ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 993 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Т.Х., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Т., надлежно преупълномощена от адвокат К., който е надлежно упълномощен при първото разглеждане на делото. Представя пълномощно.

         За ответникът началник сектор ПП при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против отказ на началника на сектор ПП при ОД МВР Бургас, изх.№ МК-2916/22.08.2012г. По жалбата е било постановено решение на друг състав на настоящия съд №45/07.01.2013г. по адм.д.№1985/2012г. на Административен съд гр.Бургас, с което е отменено като неоснователно бездействието на административния орган по непредаване на изготвено свидетелство за управление на МПС на жалбоподателя. По реда на инстанционния контрол решението е било отменено с решение № 5177/11.04.2013г. по адм.д. № 1905/2013г. по описа на ВАС и върнато за ново разглеждане от друг състав на настоящия съд.

        

         АДВОКАТ Т. – Поддържаме жалбата. Оспорваме и заповед за прилагане на ПАМ №70125/2012г. с дата 04.09.2012г. неполучена от жалбоподателя.

         Нямам доказателствени искания. Считам, че всички възможно доказателства бяха събрани при разглеждането в предходното дело. 

         Административния орган се позовава на едно писмо от 19.10.2012г., в което се казва, че същите наказателни постановления са унищожени. От всички възражения по предходното дело, тези наказателни постановления е следвало да се пазят на основания Наредба І-157/2002 г. на МВР, където в чл.30, ал.3 се предвижда, че наказателните постановления, в които наред с наложеното наказание е и постановено отнемане на контролни точки, се съхраняват до възстановяване на контролните точки, но не по малко от 5 години. Според административния орган контролните точки не са възстановени и въпросите наказателни постановления е следвало да бъдат съхранявани. Приложени са наказателни постановления, издадени от МВР в гр.Хисаря и гр.Сливен от 2002г. и 2003г., т.е. те се пазят. По същия начин е следвало да бъдат пазени и от административния орган – ответник по делото.

         Единственото, което е приложено по делото е писмо отново за нарушенията, извършените нарушения – справка за извършени нарушения, която е изходящо от административния орган.

 

         Съдът констатира, че оспорената заповед за прилагане на ПАМ е представена от административния орган с касационната жалба, подадена против първото решение, постановено по спора. Всички доказателства, които са събрани при първото разглеждане на делото ще се ползват и при настоящото. Присъстващата в залата страна не прави нови доказателствени искания, поради което съдът с оглед изявлението за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

         АДВОКАТ Т. – Уважаема госпожо съдия, както казах по-горе, по делото е представено писмо от 19.10.2012г. изходящо от административния орган, в който се казва, че исканите наказателните постановления са унищожени. Както нееднократно в предходното административно дело бе отбелязано от непредставяне на наказателните постановления съдът не може да направи обоснован извод дали същите са връчени по надлежен ред и дали са влезли в сила, което би породило и правни последици от наказателно постановление, а именно отнемане на контролни точки. Съгласно вече цитираната Наредба задължение е било на административния орган да пази наказателните постановления по наказателната преписка, за да може да се направи обоснован извод дали наложената мярка за принудително отнемане на свидетелството за правоуправление е законосъобразно.

         Наред с това считам, че е изтекла погасителната давност по чл. 285 от АПК, и предвид на това моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените издадената заповед.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, държавна такса и адвокатски хонорар.

Моля да ми предоставите срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: