ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 13.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На тринадесети юли                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 995 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Т.В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

        

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на П.Т.В., с адрес ***, против заповед № 8-Z-1075/14.08.2015г. на кмета на Община Созопол, с която на основание чл. 225а, ал. 1, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Пристроено помещение към вилна сграда“, находящ се в УПИ******, местността “Б.“, землище гр. С..

В изпълнение на дадените указания на съда съгласно определение № 1099/16.06.2017 г., по делото е постъпило писмо с вх. № 6897/05.07.2017 г., към което са приложени длъжностните характеристики на служителите, издали Констативен акт № 12/08.06.2015 г.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

         

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените писмени доказателства - част от административната преписка, представените с молба вх. № 6897/05.07.2017 г., както и да УКАЖЕ на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, че не сочи доказателства относно наличие на правен интерес от обжалване, както и относно твърденията, че извършеното не представлява „пристроено помещение към вилна сграда“, а подстълбищно пространство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и с молба вх. № 6897/05.07.2017 г. писмени доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства относно наличието на правен интерес от обжалване на заповедта, както и доказателства, че извършеното не представлява „пристроено помещение към вилна сграда“, а подстълбищно пространство.

 ДАВА на жалбоподателя 14-дневен срок от получаване на съобщението, да ангажира доказателства за тези обстоятелства.

 

СЪДЪТ, за събиране  на доказателства,


О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.10.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: