Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            08.07.2011г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на девети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове: 1. Лилия Александрова

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 99 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.К.П. *** чрез адвокат Радева от БАК против решение № 2129/08.12.2010г., постановено по НАХД № 3429/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 03-319/05.07.2010г., издадено от директора на РИОКОЗ - Бургас и наложената на касатора глоба в размер на 500 лева на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - директорът на РИОКОЗ - Бургас се представлява в процеса от надлежно упълномощената юрисконсулт Петкова, която оспорва основателността на жалбата и пледира за отхвърлянето й. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Н.К.П. против наказателно постановление № 03-319/05.07.2010г., издадено от директора на РИОКОЗ - Бургас, с което й е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл.48, ал.1 от ЗХ за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 11.05.2010г. е извършена проверка от здравни инспектори в Дирекция „Здравен контрол”, отдел „КХОХ” при РИОКОЗ – Бургас в смесен магазин за търговия с няколко групи храни, находящ се в с.Константиново, община Камено, притежаващ удостоверение за регистрация № Т 021204636/29.03.2007г. При проверката е констатирано, че обектът е отворен и достъпен за клиенти и в него се извършва търговия с храни. При влизането на проверяващите в магазина, същите установяват, че в него има клиенти и жалбоподателката Н.К.П. извършва фактически дейността на продавач като влиза в контакт с храни. По време на проверката в магазина освен жалбоподателката не е имало друго лице, което да работи в обекта. Здравните инспектори изискали от жалбоподателката да им представи за проверка личната си здравна книжка, но П. не представила такава. За деянието е съставен акт за установяване административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 от Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните лицата, които работят с храни или при изпълнение на служебните си задължения влизат в контакт с храни, или боравят с технологичното оборудване, подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи съгласно изискванията на Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения. Според правилото на чл.54, ал.2, т.1 от тази наредба лицата са длъжни да съхраняват в обекта личните си здравни книжки по чл.9 от Наредба № 53 с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и да ги представят за проверка при поискване от контролните органи. Неизпълнението на тези норми е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.48, ал.1 от Закона за храните – глоба за физическите лица в размер от 500 лева до 1000 лева, а при повторно нарушение – глоба от 1000 лева до 2000 лева. В настоящия случай е безспорно установено, че в момента на проверката П. е извършвала дейност по продажба на храни, имала е контакт с тях, но при поискване не е представила личната си здравна книжа, поради което отговорността й е ангажирана правилно. Неоснователно е възражението на касатора, че не следва да бъде субект на административнонаказателна репресия по чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5/25.05.2006г., тъй като не е в трудовоправни отношения с търговеца. Подзаконовият нормативен акт не свързва отговорността на лицето с качеството, което то има в правоотношението с търговеца, поради което това обстоятелство не може да изключи налагането на санкцията.

Изводите на БРС относно правнозначимите факти са задълбочени и обстойни, а в настоящото производство не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. Атакуваното съдебно решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложен към нея материален и процесуален закон. Поради това не са налице основанията за отмяна на обжалваното решение и същото следва да се остави в сила.

            Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2129/08.12.2010г., постановено по НАХД № 3429/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 03-319/ 05.07.2010г., издадено от директора на РИОКОЗ - Бургас и наложената на Н.К.П. *** глоба в размер на 500 лева на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...