ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети юни                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 996 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 50 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по изслушване на вещото лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че изготвеното експертно заключение по съдебно-техническата експертиза е депозирано в срок в деловодството на съда, поради което

         ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението на вещото лице инж.Б., чиято самоличност снема, както следва:

Инж.С.Г.Б. – 66 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам ведно с приложенията към него.

Искам да внеса една корекция: на стр.2 от заключението към Раздел ІV, констативно-съобразителна част, пети абзац, след „2007г.“  да се вмъкне „от обособените два имота със заповед 1902 от 2007г.” и след това продължава изречението, както и след „3000 кв.м.“ да се зачеркне записаното „са обособени два имота като”.

Тази корекция правя за прецизност на изписването и не представлява по същество промяна на заключението.

 

         Адв.Г.: Съгласно цитираната заповед, имотът е отреден за оранжерия. При извършения от Вас оглед какво фактическо ползване на място установихте за имота? Отговаря ли на проекта за оранжерия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този имот съм посещавала много пъти за периода 2011г.-2015г. и съм купувала служебно цветя оттам. Ползва се за оранжерия.

 

Адв.Г.: Като открита и закрита площ на имота (разбирайте полиетиленовата конструкция) се ползва за такава продукция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Имаше оранжерия за цветя, отделена на малки и  големи площи и всичко беше заето с цветя – в обособената конструкция и на откритите площи бяха засадени цветя и подредени по площите.

 

         Адв.Г.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт М.: Няма въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение към съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключението на вещото лице инж.Б., ведно с приложенията към него, за изготвянето на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 330лв., 200лв. от които да се изплатят от внесения депозит, разликата от 130лв. следва да се плати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Г.: С оглед твърденията на вещото лице в днешно съдебно заседание за начина на фактическото ползване на процесния имот, моля да допуснете до разпит воденият от нас свидетел, с чийто показания искаме да установим фактите, че ползването на имота генерира производствени отпадъци от растителен произход, които се оползотворяват на място в самия имот.  Като в тази връзка, представям и моля да приемете два броя наредби на ответника за периода 2008г. и  втората наредба е от 2014г. И двете са Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас. Съгласно тези наредби третирането и оползотворяването на производствени отпадъци, растителни такива, е възложено изцяло и за сметка на нас, т.е.  на този, който генерира тези отпадъци.

Исканият от нас разпит на свидетеля е във връзка с тези твърдения.

 

Юрисконсулт М.: Принципно не се противопоставям да се изслуша свидетеля, но заявявам, че неговите показания ще се отнасят за оранжерията, която многократно заявихме не се облага и за нея не са установени задължения.

 

         Съдът, като взе предвид направеното в днешно съдебно заседание от адв.Г. доказателствено искане, свързано с разпит на свидетел за изясняване на факти, които биха се оказали релевантни за решаването на спора, счете това доказателствено искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

Г.М.Д. - 44г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Свидетелката Д.: Работя в дружеството-жалбоподател на длъжност агроном и желая да свидетелствам.

 

         Разпит на свидетелката Д.:

Адв.Г.: През периода 2011-2015г. имате ли представа за какво се използваше имота до КАТ, като начин на ползване. Моля да уточните както откритите площи, така и закритите съоръжения.

Свидетелката Д.: Откритите площи се използваха предимно за отглеждане  и съхранение на декоративна растителност – храсти. Една част бяха поставени в контейнери, а друга част - запръстени в пясък в зависимост от начина на отглеждане на съответните растения.

Адв.Г.: Технологично-производствената част от имота какви отпадъци генерира? Имам предвид технологичният процес на производство на растения.

Свидетелката Д.: Като цяло производството каквото и да е, дали е цветно производство, засаждане, палми, храсти, каквото се сещате, говоря за разнообразие от растителност и това е свързано  с изхвърляне на органични отпадъци, като по-голяма част ние използваме за вторична преработка. Органичните отпадъци, част от тях които  остават, използваме в района на оранжерията за компостиране. Това е аеробно разграждане на тази растителна маса, която впоследствие може да се използва. Това остава в рамките на имота. Когато станат неизползваеми пластмасовите съдове, които ползваме за производствената дейност, защото в един момент стават и такива, ги предаваме в пунктове за отпадъци.

Адв.Г.: Имахте ли договори с оператори за извозване на отпадъци, на които да предавате растителни или каквито и да са производствени отпадъци?

Свидетелката Д.: Не, нямаме такива договорни взаимоотношения от такъв характер.

Адв.Г.: Никой не е идвал да приема каквито и да са отпадъци? Всичко това се прави от самия производител?

Свидетелката Д.: Да.

Адв.Г.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт М.: В процеса на работа екологично използват ли се торове или други обогатители на почвата, да се подхранват растенията, ползват ли се препарати?

Свидетелката Д.: Принципно торове се използват.

Юрисконсулт М.: Тези торби или пластмасови шишета, в които евентуално пристигат течностите с препарати, къде се изхвърлят след употребата им, имаше ли  казан?

Свидетелката Д.: Изхвърляме разделно в контейнери. Разделно ги изхвърляме.

Юрисконсулт М.: Т.е. имаше такива съдове, където да изхвърляте такива отпадъци.

         Свидетелката Д.: Да, изхвърляхме ги разделно.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Г.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират по делото

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите жалбата и да ни присъдите направените разноски, за което представям списък, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите обжалвания акт . Считам, че в хода на производството не бяха доказани твърденията в жалбата. Точно обратно. От събраните по делото книжа става ясно, че са налице законовите предпоставки за дължимост на установените публични вземания. През периодите на акта лицето е собственик на недвижими имоти и като такъв дължи данък и такса за предоставянето на услугите, за което сме представил необходимите книжа в предходно съдебно заседание.

Моля да ни присъдите възнаграждение за юрисконсулт.

 

        

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: