Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1289                      29.06.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На четиринадесети юни,                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: Кристина Линова

Прокурор: Андрей Черевяков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 998 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Т.Г.Ю., ЕГН-**********, съд. адрес: ***.Патриарх Евтимий №67, против решение №341/20.03.2018г. постановено по НАХД № 5977/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърден фиш № 0018282/08.09.2017г., издаден от главен специалист при Община Бургас, с който на основание чл.178е от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), за нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 50,00 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като неправилен и незаконосъобразен, тъй като при разглеждането на делото са допуснати съществен нарушения на процесуалните правила. Счита, че във фиша не било посочено правилно мястото на нарушението, районният съд не е изследвал кой е паркирал автомобила с оглед ангажиране отговорността на виновното лице. Освен това оспорването на фиша е било депозирано преди изтичането на срока по чл.186, ал.7 от ЗДвП, поради което е следвало да се пристъпи към съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), но това не е сторено. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от редовно упълномощения адвокат С. П., който поддържа жалбата на последното изложено в нея основание, като се позовава на касационна практика на настоящия съд.

Ответникът по касация – Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба по изложените в нея съображения и за недопустимост на оспореното решение, поради което пледира същото да бъде обезсилено.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

Предмет на обжалване пред Районен съд - Бургас е бил фиш № 0018282/08.09.2017г., издаден от инспектор (районният съд неправилно е посочил, че издателят е бил главен специалист) при Община Бургас, с който на касатора Т.Г.Ю., на основание чл.178е от ЗДвП, за нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП, е наложена глоба от 50 лева. За да разгледа жалбата по същество районният съд е отчел, че действително в ЗДвП не е предвидена възможност за самостоятелно обжалване на фишовете, но съгласно чл.165, ал.2 от ЗДвП (тази разпоредба има различно съдържание и вероятно се има предвид чл.186, ал.2 от ЗДвП) на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. В случая жалбоподателят изрично е възразил срещу наложената му глоба, но административнонаказващият орган (съкр. като АНО) не е спазил описаната процедура за издаване на АУАН и наказателно постановление (НП), срещу които лицето да се защити. По този начин е било препятствана правото му на защита, поради което районният съд е приел, че следва да разгледа жалбата. По същество е приел, че фишът е законосъобразен и го е потвърдил.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Бургас е недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДвП за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата.

Съгласно чл.186, ал.3 от ЗДвП фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Оспорването следва да бъде насочено спрямо административно наказващия орган, съставил фиша. Своевременно предприетото оспорване, изключва възможността, фишът сам по себе си, да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат. Обратно, за издателя на фиша, то създава задължение или да състави акт за установяване на административно нарушение или пък да откаже да състави такъв акт. Съответно, ако бъде съставен АУАН, то същият заедно с цялата преписка, следва при условията на чл.44, ал.3 от ЗАНН да бъде изпратен на съответния компетентен наказващ орган. Едва ако бъде издадено наказателно постановление, то вече ще може да бъде обжалвано от неговия адресат пред съда по реда на Раздел V от ЗАНН.

В конкретния случай оспорването на процесния фиш е своевременно упражнено с възражение вх.№ 94-01-32482/14.09.2017г. подадено до Община Бургас (л.17 от делото на районния съд), т.е. в седмодневен срок от закрепването на фиша към превозното средство преди същият да влезе в сила по чл.186, ал.7 от ЗДвП. При изрично оспорване на издадения фиш с доводи за неналичие на извършено административно нарушение, компетентните органи на Община Бургас следва да извършат преценката по чл.186, ал.2 от ЗДвП дали са налице основания за образуване на административнонаказателно производство. Липсата на такава преценка сочи на неприключило производство по повод оспорения фиш и с оглед реализирането на правото на защита на лицето в пълен обем, районният съд е следвало да препрати преписката на компетентните органи на Община Бургас, която е издател на процесния фиш.

За приложимостта на разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП е без значение дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача. Във втория случай той има на още по-голямо основание право да възрази по този ред – възможност, от която Т.Ю. се е възползвал. Следователно в конкретния случай не е бил налице годен акт, който да обоснове и правния интерес на Ю. от обжалването пред районния съд. Предвид това, настоящият касационен състав не споделя съображенията, мотивирали районния съд да разгледа жалбата срещу фиша по същество.

Оспореният по административен ред фиш не може да се приравни на влязло в сила наказателно постановление и не е годно изпълнително основание по аргумент от чл.186, ал.7 от ЗДвП. В случай, че срещу Ю. бъде образувано изпълнително дело и бъде предприето събиране на глобата, наложена с оспорения фиш, същият може да се защити по реда за оспорване на действията на органа по изпълнението.

При това положение проведеното пред районния съд производство е недопустимо, поради липса на правен интерес и годен за оспорване акт, по аргумент от чл.159, т.1 и т.4 от АПК и като е разгледал жалбата на Т.Ю. по същество, районният съд е постановил недопустимо решение, което следва да се обезсили, във връзка с чл.209, т.2 от АПК, жалбата срещу фиша да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати, като преписката се изпрати на компетентните органи на Община Бургас за довършване на производството по чл.186, ал.2 от ЗДвП, във връзка с оспорването на фиша

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение №341/20.03.2018г. постановено по НАХД № 5977/2017г. по описа на Районен съд - Бургас.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.Ю., ЕГН-**********, против фиш № 0018282/08.09.2017г., издаден от инспектор при Община Бургас, с който на основание чл.178е от ЗДвП, за нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 5977/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, като изпраща делото като преписка на компетентните органи на Община Бургас за довършване на производството по чл.186, ал.2 от ЗДвП, във връзка с оспорването на фиша.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

 

 

                                                                                                       2.