ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети юли                                   две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 994 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.38 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  БУРГАСЦВЕТ БАЕВ” ЕООД, представлявано от М.Г.Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.М.Г., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МПДТР  при Община Бургас,   редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт  М. , надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

Явява се  вещото лице С.А.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба от М.Г.Б., в качеството си на управител и представляващ „Бургасцвет – Баев” ЕООД ЕИК 102833255, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.Богориди” №16 против Решение №70-00-1617/2/19.04.2016 г. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас по жалба срещу акт за установяване на задължение по декларация №АУ000382/15.01.2016 г. на Главен експерт Г.Я.  в Отдел „Контрол и принудително събиране” на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

Указва на административния орган, че е негова тежестта  и задължението  да установи наличие  на изложените в оспорения административен  акт обстоятелства, включително и размера на същите, съобразно  събраните  и приложени по делото писмени доказателства, като напомня на всяка  от страните, че следва да докажат фактите,  от които черпят изгодни за себе си  обстоятелства.  

Съдът докладва постъпилата административна  преписка.

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението по допуснатата  съдебно- счетоводна  експертиза  с вх.№6915/05.07.2016г. – т.е. в  рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

АДВ.Г.- Поддържам жалбата моля да се приеме представената административна преписка.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата,  моля да получа екземпляр за  ответната  страна от заключението на вещото лице  в настоящето  съдебно заседание.

Съдът ВРЪЧИ екземпляр  от съдебно-техническата експертиза в настоящето съдебно заседание.

Съдът, по доказателствата

 

                                      О П Р Е Д Е Л И : 

 

ПРИЕМА  постъпилата  административна  преписка  в цялост.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А.  52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

АДВ.Г. – Нямам въпроси към вещото лице.Да се приема заключението.

Ю.К.М.- Нямам въпроси към вещото лице.Да се приема заключението.

Съдът като взе предвид становището  на страните намира, че заключението на вещото лице С.А.  следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

 На същото да бъде изплатено възнаграждение в размер  на 300.00/ триста/ лева в размер на внесения  по делото депозит.

АДВ.Г. - Моля  на осн. чл.192 от ГПК да задължите трети неучастващи по делото лица, а именно от  ЧСИ И.Б. и от Директора на  ОД на МВР-Бургас  да представят документи, с които  искаме да докажем,  че МПС-то  не само е продадено, но то е  и иззето, а от ОД на МВР да представят  документи за регистрация.

Ю.К.М.- Не се противопоставям. В представения от ЧСИ И.Б. документ, който е приложен по настоящето  дело става ясно, че не е изготвен  окончателен документ, а именно постановление  за възлагане.

Съдът, като взе предвид становището на страните счита, че направените доказателствени  искания са относими към предмета на спора, същите биха съдействали за изясняването му, поради което  и воден от горното

    О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА нарочни молби до ЧСИ И.Б. и до Директора на ОД на МВР Бургас, в качеството им на трети неучастващи  по делото лица по смисъла на чл.192 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, с които от същите се изисква представянето  на конкретизирани в молбите писмени доказателства.

АДВ.Г. –Нямам други доказателствени искания.

Ю.К.М.- Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

На третите неучастващи в производството  лица следва  да бъдат изпратени  представените,  съобразно разпоредбата на чл.192 от ГПК молби  с указание, доказателствата да бъдат представени не по- късно от седем  дни преди датата на следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2016 година  от 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:50 часа

 

 

          СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: