ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.07                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 991 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио тур С“ АД, редовно призован, се представлява от адв. М.С.с пълномощно на лист 27 по делото.

 

За ОТВЕТНИКА – Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Й.С., редовно призован, се представлява от адв. С.С..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Хелио тур С“ АД чрез адв. М.С.против заповед № 8-z-433/29.03.2017г. на кмета на община Созопол, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е наредено премахване незаконен строеж, описан в заповедта като „дървено бунгало с навес“, разположен в част на имот с идентификатор №67800.54.11 и № 67800.54.214 по кадастралната карта на град Созопол.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по делото вх.№ 5013/02.05.2018г., предоставена от ответника /л.9 от делото/.

ПОСТЪПИЛ е с вх.№ 6346/07.06.2018 г. от ответника списък на заинтересованите лица /л.30 от делото/.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването им.

 

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да ми дадете възможност да формулирам конкретни въпроси към вещото лице. Поддържаме искането за разпит на свидетел.

 

АДВ. С.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете протокол за въвод във владение на моя доверител. Нямам други доказателствени искания.

Относно искането за назначаването на експертизата считам, че в жалбата не е конкретизирано какво точно ще се доказва с тази експертиза. Няма конкретика на въпросите и в този случай считам, че съдът не е във възможност да допусне тази експертиза.

По отношение искането за допускане до разпит на свидетел за доказване кога е бил построен въпросният павилион – дървено бунгало, считам, че е недопустимо това да се доказва със свидетелските показания, а за това законът предвижда издаване на писмени документи - писмени административни актове.

 

 АДВ. С.: Относно представения протокол ще взема отношение в следващото съдебно заседание. Оспорвам истинност, автентичност и вярност. Моля да ми дадете възможност в писмено становище да изразя позицията си, както относно протокола, така и относно писменото становище. На становището оспорвам съдържанието, а на протокола - автентичност и вярност.

Държа на разпита на свидетел след изслушване заключението на вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства по делото.

Относно приемането на днес представения протокол, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, като предоставя на адв.С. в 7-дневен срок от днес, а на община Созопол в 7-дневен срок от уведомяването, да изразят писмено становище.

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днес за жалбоподателя да формулира в писмен вид въпросите си към вещото лице, с преписи за другата страна.

УКАЗВА на жалбоподателя, че след изтичане на указания срок, определението в тази част ще бъде отменено.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане посоченият свидетел от страна на жалбоподателя.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018 година от 13:10 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: