ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седми ноември                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 996 по описа за 2016 година.                     

          На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургасцвет Баев“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от пълномощник адвокат Г., с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Ж..

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

          АДВОКАТ Г.: Запозната съм с постъпилите по делото доказателства и със заключението на вещото лице, като нямам възражение по изслушването на заключението и приемането на представените доказателства.

 

           ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представил съм по делото допълнителни доказателства, с които установяваме фактическото изпълнение на услугите включени в таксата за битови отпадъци. Запознат съм със заключението на вещото лице и не възразявам да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпили извънсъдебно от ответната страна писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на л. 73 по делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че изготвената съдебно-икономическа експертиза е депозирана в предвидения от закона срок, не са налице пречки по нейното изслушване, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Ж.Д. ЖЕЙНОВА  - г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: На какво се дължи разликата  при изчислението на лихвите, тъй като само там виждам разлика? Разликата е около 300лева.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е разликата при изчисляването на лихвите да бъде поради използваната от мен автоматизирана система. Не е изменен периода като начален и краен е същия, който е заложен от ответника, като подозирам, че разликата идва от информационната система Апис, която ползвам аз. Ако трябва наново да ги преизчисля с друга информационна система.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението. Относно отлагането на делото, с оглед точното изчисляване на лихвата, оставям изцяло на преценката на съда.

 

         Съдът  като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Жейнова, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на  300 лева изцяло от внесения депозит

 

 По отношение на констатираното различие в размера на дължимата лихва  в определения от вещото лице размер, за който се констатира, че се отличава от размера посочен от административният орган, за изясняване на това обстоятелство, съдът не намира за необходимо назначаването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, тъй като изчисляването на законната лихва е изцяло автоматизиран процес, който би могъл да бъде осъществен и от съда при решаване на делото по същество и за който процес не са необходими специални знания.

 

АДВОКАТ Г.: На основание чл.142, ал. 2 от АПК, с оглед новонастъпили обстоятелства, които са от значение за правилното решаване на настоящото дело, представям и моля да приемете като доказателства по делото призовка за предявяване на разпределение по изп.дело № 286/2013г. и протокол от 07.10.2016 г. по същото дело за извършено разпределение на постъпилата сума от продажбата на процесния имот. От протоколът  се установява, че частният съдебен изпълнител е разпределил в полза на община Бургас сумата от 18 057.37 лева за данък недвижими имоти.         От представената призовка се установява, че така представеното разпределение е влязло в сила, в резултат на което е издадено постановление за възлагане на недвижим имот.  Този данък обхваща и двата имота - земята и сградата и  е относим за процесните години.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не се противопоставям на така представените доказателства и моля да бъдат приети. Моля обаче уважаемия съд да ги обсъди от гледна точка на това, че плащането се смята за завършено със заверка на сметката на кредитора и в тази връзка от тук не става ясно дали тези суми са постъпили все още по сметката на община Бургас, като дори и да се постъпили, плащането е действие свързано с изпълнението на акта, а не е относимо към неговата законосъобразност. В този смисъл дори и да има плащане след като акта е издаден това не е негов порок, а има връзка с последващото му изпълнение. Доколкото и дали частния съдебен изпълнител е следвало да преведе цялата сума, не само данъка и ТБО, е евентуално предмет на друго производство пред друг съд, т.е гражданския съд. Отделно  имам доказателствено искане, поради  големия брой на дела със същия жалбоподател, от нас беше изискано с писмо изх.№70-00-1624 от 04.11.2016 г. до Дирекция „Екология”, към която дирекция се числят отчетните документи за извършените услуги, да се отговори в Промишлена зона „Север”, където са имотите  какви услуги са предоставяни. Писмото е представено по настоящото дело на л.74, като към настоящия момент все още няма отговор, предвид на което моля делото да бъде отложено за друга дата, за да го представим. Тези въпроси касаят тълкуване на приложените пътни листи. Аз съм приложил пътни листи, протоколи и други отчетни документи за кметство „Освобождение”, тъй като служебно ми е известно, че това кметство администрира и територията на Промишлена зона „Север”, където са процесните имоти и затова  Дирекцията, която отговаря и е компетентна е „Околна среда” и  моля за 10-дни срок за представяне на отговор от тях. Това не е в компетентността на нашата дирекция.

 

 АДВОКАТ Г.: Ние не оспорваме фактическото изпълнение на услугите. Не възразявам да се приложат исканите от колегата писмени доказателства, но във връзка изявлението на ответната страна по представените от мен документи в днешното съдебно заседание бих искала да Ви по моля да ми се даде възможност да представя нарочна молба за изискване на документи от частния съдебен изпълнител извършил разпределението, представляващи платежно за извършеното плащане на тази сума към община Бургас, както и да ни бъде представено от него удостоверението на община Бургас, въз основа на което тя е приела, че именно това е сумата за дължимия данък за процесните имоти.

 

 Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

         

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание  от адвокат Г. писмени доказателства, същите подробно записани по- горе в протокола.

 

           Като съобрази доказателствените искания на пълномощниците на страните в днешното съдебно заседание, свързани със снабдяване по делото с допълнителни писмени доказателства, съдът счита тези искания за основателни, тъй като посредством тях биха се изяснили допълнителни правнозначими за решаването на  делото факти, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДАВА възможност на страните най-късно до следващото съдебно заседание да представят по делото допълнителни писмени доказателства, които доказателства пълномощниците на страните посочиха в изявленията си в днешното съдебно заседание.

 

           Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.01.2017година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: