ПРОТОКОЛ

       

Година 2009,06.10.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести октомври                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  999  по описа за  2007година.                     

На именното повикване в  14.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адвокат О., упълномощена от по-рано.

         За ответника началник на СГКК- Бургас, редовно уведомен, не се явява представител в днешно съдебно заседание.

         Заинтересованата страна А.В.Б., редовно призована, не се явява.

         Заинтересованите страни – П.В.Т. и В.Ж.С., редовно призовани, не се явяват.

Заинтересованата страна Т.Ж.П., редовно призована, се явява лично. Тримата се представляват се от адвокат С., надлежно упълномощен от по-рано.

         Заинтересованите страни А.Н.К. и А.А.К., редовно призовани, не се явяват. За двамата се явява  адвокат Й., с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни  И.А.П., редовно призован, не се явява.

Заинтересованите страни Ю.С.Д., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна Г.С.Д., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна С.С.Р., редовно призована,  се явява лично.

Заинтересованата страна Р.Щ.С., редовно призована, не се явява.

Постъпило е заявление от Р.Щ.С., която заявява, че е страна в производството, запозната е с обстоятелството , че делото е насрочено за 06.10.2009 г. и желае да бъде даден ход. Съдът намира, че следва да бъде внесена поправка в наименованието на заинтересованата страна като вместо Р.Щ.С., страната следва да бъде призовавана с трите си имена Р.Щ.С..

Заинтересованата страна Д.С.Д., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованите страни М.Х.Ц. и И.Ф.Ц., редовно призовани, не се явяват.

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице  инж. М.Г..

         Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Инж.М.Р.Г., 61 г., български гражданин, с висше образование, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.  Г. -  Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О. – Попада ли нанесеният с оспорената заповед имот върху улица?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ  инж. Г. – Имотът предмет на обжалваната заповед попада върху предвидена, но нереализирана улица.

АДВОКАТ О. – Нямам повече  въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й. – Вещото лице е посочила в третата си констативна част на стр. 3, горе от заключението - Ф.Г.Т.. Моля да се уточни, че става въпрос за наследодателката на моите доверители и нейното моминско име е Ф.Г.Л.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. Г.   – Отразила съм в заключението си така, както е записано в разписните листове.

         АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът намира, че вещото лице  е отговорило стриктно на поставената задача. Поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на инж. Г.. Да се изплати внесения депозит.

 

АДВОКАТ Й. – Моля да приемете удостоверение за наследници № 960/20.07.2008г. и удостоверение за граждански брак № 015876/04.09.1978 г. С тези доказателства ще обоснова твърдението си, че описаната в експертизата Ф.Г.Л. и Ф.Г. К. са едно и също лице.

АДВОКАТ С. – Да се приемат доказателствата.

АДВОКАТ О. – Не възразявам да се приемат доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните и като намира, че представените две доказателства имат значение за установяване на обективната истина по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените от процесуалния представител на заинтересованата страна А.Н.К доказателства, а именно удостоверение за наследници № 960/20.07.2008г. и удостоверение за граждански брак № 015876/04.09.1978 г.

 

АДВОКАТ О. –Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Й. – Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ С. - Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  Събирането на доказателствата.
ДАВА думата за устните състезания.

 

АДВОКАТ О. –  Моля да отмените оспорената заповед. Считаме, че не са налице материално-правните предпоставки по чл. 53 по ЗКИР за изменение на кадастралната карта. Поддържаме също така становището, че е допуснато нарушение на съществени административнопроизводствени правила при издаване на заповедта, в частност, че административният орган не е изложил мотиви в нея. Считаме, че е нарушена процедурата, установена в случаите, когато изменението се налага поради констатирани непълноти или грешки. С оспорената заповед са засегнати  интересите на Община Царево, същата фигурира в кадастралния регистър като собственик на част от имотите, а също така  поради обстоятелството, че новонанесения имот попада в улица по действащия план.

АДВОКАТ Й. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите, че обжалваната заповед е законосъобразна и съобразена с материално-правните разпоредби на ЗКИР. Също така да вземете предвид че Община Царево не е собственик на засегнатите със заповедта  имоти, тъй като извлечението от кадастралната карта не е акт за собственост и нито създава, нито констатира права. Собствениците на засегнатите имоти имат правата да преценят и евентуално да поискат издаването на такава заповед.

АДВОКАТ С. – Моля да потвърдите заповедта на началника на службата по кадастъра гр. Бургас. Законосъобразността се потвърждава от заключението на  вещото лице, видно от което е, че съществуващите имоти са заснети като такива по Кадастралния план от 1996 г., поради което и очевидно е налице фактическа грешка, което налага попълването на плана с тези имоти. По настоящото производство е недопустимо разглеждането на спора за собственост, тъй като Община Царево не установява самостоятелни права върху имотите. Считам че жалбата от тяхната страна е недопустима, поради липса на правен интерес.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

Ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: