ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 997 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.Д., редовно уведомен, се представлява от адвокат Ц., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Й.Д. против Заповед № 1049/30.04.2015 г. на Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат изпълнения незаконен строеж: „Надстройка над трети жилищен етаж в сграда с идентификатор 07079.610.27.1 по КККР на гр. Бургас”, изпълнена чрез остъкляване и покриване на южната тераса, обслужваща помещението в подпокривното пространство в обема на самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.27.1.5 по КК на гр. Бургас, находящ се на ул.Силистра № 6, гр. Бургас, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата.

Искам да взема отношение по представените по преписката доказателства. Административният орган се е позовал в заповедта на констативен протокол № П-60/26.11.2012 г., който считам за неотносим.  Видно от неговото съдържание, същият касае друго производство, отнасящо се до реконструкция на покрив на жилищна сграда и не е свързан с предмета на обжалваната заповед. Това е и в подкрепа на твърдението ни, че в административния акт липсва установяване момента на извършване на твърдения незаконен строеж „Надстройка над трети жилищен етаж”.

Имаме доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в писмена молба, която представям с копие за ответника, и моля да допуснете такава.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам жалбата.

Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас. Представям в днешно съдебно заседание заповед за оправомощаване на Директора на Дирекция „Строителство” при Община Бургас.

Нямам възражение по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

АДВОКАТ Ц.: Представям стария архитектурен проект на сградата. Сградата е строена през 1933 година, в заповедта е цитирано, но не съм сигурен, че е представен като доказателство.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, както и днес представените от страните писмени документи, описани по-горе в съдебния протокол.

На основание чл. 163, ал. 3 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 171, ал. 1 АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Като намери, че следва да уважи доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствения материал и посети процесния обект, да отговори на въпросите, поставени в днес представената от адвокат Ц. молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 350 лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след представяне на документ за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: