ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети октомври                         две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 991 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:11 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-С“АД, редовно призован, не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Й.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.С., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

         

         ПОСТЪПИЛА е молба вх.№10617/25.09.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с формулирани въпроси към съдебно-техническа експертиза.

         

ПОСТЪПИЛО е становище  вх.№11221/11.10.2018 г. от  процесуалния представител на заинтересованата страна С.С. – адвокат С..

 

АДВОКАТ С.: Относно искането за експертиза, съм представила писмено становище, което поддържам, като считам че единствено относимо към въпроса, който разглеждаме са въпроси  3 и 13. Ще се ползвам от протокола за въвод, който сме представили и във връзка с него представям и моля съдът да приемете решение на Окръжен съд Бургас от 23. 04.2018 г. по гр.д.№ 445/2018 г., ведно с извадка от деловодната система на Окръжен съд Бургас, от която е видно че решението е влязло в сила. Това решение касае именно оспорването на въвода във владение на „Хелио тур-с” и неговата неоснователност на оспорването, т.е. потвърждава се въвода във владение.

В залата ВЛИЗА адвокат Й., който представя пълномощно за ответника кмет на община Созопол.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Нямаме възражение по доклада на съда.  Няма да соча други доказателства. Не се противопоставям на допускането на експертиза. Да се приемат представените от колегата в днешно съдебно заседание доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представените в днешното съдебно заседание  от адвокат С. писмени доказателства, а именно решение №ІV-319/23.04.2018 г. по гр.д.№445/2018 г. на Окръжен съд Бургас и справка от деловодната програма на Окръжен съд Бургас, от която е видно че решението към настоящия момент е влязло в сила.

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна молба от 25.09.2018г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В съобщението до жалбоподателя  изрично  да бъде указано, че ако не  бъде внесен в определения срок депозитът за експертизата, съдът ще отмени определението, с което е допусната експертиза и делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза  Стоян Илчев, който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2018година от 13.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: