ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 995 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.17 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бургасцвет- Баев“ ЕООД се явява адвокат Г., надлежно упълномощена.

За ответника- директор Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Бургасцвет- Баев“ ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ 000368/15.01.2016г., потвърден с решение № 70-001620/2/19.04.2016г. на директора на дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Г.: Поддържам жалбата и наведените в нея доводи и твърдения за незаконосъобразност на АУЗД и потвърждаващото го решение. Поддържам и направеното с жалбата доказателствено искане да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза. Други доказателства няма да соча в момента. По отношение на представените документи от дирекция „МПДТР“, представляващи част от административната преписка, но не представени на съда с отговора на жалбата ни, заявявам, че оспорвам същите в онази част, в която съдържат данни за определените и начислени размери на данък недвижими имоти (ДНИ) и такса битови отпадъци (ТБО) относно собствените на доверителя ми обекти.

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, като освен представените с нея доказателства, в днешното съдебно заседание искам да допълня същите с извадка от устройствения правилник на Община Бургас, видно от който кметство възраждане е с териториален обхват ж.к. Меден Рудник. Това уточнение правя с оглед на представените пътни листи и протоколи за извършена работа по сметопочистване, видно от които дейностите по сметопочистване са извършени на територията на кметство „Възраждане“. Други доказателствени искания нямам.

Адвокат Г.: По отношение на представения в днешното съдебно заседание документ- извадка от устройствения правилник на Община Бургас, доколкото не се спори, че ж.к. Меден рудник попада в района на кметство „Възраждане“, няма проблем същото да се приеме по делото.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка и представените с допълнителна молба вх. № 6897/05.07.2016г. писмени доказателства, както и днес представената от процесуалния представител на ответника извадка от устройствен правилник на общинската администрация.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената с жалбата задача, а именно: като съобрази установените от закона и с приетите от Община Бургас наредби размери на задълженията по вид и за всеки от периодите по АУЗД, както и декларираните от задълженото лице обстоятелства, да определи размера на задълженията по вид и периоди, както и размера на лихвите върху тях, за всеки от обектите поотделно.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Събина Арабаджиева.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

УКАЗВА на ответната страна да представи в 7-дненвен срок съответния акт на общинския съвет, с който са установени размерите на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за всеки от процесните периоди.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.10.2016г. от 11.40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: