ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 995 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          П.Т.В., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:      

В предходно съдебно заседание, проведено на 13.07.2017 г., СЪДЪТ е указал на жалбоподателя, че не сочи доказателства относно наличието на правен интерес от обжалване на заповедта, както и доказателства, че извършеното не представлява пристроено помещение към вилна сграда, а подстълбищно пространство. УКАЗАЛ е на жалбоподателя в 14-дневен срок да ангажира доказателства за тези обстоятелства. С Определение от 26.07.2017 г. СЪДЪТ е продължил срока за изпълнение на дадените указания с още 14 дни.

В указания срок доказателства не са представени.

Съгласно трайната и непротиворечива съдебна практика, страни в производството, образувано по оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж са административният орган и адресатът на заповедта, който е собственикът или извършителят на строежа. В съдебно-административните производства по оспорване на заповеди за премахване на незаконни строежи, заинтересовани страни са само адресатите им. "Адресати на заповедта" по смисъла на § 3, ал. 1 от ДР на Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК - Д. в. бр. 69/2001 г., са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право на строеж или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахването му. Право на органа е да прецени срещу кой или кои от посочените лица да бъде издадена заповедта по чл. 225, ал. 1 или по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, с което тези лица стават нейни адресати. Тази преценка е израз на оперативната самостоятелност с която разполага издателят на акта. В случая оспорващият не фигурира в заповедта като неин адресат.

В процесната заповед като извършител на строежа е посочен И.Л., той е адресат на същата. В заповедта е посочено, че имотът, в чиято площ е изграден строежът, е собственост на ***, с управител А.К.. При справка в Търговския регистър се установява, че търговецът е заличен  на 28.07.2015г. 

Независимо от предоставената възможност П.Т.В. не е ангажирал доказателства относно наличието на правен интерес от обжалване на заповедта и не попадат в кръга "Адресати на заповедта". В. няма правен интерес да оспорва заповедта за премахване на незаконен строеж. Със заповедта за премахване не се засягат законни права и интереси на жалбоподателя, нито се създават за него задължения.

Водим от горното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определението за даване ход на делото

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.В., с адрес ***, против заповед № 8-Z-1075/14.08.2015г. на кмета на община Созопол, с която на основание чл.225а, ал.1, във вр.с чл.223ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “пристроено помещение към вилна сграда”, находящ се в ***, землище на гр. Созопол.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 995/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 - дневен срок пред Върховния административен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: