         

 

                                               2.