ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 22.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и втори април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 99 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.Т.П. и Л.П.В., редовно уведомени, не се явяват.

За ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, се явява адв., който представя пълномощно.

Заинтересованата страна З.Х.С., редовно уведомена, се явява лично.

 

Съдът ДОКЛАДВА на страните постъпила от жалбоподателите молба, в която изразяват становище по жалбата и правят доказателствени искания.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна С.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.: Оспорвам жалбата. Да се приеме приложената по делото административна преписка по издаването на заповедта. Изцяло поддържаме мотивите на оспорваната заповед като становище в настоящото съдебно производство по преценка за нейната законосъобразност, като в допълнение моля съдът да има предвид, че липсват каквито и да е документи за доказване законността на строителството, извършено в процесния имот на въпросното бунгало. Дори да приемем твърденията на жалбоподателите, че има строително разрешение по реда на чл.120 ПЗР на ЗТСУ (отм), няма доказателства за търпимост на имота, съгласно изискванията на § 16 от ПЗР на ЗУТ.

По отношение на доказателственото искане, имам предвид проверката, предоставям на съда. Няма да соча други доказателства.

Не желаем да се извършва експертиза. Твърдим, че адресата на акта няма строителни книжа за законност на строителството, включително и голословни твърдения за строителство по отменения ЗТСУ.  Липсва удостоверение за търпимост. Считам, че доказателствената тежест за опровергаване на отрицателен факт се носи от жалбоподателите.

         Заинтересованата страна С.: Считам жалбата за неоснователна. Представям документ за собственост и декларация, с която съм декларирала имота си.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание  писмени доказателства.

Относно доказателствените искания да се изиска служебно от Имотния регистър при Агенцията по вписванията гр.Бургас справка за извършените вписвания по партидата на имота, в който се намира постройката и служебна справка в деловодството на Окръжен съд гр.Бургас относно обстоятелствата, свързани със завеждане на иск по гражданско дело № 610/2008г. съдът намира, че събирането им може да се извърши от жалбоподателя, след като  се снабди със съдебно удостоверение. 

Поради това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането да се направи служебна справка в деловодството на Окръжен съд гр.Бургас и да се изиска от Имотния регистър при Агенцията по вписванията гр.Бургас справка за извършени вписвания по партидата на посочения имот.

УКАЗВА на жалбоподателите, че ако настояват, могат да се съберат исканите доказателства, като се снабдят със съдебно удостоверение.

На основание чл. 171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателите, че не сочат доказателства за наличието на строителни книжа и удостоверение за търпимост.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: