О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   847                  от  23.05.2014г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 998 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по повод жалба от „ЕЙЧ ЕС ПРОПЪРТИЙС” ЕООД с ЕИК 131072511, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, ул. „Ами Буе” № 18, вх. В, представлявано от управителя Антоанета Иванова Коларова срещу Виза, издадена от Главния архитект на Община Созопол, за изготвяне на проект за басейн по начина, указан на скица № 65/21.03.2014 год. на УПИ ІІІ-6007 (ПИ с идентификатор 67800.6.7. по КК на гр. Созопол), м. „Буджака”, землище на гр. Созопол, обл. Бургаска. В сезиращата съда жалба са развити подробни доводи за неправилност и незаконосъобразност на оспорената виза, като най-общо са заявени твърдения, че в случая не става дума за стартиране на процедура по проектиране и изграждане на бъдещ строеж, а се цели узаконяване на вече извършен такъв.

Във връзка с така постъпилата жалба, с Разпореждане от 12.05.2014 год. настоящия съдебен състав е насрочил открито съдебно заседание по делото за 24.06.2014 год. от 14.00 часа, за която дата и час са призовани страните - „ЕЙЧ ЕС ПРОПЪРТИС” ЕООД  и Главен архитект на Община Созопол.

На 21.05.2014 год. по делото е постъпило писмо, изх. № 4-26-00-257/3/ 21.05.2014 год. от Зам. Кмет на Община Созопол. В същото е заявено, че в Община Созопол е постъпила молба от „ЕЙЧ ЕС ПРОПЪРТИЙС” ЕООД, представлявано от управителя Антоанета Иванова Коларова, в която е заявено оттегляне на подадената от дружеството жалба до Административен съд гр. Бургас против издадената от Главния архитект на Община Созопол виза за изготвяне на проект за басейн в УПИ ІІІ-6007, м. „Буджака”, землище на гр. Созопол. Към цитираното писмо, Зам. Кмета на Община Созопол е приложил в оригинал молба вх. № 4-26-00-257/2/19.05.2014 год. по описа на Община Созопол, подадена от дружеството в която е формулирано оттегляне на жалбата.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулиран отказ от оспорването е подадено от дружеството жалбоподател, чрез представляващия го управител, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. Съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от представляващия търговското дружество управител и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на „ЕЙЧ ЕС ПРОПЪРТИЙС” ЕООД с ЕИК 131072511 следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 12.05.2014 год., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 24.06.2014 год. от 14.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „ЕЙЧ ЕС ПРОПЪРТИЙС” ЕООД с ЕИК 131072511, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, ул. „Ами Буе” № 18, вх. В, представлявано от управителя Антоанета Иванова Коларова срещу Виза, издадена от Главния архитект на Община Созопол, за изготвяне на проект за басейн по начина, указан на скица № 65/21.03.2014 год. на УПИ ІІІ-6007 (ПИ с идентификатор 67800.6.7. по КК на гр. Созопол), м. „Буджака”, землище на гр. Созопол, обл. Бургаска.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 998/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: