О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       801

             Бургас, 12.05.2017г.                                                                                                                                                                                                                

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

след като разгледа докладваното от съдия Ганева  адм. дело № 996  по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба и допълнение към жалба от Х.А.С., с адрес на призоваване Затвора гр.Бургас.

С Разпореждане на съда от 25.04.2017г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението   следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 10.00 /десет/ лева по сметката на Административен съд – Бургас, да уточни какво точно обжалва и в какво точно се състоят неправомерните действия или бездействия на затворническата администрация –дали обжалва теста, който му е направен, както твърди в първоначалната жалба или обжалва заповед, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“, както твърди в допълнение към жалбата.

На жалбоподателя изрично е указано, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че същото е получено от жалбоподателя лично на 27.04.2017г., с което същият е уведомен за указанията на съда. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

Видно от доказателствата по делото жалбоподателят не е изпълнил дадените му от съда указания в посочения в съобщението срок –не е отстранил нередовностите, не е внесъл дължимата държавна такса, поради което жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане.

Видно от изготвената служебна справка и в счетоводството на съда няма постъпила държавна такса от жалбоподателя.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.С., с адрес на призоваване Затвора гр.Бургас.

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 996 по описа на Административен съд - Бургас за 2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: