ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 856                                     дата  26 май 2014год.                        гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 май 2014год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                              Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………..

 

разгледа адм. дело 999 по описа за 2014 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от Т.Ш. *** против Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие – гр.София.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена извън установения от закона срок.

            Данните от административната преписка сочат, че административният акт е лично получен от жалбоподателя на дата 08.11.2013г., видно от отбелязването върху него. Подал е жалба до горестоящия административен орган – министър на земеделието и храните с вх. № 94-5609/22.11.2013г. Този орган се е произнесъл със Заповед № РД-20-413/13.03.2014г., с която жалбата е оставена без уважение, като не са налице данни кога е съобщена на жалбоподателя. Жалбата на страната до съда е изпратена чрез куриер на дата 10.04.2014г.

            Съгласно нормата на чл.149, ал.3 от АПК Когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът по ал. 1, съответно по ал. 2, започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. След като жалбата до горестоящия орган е постъпила при него на дата 22.11.2013г., този орган следва да се произнесе в двуседмичен срок – арг. чл.97, ал.1 от АПК, т.е. най-късно до 06.12.2013г. 14-дневният срок за обжалване следва да се брои считано от тази дата – арг. чл.149, ал.3, предл. последно във вр. с ал.1 от АПК, поради което същият изтича на 20.12.2013г. и жалбата, като подадена на 01.04.2014г. се явява просрочена. Обстоятелството, че впоследствие горестоящият орган се е произнесъл с изричен акт на 13.03.2014г. не променя горния извод и не води до своеобразно възстановяване на срока за обжалване, тъй като към момента на неговото произнасяне този срок вече е бил изтекъл. Възприемането на друго тълкуване би застрашило правната сигурност, свързана с влизане в сила на административните актове и правните последици, които те предизвикват. Последните не могат да бъдат поставени в зависимост от действията на горестоящия орган, които не са били извършени в предвидените за това срокове, а хипотетично е възможно горестоящият орган да не се произнесе, което не означава, че издаденият административен акт няма да влезе в сила и срокът за неговото обжалване фактически се приравнява на неограничен, което очевидно противоречи на закона и злепоставя правната сигурност.

            На основание изложените мотиви, поради просрочие на жалбата, тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Ш. *** против Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие – гр.София.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 999/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                    СЪДИЯ: