ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 09.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на девети март                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 999 описа за 2007 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адв. О., упълномощена от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началникът на СГКК- Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.Ж.П., В.Ж.С. и И.А.П., се явяват лично, редовно уведомени.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, А.Б., П.В.Т., А.Н.К. и А.А.К., редовно уведомени, не се явяват.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, П.Т., Т.П. и В.С. се представляват от адв. С., надлежно упълномощен от по-рано.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, А.Н.К. и А.А.К. се представляват от адв. Й., надлежно упълномощена от по-рано.

         Явява се вещото лице М.Г..

 

         По хода на делото:

         АДВ. О.: Предоставям на съда с оглед не изготвяне заключението на вещото лице. От наша страна няма да бъдат представени доказателства, с оглед на което да не бъде даден ход на делото.

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА И.А.П.: Да се даде ход на делото.

         В залата присъства лицето Ю.С.Д. и изразява желание да вземе становище по делото и встъпи в процеса, тъй като счита, че като наследник на С. Г. Д. – дъщеря, следва да бъде конституирана като заинтересована страна по делото.

         Съдът дава думата на Ю.Д.

 

         Ю.Д.: В един момент разбираме без да сме уведомени от Община Царево, че има нов проект, в който нашите имоти ги няма и цялата тази нива, която нашия баща е купил и всички други собственици, че са на общината. Това твърди общината. 

В същото време от представената от 2003 г. скица е видно, че имаме такива имоти и няма никакъв път или улица. Това са наши имоти. Представям тази скица плюс нотариален акт, удостоверение за наследници и ново заснемане на имота, за да се направи в кадастралната карта и регистри за целия този парцел от 7,5 декара, в които са нашите имоти. Представям и входящ № 943104/09.03.2009 г. Всъщност ние днес ги входирахме в Служба по кадастъра. Известно ми е, че има и други собственици, които са заинтересовани страни и следва да бъдат конституирани като такива по делото. Знам за Д.Д.С. от гр. София. За останалите собственици са налице данни от днес представения Ви като доказателство за приемане кадастрален регистър на недвижимите имоти в гр. Ахтопол за имот ЕКАТЕ 00878.501.628, стар № 5010189 с площ 7005 кв. метра, находящ се в Община Царево, област Бургас. Имам адресите на моя брат и сестра Г.С.Д. живущ ***, С.С. с адрес: ***. Моят адрес е ***.

         АДВ. О.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с днес представените писмени доказателства, за да изразя становище в следващо съдебно заседание съобразно правния интерес да встъпи това лице като заинтересована страна в процеса.

         АДВ. С.: Не възразявам за конституирането им.

         АДВ. Й.: Не възразявам да се конституира Д. като заинтересова страна.

 

         Съдът, с оглед заявеното в днешно съдебно заседание намира, че ход на делото не следва да бъде даван, тъй като по делото следва да бъдат конституирани нови заинтересовани страни. Това обстоятелство се установява от заявеното в днешно съдебно заседание от Ю.Д. и от днес представените писмени документи.

         Следва да задължи ответника да представи по делото актуален списък на всички заинтересовани по делото лица съдържащ и актуални данни за постоянен и настоящ адрес.

 

 

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ПРИЛАГА по делото днес представените от Ю.Д. писмени документи, като по приемането им съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

         ЗАДЪЛЖАВА ответникът в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да представи в деловодството на Административен съд - Бургас пълен и актуален списък на всички заинтересовани страни по делото, с посочване на постоянните и настоящите им адреси.          В помощ на ответника, със съобщението до него ДА СЕ ИЗПРАТИ копие на днес представения кадастрален регистър, в който са посочени собствениците на земи, находящи се в парцел 00878.501.628, стар № 5010189 с площ 7005 кв. метра, Община Царево, област Бургас.

         По конституирането на всички заинтересовани страни, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след представяне на изискания от ответника списък.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 11.05.2009 г.  – 14,10 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение за указанията на съда на ответника.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: