ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети юли                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 992 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ        „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат С., редовно преупълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА „МИТНИЦА БУРГАС“, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт Т., надлежно  упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „СИС Индустрийс“ ООД, с ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Джеймс Баучер“ № 77, ет.2, представлявано от управителя Р.М.С., чрез адвокат С.Е. против Решение № 32-15793 от 19.01.1017г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-244/32-72849/16.03.2017г. на заместник директора на Агенция Митници.

 

 

Иска се отмяната на оспореното решение като незаконосъобразно.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.С.- Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада.Относно доказателствените искания- в самата жалба сме изложили доказателствени искания. Моля да приемете преписката,  която е представена от Митница Бургас. Моля да се представи  препис от ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол с цел спазване на правилата за вземането им. На следващо място моля да задължите Митница Бургас да педстави заповед за заместване на директора на Аганция Митници за установяване надлежно спазване на изискването за компетентност, поради  издаване на някои от административните актове от заместници. На следващо място моля, да назначите  химическа експертиза, за което предстявам писмена молба за същата с препис за другата страна.В самата жалба сме изложили  искане за представяне на протокол от изпитване №П-815/01.12.2016г. от ИАЛВ и би следвало да бъде към жалбата до директора на Агенция Митници. Установявам, че е наличен в преписката. Моля да бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане за установяване реда на взимане на проби и относно транспортиранетоим. Това са  изложените в жалбата основания, относно  начина и  реда за вземане на проби-дали при това вземане на проби и транспортирането им са спазени нормативните изисквания, съгласно ръководството за вземане на проби.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите  жалбата като  неоснователна. По отношение на така направените искания моля, да ми бъде дадена възможност  да представя  ръководството за вземане на проби, заповеди за заместване на директора на Агенция Митници и Началника на Митница Бургас. Моля да ми бъде дадена възможност  да представя  превод на наличните доказателства на чужд език. По отношение на така направеното искане за протокол от изпитване от ИАЛВ моля, да не бъде кредитиран като относим, за това че този протокол е частен документ. Пробитите на база, на които е издаден не са взети от митническите органи и не са за митническите  цели. По отношение  на разпита на двама свидетели, в случай че бъдат допуснати моля да бъде допуснат до разпита и  митнически служители, участвали при вземането на проби. По отношение на така представената молба за съдебно-химическа експертиза моля, да ми бъде дадена възможност да изразя писмено становище по самото допускане на експертизата и да взема становище по всеки един от така посочените въпроси.

Съдът намира така направените доказателствени искания от процесуалните представители  на страните по делото за основателни, тъй като  чрез тях ще бъдат изяснени  факти и обстоятелства, имащи значение към предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи по делото Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол,както и  заповеди обосноваващи компетентността на издателя  на оспорения акт и  решението, с което същият е потвърден.

ЗАДЪЛЖАВА  ответната страна да представи превод на документи, съдържащисе в представената по делото преписка на чужд език.

ДОПУСКА до разпит  при режим на довеждане от страна на процесуалния предствител на жалбоподателя двама свидетели, които ще дадат показания относно твърдените от него факти и обстоятелства, както и при режим на довеждане от страна на ответната страна  на един свидетел- митнически служител, който е взел пробите от продукта по отношение, на който е издадено оспореното решение.

Съдът ДОПУСКА и възлага по делото СЪДЕБНО-ХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която  да даде отговор на поставените въпроси  в писмената молба, представена в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението Л.С.С. като определя  депозит в размер  на  300.00 /триста/ лева, които са вносими от жалбоподателя в 10 дневен срок от днес.

Съдът дава възможност на процесуалния представител на ответната страна след запознаване с поставените въпроси, ако прецени при необходимост, да поставин допълнителни такива, на които да отговори вещото лице по назнаената съдебно-химическа експертиза.

Съдът определя 7 дневен срок за представяне на въпроси по делото от страна на ответната страна и 14 дневен срок за внасяне на допълнителен депозит в размер на 200 лв, при условие, че се поставят допълнителни въпроси.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.10.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице Л.С. след внасяне на депозита по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: