ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 995 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Грундинвест” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника - Началника отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър-редовно уведомен, се явява юк. Б. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 6364/06.07.2015г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от ответника по опис с писмо вх. № 6579 от 10.07.2015 г.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Юк. Б.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Да се приемат доказателствата представени от ответника. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства по опис с писмо вх. № 6579 от 10.07.2015 г.

ПРИЕМА  заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 700,00 лв. на 15.07.2015г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. М.: Уважаема г-жо Председател,  моля да постановите решение, с което да отмените изцяло процесния Акт за установяване на задължения по декларация. Моля за присъждане на разноски по списък, който Ви представям, ведно с договор и платежно нареждане. Адвокатско възнаграждение по обжалването на другия акт не е присъждано. Претендирам посоченото възнаграждение в неговия размер. Ще представя писмена защита.

 

Юк. Б.: Уважаема г-жо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите издадения от началника на отдел „МДТ” към Община Несебър  АУЗД № 794/19.11.2013 г. като правилен и законосъобразен. Правилно и законосъобразно са определени задълженията за ТБО за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с дължимата лихва. Дружеството е имало възможност да се освободи от такса сметосъбиране и сметоизвозване до 30.10. на предходната година като подаде съответните декларации. Местността на процесния имот попада в Южен плаж гр. Обзор. Претендирам прекомерност на адвокатското възнаграждение и  моля бъде сведено до минимума на дължимите адвокатски възнаграждения по административни дела.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ 5-дневен срок на страните да представят писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: