ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 996 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.32 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 50 от делото.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.Г., видно от която пълномощникът на страната е приложил допълнителни писмени доказателства, които моли да бъдат съобразени при решаване на спора.

ВРЪЧИ препис от молбата на юрисконсулт М..

 

         Адв.Г.: Моля да приемете представените с нарочната ми писмена молба писмени доказателства и направеното в нея твърдение, че имотът представлява оранжерия, поради което същият изобщо не подлежи на облагане с данък, освен прилежащата площ към битовата сграда, за която размерът на данъка и таксата за смет беше определена с приетата по делото съдебна експертиза.

        

         СЪДЪТ към адв.Г.: По докладваната днес молба, моля да се уточни последното изречение в нея и предложения там начин на определяне на публичните задължения.

 

         Адв.Г.: Няма такъв вариант на изчисление в слушаната вече експертиза, какъвто предлагам в тази молба. Ако съдът допусне извършване на съдебно-икономическа експертиза, публичните задължения следва да бъдат определени само за битовата сграда, като се отграничи по този начин задължението. Такъв вариант на експертизата не сме слушали и не е бил зададен. Въз основа на данните по делото тези изчисления не биха могли да се направят според мен, поради което моля да се възложи допълнителна експертиза с такъв предмет.

 

         Юрисконсулт М.: Не оспорвам днес представените доказателства. Обръщам внимание, че постановлението за възлагане е влязло в сила в момент следващ периодите в акта, поради което считам, че няма пряко отношение към определяне на задълженията, тъй като периодите в акта са до 2015г., а постановлението е от 2016г. Това означава, че административният орган не е имал възможността да съобрази това, а и има доказателства за това, защото сме изискали книжа от ЧСИ, но до издаването на акта не сме разполагали с такива. Имотът е отчужден в период следващ периодите на акта. Т.е. доказано е, че лицето е било собственик за периодите включени в акта.

Колкото до твърденията на жалбоподателя за облагане на 10% прилежаща площ към битовата сграда, първо искам да кажа, че за тях има изрична законова регламентация и те касаят случаите, когато обектът на облагане е земеделска земя. В случая, съгласно чл.10 от ЗМДТ изрично е указано, че подлежат на облагане имотите не само за които има влязъл в сила ПУП, а и тези, които попадат в строителните граници на населеното място. Няма да ги изброявам, но има множество документи приложени по делото, видно от които имотът е част от ПУП на промишлена зона „Север“, което на практика го прави в строителни граници на населеното място. В такъв случай считам, че на облагане подлежи целият имот, а не частта, която претендира жалбоподателя – само за обслужващата сградата.

Колкото до последното твърдение, че оранжериите не би следвало да се облагат, нашата страна вече се е съгласила с този довод и в решението на административната инстанция изрично е указано, че за оранжерията не са установени задължения. Така че смятам този въпрос за решен и моля да не бъде допускана експертиза точно по тези съображения.

 

         Адв.Г.: По отношение на  самата оранжерия като конструкция, спор нямаме, тъй като за нея не са начислени такси. Спорът касае само облагането за недвижим имот – земята, дали трябва да е изцяло или само определена нейна част, която обслужва битова сграда.

         Във връзка с направените от ответната страна твърдения и оспорвания относно облагането на имота като имот с трайно предназначение „оранжерия“,  моля да бъде допусната комплексна експертиза, която освен определяне конкретния размер на дължимите данък за недвижими имоти и ТБО, да отговори на въпроса какво е предназначението на имота. От писмените доказателства, които са представени може да се направи извода, че този терен е земеделски и е урегулиран за първи път с ПУП, одобрен с представената Ви Заповед № 1902/27.09.2007г. Предназначението на земята и с този ПУП е отредена за оранжерии. Доколкото земеделските земи съгласно ЗОЗЗ са национално богатство и тяхното основно предназначение е за производство на растителна продукция, то ПУП не е променил предназначението на земята. Освен това, процедура по промяна на предназначението на земята съгласно ЗОЗЗ, няма провеждана, тъй като тя не е необходима. Предназначението все така си остава за производство на растителна продукция и оттам със земеделско предназначение. Процедурата по промяна на предназначението на земята се налага като необходима от факта, че сградите и съоръженията в този имот са строени през 1980г., което се потвърждава от представеният акт за общинска собственост, което е след 1973г., съгласно чл.50, ал.6 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

 

СЪДЪТ към адв.Г.: Като какъв е обложен процесният имот?

Адв.Г.: Като урбанизиран имот. Ние претендираме, че той има характер на земеделски, поради което изобщо не подлежи на облагане. Без прилежащата част към сградата, за което не оспорваме, че подлежи на облагане.

В тази връзка, ако ответната страна оспорва така изложените факти за одобрения ПУП, моля в експертизата да бъде допуснат въпрос относно предназначението на земята – урбанизирана или не, и има ли своето земеделско предназначение.

          

СЪДЪТ към СТРАНИТЕ: Спорно ли е обстоятелството, че имотът е в строителните граници на населено място, тъй като се посочи, че де намира на територията на ПЗ „Север“?

Адв.Г.: Оспорваме обстоятелството, че имотът се намира в строителните граници на населеното място.

         Юрисконсулт М.: Поддържам становището си изложено по-горе, че имотът се намира в строителните граници на населено място. Той е разположен в промишлена зона „Север“, поради което административният орган счита, че подлежи на облагане.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително  постъпилото от ответната страна писмено доказателство, представляващо писмо № 70-00-1624/04.11.2016г., както и писмените доказателства, приложени към докладваната днес молба от адв.Г..

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците в днешно съдебно заседание и в частност допълнително наведените от адв.Г. възражения, касаещи предназначението на процесния имот, както и предложения от нея алтернативен начин на определяне на публичните задължения, съдът намира за необходимо по делото да бъдат назначени съдебни експертизи, които да изяснят тези спорни обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 и чл.201 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след  като съобрази възраженията на адв.Г. записани по-горе в протокола, да отговори на въпроса: Какъв би бил размерът на публичните задължения, ако същите бъдат определени  само по отношение на прилежащата към битовата сграда площ от имота. Тази прилежаща площ от имота следва да се счита като 10% от застроената площ на сградата, която обслужва, съгласно изискванията на ЗМДТ.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. след внасяне на депозит в размер на 150лв. от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По отношение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да установи точното разположение на процесния имот, респективно неговото предназначение, съдът намира за необходимо на пълномощника на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока, като в 7-дневен срок считано от днес, в нарочна молба, извънсъдебно, да прецизира това доказателствено искане, по което съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.03.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: