ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти септември                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 993 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС Индустрийс“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „СИС Индустрийс“ ООД против  решение № 32-15778 от 19.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-237/32-72784/16.03.2017г. на заместник директора на Агенция Митници, с което е определен код по тарик 2204301000 в кл. 33 на МД № 16BG001000Н0052703/20161026 и е определеное ново митническо задължение за мито и ДДС на „СИС Индустрийс“ ООД като длъжник, както следва: за доплащане мито в размер на 3838,12 лв. и ДДС в размер на 767,62 лв. плюс дължима лихва от датата на възникване на задължението до датата на уведомяването. Искането от съда е за отмяна на решението като неправилно и незаконосъобразно, издадено при неправилно приложение на процесуалния и материалния закон, в пълно противоречие с материалноправните разпоредби.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

Съдът УКАЗВА на ответника на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

адвокат Т.: Поддържам изцяло жалбата и доказателствените ни искания, изложени в същата.

Моля да се приеме административната преписка, както и доказателствата, представени с нашите жалби. Моля да задължите началника на Митница Бургас да представи препис от Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол с цел установяване спазването на правилата за вземането им. Моля да задължите началника на Митница Бургас да представи Заповед за заместване ЗАМ-279/14.03.2017 г.  на директора на Агенция Митници, както и доказателства за начина на съхраняване и транспортиране на взетата проба. Моля да допуснете двама свидетели при условията на довеждане – единият ще свидетелства относно начина на взимане на самите проби от митническите органи, а другият ще свидетелства за начина на транспортиране на пробите до митническото учреждение в гр. Бургас. Той лично е транспортирал пробите от завода до митницата. Моля да допуснете съдебно-химическа експертиза съгласно молба, която представям в днешно съдебно заседание, с препис за ответната страна. 

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата.

 По отношение на така направеното доказателствено искане, моля да ми бъде дадена възможност да представя Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и превод на наличните документи на чужд език, които се намират в административната преписка.

 

По отношение на така направеното искане за допускане на съдебно-химическа експертиза считам същото за неоснователно предвид естеството на стоката, а именно гроздов сок /гроздова мъст/ в състояние на непрекъсната ферментация, вследствие на което алкохолното съдържание и захарността непрекъснато се променят и отразяват състояние на стоката в момента на анализа. Считам, че всеки един по нататъшен анализ е без предмет, тъй като стоката няма същите постоянни характеристики. Във връзка с това считам, че така поставените въпроси са неотносими. Моля да ми бъде дадена възможност да изразя  изрично становище по тях. По отношение на направеното искане да бъдат приети протоколите, представени от дружеството-жалбоподател, моля същите да не бъдат приемани и взимани под внимание предвид обстоятелството, че са протоколи от изпитване на проби, които не са взети от митнически служител, не са взети по надлежен ред. От тях не става видно и няма как да бъде установено, че стоката, предмет на настоящото дело, е стоката, която е описана в един от тези протоколи – Протокол от изпитване № П-800/29.11.2016 г., тъй като този протокол е от дата 29.11.2016 г., а Протокол за вземане на проба № 9 е от 20.10.2016 г. По отношение на направеното доказателствено искане за разпит на свидетели, ако същите бъдат допуснати, то моля да бъде допуснат до разпит и митническият служител, който е взел пробата и е съставил протокола за вземане на проба и заявка за анализ и контрол.

Подробни съображения по въпросите към съдебно-химическа експертиза ще изразя допълнително в становище.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, находящ се на л. 17 от материалите по делото.

Като намери, че следва да предостави възможност на ответника да представи част от изисканите доказателства и да изрази становище по  поставените въпроси към експерта в молбата на адв. Т. за назначаване на съдебно-химическа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок, считано от днес, да представи по делото Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, актовете, удостоверяващи компетентността на лицата, подписали оспореното решение от името на началника на Митница Бургас и потвърждаващото го решение на директора на Агенция „Митници“, доказателства за начина на съхранение и транспортиране на съответната проба, и превод на български на документите към митническата декларация, представени по делото на чужд език.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 10-дневен срок, считано от днес, да представи по делото становище по  поставените въпроси към експерта в молбата на адв. Т. за назначаване на съдебно-химическа експертиза по делото, след което съдът ще се произнесе по това искане в закрито заседание. 

 

Съдът констатира, че в административната преписка, представена от ответника, са налични Митническа лабораторна експертиза № 25_24.10.2016/11.11.2016 г. и Протокол от изпитване № П-800/29.11.2016 г. на ИАЛВ, с което са изпълнени част от доказателствените искания на жалбоподателя, формулирани в т. 3 и т. 5 на част „Доказателствени искания“ от жалбата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на жалбоподателя, формулирани в т. 3 и т. 5 от част „Доказателствени искания“ от жалбата до съда.

 

Като намери за основателни исканията на страните за събиране на свидетелски показания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска до разпит двама свидетели в режим на довеждане от жалбоподателя за следващо съдебно заседание за установяване на посочените от адв. Т. факти и обстоятелства,  както и един свидетел в режим на довеждане от ответника за установяване на посочените от юк. Т. днес факти и обстоятелства.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: