Р Е Ш Е Н И Е

 

  /11.03.2010 година, гр. Бургас,   

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 999/2007 година.

 

 

Производството е образувано по жалба на Община Царево, представлявана от кмета на общината – П. А., против заповед № КД-14-02-1056/17.07.2007 година на Началника на служба  по геодезия, картография и кадастър - Бургас.

С оспорения акт, на основание чл.54 ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ахтопол, община Царево, одобрени със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АК, за имоти с идентификатори 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466, 00878.501.468 и 00878.501.467. Промяната е свързана с нанасяне на нови имоти с идентификатори 00878.501.602, 00878.501.603 и  00878.501.538; промяна на границата на имоти 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466 и 00878.501.468, както и заличаване на имот с идентификатор 00878.501.467.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта – липсват мотиви за издаването й, не е налице нито една от материалноправните предпоставки за издаването й, нарушени са административнопроизводствените правила при издаването й, тъй като не е съставен акт за установяване на непълноти и грешки по реда на чл.53 ал.3 от ЗКИР.

Моли да бъде отменена обжалваната заповед. В съдебно заседание, процесуалният представител на общината поддържа жалбата, ангажира доказателства и моли да бъде постановено решение с което та да се уважи.

Ответникът по жалбата – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

От заинтересованите страни, А.Н.К., А.А.К., П.В.Т., В.Ж.С. и Т.Ж.П., чрез процесуалните си представители, изразяват становище за неоснователност на жалбата, а Ю.Д., Д.Д. и Р.Щ.С. в писмено становище иска отмяна на заповедта.   

Жалбата е процесуално допустима, тъй като съдът приема, че е подадена  в срока по чл.149, ал.1 от АПК и  от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването, предвид обстоятелствата, че ответникът не е представил доказателство за датата на уведомяване на жалбоподателя – за издаване на оспорения акт и факта на вписване на община Царево като собственик на имотите, предмет на заповедта.

Разгледана по същество, жалбата  е основателна.

Със заявление № 94-7039/27.11.2006 година по описа на СК – Бургас,  В.Ж.С. и Т.Ж.П. поискали нанасяне на промени в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на град Ахтопол, засягащи имоти с идентификатори 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466, 00878.501.468 и 00878.501.467, записани на името на община Царево. Молителите са се легитимирали като собственици на ПИ 190 и 191 в местността “Лозята” в землището на град Ахтопол с нотариален акт № 17/1927 година. Към заявлението е приложено геодезическо заснемане за промяна на кадастралната карта на имотите, от което се установява, че ПИ 190 и 191 попадат върху имоти с идентификатори 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466, 00878.501.468 и 00878.501.467. С оспорената заповед е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ахтопол (одобрени със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АК) за имоти с идентификатори 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466, 00878.501.468 и 00878.501.467, като промяната е свързана с нанасяне на нови имоти с идентификатори 00878.501.602, 00878.501.603 и  00878.501.538; изменение на границата на имоти 00878.503.190, 00878.501.456, 00878.501.466 и 00878.501.468, както и заличаване на имот с идентификатор 00878.501.467.

Въпреки изричните указания на съда за представяне на цялата административна преписка (лист 35 от делото), ответникът не е представил заявлението, с което е инициирано производството пред АГКК и въз основа на което е издаден оспорения акт нито нотариалният акт, с който молителите са се легитимирали като собственици. Затова, съдът приема за установена изложената фактическа обстановка, като кредитира съдържанието на уведомление по чл.26 от АПК (лист 9), адресирано до жалбоподателя, от което се установява по косвен път естеството на заявлението, с което е започнала процедурата по изменението.

При тези фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168 ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № КД-14-02-1497/26.10.2007г. на Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас в обжалваната и част е издадена от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР и делегираните му правомощия със заповед № 300-152/29.10.2003г. на изпълнителния директор на АК, но тя се явява незаконосъобразна по следните съображения:

Със заповедта е изменена кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ахтопол, като в нея е посочено, като правно основание чл.54, ал.1 от ЗКИР. Тази законова разпоредба, определя единствено компетентността на административния орган, но не и материалноправното основание за издаване на заповедта. От съдържанието и, може да се направи извода, че правното основание за нейното издаване е чл.53, ал.1 от ЗКИР, съгласно който, одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки; когато са одобрени при нарушение на закона и когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл.34, ал.1 от закона - по молба на заинтересуваното лице. Нормата предвижда три хипотези, като основание  за изменението, затова административният орган е следвало да конкретизира изрично основанието и да го мотивира с оглед извършването от съда на проверка налице ли са фактическите основания за приложението му. Обжалваната заповед не е мотивирана, не съдържа фактически и правни основания за издаването си, което препятства съдебния контрол. Липсата на мотиви води до незаконосъобразност на заповедта в обжалваната и част по смисъла на чл. 146 т.3 от АПК, като издадена в нарушение на императивната норма на чл.59 ал.2 т.4 от АПК.

Дори и да се приеме, че заповедта е издадена на основание чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР, тя отново се явява незаконосъобразна. Съгласно чл.53 ал.3 от ЗКИР, непълнотите и грешките се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. С този акт се удостоверява липсата на материалноправен спор по отношение на имотите, обект на промяната. В административната преписка не се съдържа акт за грешки или непълноти, който да е подписан от съставителя, заявителя и от пряко заинтересованите собственици. Липсата на такъв акт се явява съществено процесуално нарушение, което също  води до незаконосъобразност на заповедта и е самостоятелно основание за нейната отмяна.

С оглед на изложеното, заповед № КД-14-02-1056/17.07.2007 година на началника на Служба  по геодезия, картография и кадастър – Бургас следва да се отмени.

 Затова, на основание чл.172 ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ заповед № КД-14-02-1056/17.07.2007 година на началника на Служба  по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

 

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: