О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 1042/10.05.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на десети май, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 992/2018 година

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 4502/19.04.2018 година от П.А. с адрес ***, затворническо общежитие „Дебелт“, трета група, килия 314, против „Държавата“, с която се иска обезщетение в размер на 16 000 лева (лист 2).

С определение № 888/20.04.2018 година (лист 1) на ищеца е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението: 1. да посочи срещу кого подава исковата си молба; 2. да уточни характера на претърпените вреди; 3. да заяви периода, за който претендира обезщетение; 4. да представи доказателство за внесена д.т. в размер на 10 лева; 5. да представи два подписани екземпляра от исковата молба, предвид обстоятелството, че исковата молба не е подписана.

На ищеца е указано, че при неизпълнение на указанията исковата му молба ще бъде върната.

А. е уведомен за указанията на 25.04.2018 година, видно от отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него.

На 04.05.2018 година с подписана молба в един екземпляр вх. № 5108, А. е посочил, че съди „затвора гр. Бургас“, посочил е период – 29.08.2016 – 12.04.2017 година, описал е лоши битови условия, при които е изтърпявал наказанието си, както и двама свидетели.

Съдът констатира, че указанията по т.4 и т.5 в определение № 888/20.04.2018 година не са изпълнени от ищеца. Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 09.05.2018 година (първият работен ден).

До настоящия момент, процесуалната нередовност на исковата молба не е отстранена, а установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на иска по същество. Затова, на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 4502/19.04.2018 година от П.А. с адрес ***, затворническо общежитие „Дебелт“, трета група, килия 314.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 992/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: