ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 997 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Д. клима инженеринг ООД, редовно призован, се явява  лично В.Д. Д. – управител и с адв. Т.С.-Ш., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от „Д. клима инженеринг” ООД против Мълчалив отказ за произнасяне по т. 5 от Заявление вх. № 70-00-1552/10.03.2014 г. с формулирано искане за предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Считам, че е налице мълчалив отказ за произнасяне, тъй като в Решение № 70-00-1552/10.03.2014 г. на Община Бургас липсва произнасяне с изричен диспозитив по т. 5 от заявлението.

Моля да приемете представената административна преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Уточнявам, че исканата от нас информация по т. 1-4 включително, е предоставена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Не считам, че е налице мълчалив отказ видно от представените доказателства. Ще взема отношение по същество.

Представям и моля да приемете Протокол за достъп до обществена информация от 04.06.2014 г. в подкрепа на заявеното от колежката С., че информацията по т. 1-4 е предоставена. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, с жалбата и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страна на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да уважите депозираната жалба. Считам, че искането, чийто отказ се обжалва е ясно формулиран, включително допълнителното уточнение, поради което считам, че органът следваше да предостави минимум достъп до посочените в допълнителното писмо искания, а именно искане за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки.

С оглед изложеното в жалбата, моля да уважите същата. Моля да присъдите направените по делото разноски.  Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Моля да ми се даде възможност да изложа становище в писмена защита.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам иска, който сме предявили и аз недоумявам как в ХХІ век вече трета година всякакви институции в страната не могат да накарат една община да даде достъп до обществена информация. След като Върховен административен съд не е успял да наложи и отмени една незаконосъобразна поръчка, не мога да разбера защо вече трета година общината не дава достъп до обществена информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че постановеният акт е правилен и законосъобразен. В него се съдържат мотиви по отношение на всички искания на жалбоподателя. Искането по т. 5 считаме за твърде общо, неясно и неконкретизиращо нито вида, нито характера на обществената информация, до която се иска достъп.

От друга страна, исканият достъп до обществена информация за период от 5 години считано от 2009 г. до момента на искането включва над 3000 броя обществени поръчки, извършени от Община Бургас, за които е налице информация както на сайта на общината, така и на сайта на Агенцията по обществени поръчки – т.е., информацията, която се иска е обществено достъпна. Ако се желае друга информация, която касае лични данни следвало е да се конкретизира. Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки по делото.

Моля да потвърдите обжалвания акт. Считам, че не е налице мълчалив отказ и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес, в който страните могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: