ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 992 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на С.С.М. против ревизионен акт № 021300723/25.02.2015 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №134/12.05.2015г. на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с искане за отмяна на ревизионния акт в обжалваните части, като незаконосъобразен.

АДВОКАТ Н.: Да се приеме административната преписка.

Да се назначи съдебно-счетоводна експертиза с формулирани в нарочна писмена молба въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат приложените към преписката доказателства.

По отношение на искането за експертиза, предоставям на съда.

Аз нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира че следва да приеме като такива представените от ответника писмени документи, съставляващи административната преписка по оспорването, както и да уважи искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени документи, съставляващи административната преписка по оспорването.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставените в днес представената от адвокат Н. молба въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 700 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза С.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.10.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание и за изготвяне и представяне на заключението по експертизата след представяне по делото на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: