ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори юли                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 996 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.А.Р., редовно призован, се явява лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Г.Вл., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на  страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Р.А.Р. против Заповед за дисциплинарно наказание „уволнение” с рег. № З-971/26.03.2013 г., постановена от директора на ОД на МВР – комисар М.Димитров.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Поддържам и молбата от 06.06.2013 г., с която моля да бъдат допуснати до разпит свидетелите, които са посочени в административната преписка независимо, че има снети от тях обяснения, но считам, че тук в съдебно заседание се налага устно и непосредствено да изложат своите възприятия, включително и жалбоподателят и неговият повереник да задават въпроси. На този етап нямам доказателствени искания. Да се приеме представената преписка от административния орган.

         ЮРИСКОНСУЛТ ВЛ.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената по делото административна преписка във връзка с издаване на оспорената заповед.

         Възразявам против допускане до разпит на поисканите с молбата свидетели на основание чл. 171, ал. 1 от АПК, тъй като считам, че същите са дали обяснения пред дисциплинарно-разследващият орган в хода на дисциплинарното производство, поради което считам за недопустим разпита им в днешно съдебно заседание. Нямам към момента доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

         АДВ. К.: Моля да не уважавате възражението на процесуалния представител на ОД на МВР. Обстоятелството, че в хода на дисциплинарната проверка служители на ответното учреждение са провеждали разговори, беседи, събирали доказателства в никакъв случай не позволяват съдът да приеме на доверие тези факти, твърдяни и налични в административната преписка. Преди всичко заповедта за уволнение се корени точно върху докладната записка на г-н Георги Илиев, който е получил сигнала за неправомерни действия. Считам, че ако не се даде възможност на жалбоподателя и неговия процесуален представител лично и непосредствено да задават въпроси на тези лица, съществено се нарушава правото на защита на жалбоподателя.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По отношение на искането на процесуалния представител на жалбоподателя формулирано в нарочна писмена молба, депозирана по делото на 06.06.2013 г. с формулирано искане за допускане до разпит на свидетели конкретно посочени в цитираната молба, които да удостоверят факти и обстоятелства, които са относими към настоящото производство, съдът намира така формулираното искане за допустимо, а с оглед факта, че фактическата обстановка обосновала и мотивирала постановяване на оспорената заповед е изградена и с оглед показанията на тези лица в хода на дисциплинарното производство, съдът намира разпита на същите свидетели и за относим към предмета на настоящия спор. Обстоятелството, че посочените три лица са представили свои обяснения под формата на писмени документи, докладни записки или писмени обяснения не отменя възможността същите да бъдат разпитани в качеството си на свидетели по отношение на фактите и обстоятелствата, които те са обективирали в приложените по делото писмени материали, с оглед на което съдът намира така формулираното искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели Г.И.И. - Началник сектор „Охранителна полиция” в V-то РУП на МВР, П.Г.Ж. *** и Д.Г.В. ***. Свидетелите да бъдат призовани за разпит в следващо съдебно заседание.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013 г. – 14,00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: