Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              10.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 99 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.С.Е., ЕГН **********;*** против решение № 2642/13.12.2011г. постановено по НАХД № 3607/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-5235/01.06.2011г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас, упълномощен със Заповед № 154/24.01.2008 г., с което за нарушение на чл. 27, ал. 1, т. 9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), на основание чл. 34, ал. 1 от НООРТОБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени потвърденото наказателно постановление. 

Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът Е. поддържа жалбата на основания, изложени в нея и иска от съда да намали наложеното наказание, за която твърди, че не може да заплати поради влошеното си здравословно състояние, като представя доказателства в тази насока.

Ответникът по касация – Заместник кмет на Община Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за малозначителност на нарушението, поради което претендира отмяна на оспореното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на А.С.Е. против наказателно постановление № НП-5235/01.06.2011г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 27, ал. 1, т. 9 от НООРТОБ, на основание чл. 34, ал. 1 от НООРТОБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. Първоинстанционният съд е приел, че от обективна и субективна страна е осъществен състава на нарушението по чл. 34, ал.1 от НООРТОБ  връзка с  чл. 27 ал. 1 т. 9 от НООРТОБ.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В сезиращата съда жалба се посочва, че обжалваното решение е незаконосъобразно, необосновано и неправилно, без да се сочи каквато и да е конкретика в тази връзка.

При служебна проверка по реда на чл. 218 от АПК съдът не установи твърдяните от касатора нарушения. АУАН и НП са издадени от компетентни за това органи - в кръга на правомощията им по закон и в законоустановените за това съгласно чл. 34 ЗАНН срокове. Както при съставяне на АУАН, така и при издаване на обжалваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. В обстоятелствената част на АУАН и НП подробно са описани фактите и обстоятелствата, касаещи твърдяното административно нарушение. Ето защо съдът намира, че при съставянето на процесния АУАН и издаването на обжалваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на санкционираното лице.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата, на физическите лица, извършили или допуснали извършване на нарушение на разпоредбите на тази наредба, се налага глоба, в размер до 5000 лева. В този смисъл наложената на Е. глоба е справедлива по размер и не следва да бъде намалявана.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2642/13.12.2011г. постановено по НАХД № 3607/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-5235/01.06.2011г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас, упълномощен със Заповед № 154/24.01.2008 г., с което за нарушение на чл. 27, ал. 1, т. 9 от НООРТОБ, на А.С.Е., ЕГН **********;***  на основание чл. 34, ал. 1 от НООРТОБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.