ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 995 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бургасцвет- Баев“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от община Бургас с вх.№7009/07.07.2016г с приложени към него извлечения от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас в редакцията към съответните периоди по опис в самото писмо.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52 г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за невярно даване на експертно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 200 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт М.: Ще приложа за допълване на преписката доказателства по опис, касаещи предоставянето на услугата по обезвреждане на отпадъци в депа за периодите, посочени в акта. Освен тези нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените днес доказателства по опис, както и приложените към писмо вх.№7009/07.07.2016г. извлечения от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите обжалвания акт. Основно в жалбата се възразява против установения размер на задълженията. Съдебно-счетоводната експертиза по това дело, приета в днешното съдебно заседание доказа, че установения размер е правилния, т.е. законоустановения. Относно таксата битови отпадъци (ТБО) в жалбата не се съдържат възражения, че услугата не е била предоставена, но въпреки това по административното дело представихме достатъчно книжа като доказателство за това, че услугите, формиращи ТБО са били предоставени през периодите в акта. Накратко, ж.к. Меден рудник е фиксиран район  съгласно заповедите на кмета, издадени на осн. чл.63, ал.3 от ЗМДТ, приложили сме документи и протоколи за почистване на територията от кметство „Възраждане“, представили сме и становище на директора на дирекция „Екология“, както и извадка на устройствения правилник на общинската администрация, видно от които, ж.к. Меден рудник попада на територията на териториалната дирекция на кметство „Възраждане“, а за това, че имотът е част от подробния устройствен план на ж.к. Меден рудник, безспорно доказателство по делото е приложения нотариален акт. Относно услугите за депо – представихме доказателства в днешното съдебно заседание. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: