ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 995 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Грундинвест” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника - Началника отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър-редовно уведомен, се явява юк. Н. – представя пълномощно

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Грундинвест” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 160072756 с адрес: гр.Садово, Община Садово, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.Х. против АУЗД № 794/19.11.2013г. издаден от Главен експерт в отдел „МДТ”, Община Несебър, мълчаливо потвърден от Началника на отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Представям нарочна молба с препис за ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, с формулирани задачи към вещите лица.

Юк. Н.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания. Моля да се приемат доказателствата към административната преписка.Не възразявам по доказателственото искане за допускане на две експертизи.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и оглед на място, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 700,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А., при депозит в размер на 700,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.01.2015 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията, след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: