ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 10.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на десети май                                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 998 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

            За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Благоустройствени строежи“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

            За ОТВЕТНИКА  началник на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№4633/10.05.2017г. от жалбоподателя „Благоустройствени строежи“ЕООД, с искания по доказателствата, както  и за допускане на съдебно-счетоводна експертиза,  с формулирани въпроси.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

     Производството е образувано по жалба на „Благоустройствени строежи“ЕООД против Акт за установяване на задължения по декларация  №Ю 107-234/12.01.2017г. на гл. специалист при община Айтос, отдел „МДТ“, потвърден с решение №№1/24.03.2017г. на началник Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Айтос.

         

     Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването им.

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства .

   ПРЕПИС от молба вх.№4633/10.05.2017г. на жалбоподателя „Благоустройствени строежи“ ЕООД да бъде изпратена на ответника началник на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Айтос, с възможност за становище в 7- дневен срок от уведомяването относно искането за експертиза. В становището изрично да бъде отбелязано дали по делото е депозирана в цялост административната преписка във връзка с издаване на Акт за установяване на задължения по декларация  №Ю 107-234/12.01.2017г. на гл. специалист при община Айтос, отдел „МДТ“, потвърден с решение №№1/24.03.2017г. на началник Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Айтос.

 УКАЗВА на ответника да представи посочените в  молба вх.№4633/10.05.2017г., депозирана от  жалбоподателя „Благоустройствени строежи“ЕООД писмени доказателства. 

УКАЗВА на ответника, че при непредставяне в посочения по-горе срок на доказателствата, следва санкция.

При депозиране на становище, респ. при изтичане на 7-дневния  срок от уведомяването на ответника, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне по молбата за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

         ОТЛАГА и го НАСРОЧВА за 21.06.2017година от 13.00часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14.07часа.

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: