ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 991 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:18 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 6770/30.06.2016 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт М. изпраща в изпълнение указания на съда заверен препис на извадка от Наредбата за определянето на местните данъци, действаща на територията на община Бургас през процесните периоди и заверен препис на извадка от действащата към настоящия момент Наредба за определяне на местните данъци, като доказателство, че текстът на чл. 49, ал. 10, т. 3 от Наредбата не е променян през годините, като сочи в писмото, че установеният данък в акта е определен с правно основание чл. 55, ал. 10 т. 3 от ЗМДТ, тъй като превозното средство е трактор.

С придружително писмо вх. № 7732/29.07.2016 г. Началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас изпраща копие от съхраняваните в архива на сектор ПП при ОД на МВР Бургас документи за прекратяване регистрацията на МПС „ТРАКТОР ТК80“, с рег. № А 1731 ЕЕ.

С придружително писмо вх. № 7958/09.08.2016 г. Частен съдебен изпълнител И.Б. изпраща копия от обявление за насрочена публична продан, протокол за проведена публична продан и постановление за възлагане. По отношение на искането за предоставяне на копие от протокол за изземване на продаденото МПС и протокол за извършване на разпределение уведомява, че съдебният изпълнител предава движимите вещи единствено ако купувачът от публичната продан изрично подаде искане за предаването им и заплати съответната такса, като  такова искане в кантората на съдебния изпълнител не е входирано. По отношение на протокол за разпределение на постъпилата сума уведомява, че по делото към настоящия момент не е извършвано разпределение на събраната сума от публичната продан на процесното МПС, предвид факта, че по изпълнителното дело има предходно невлязло в сила разпределение, обжалвано пред Апелативен съд Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Запозната съм с представените доказателства. Моля да ги приемете.

Представям доказателства за платено адвокатско възнаграждение в минимален размер, съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете представените доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо вх. №6770/30.06.2016 г., от  Началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас с придружително писмо вх. № 7732/29.07.2016 г. и от Частен съдебен изпълнител И.Б. с придружително писмо вх. №7958/09.08.2016 г. Предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от извадка на Наредба за определяне на местните данъци, действаща на територията на община Бургас през процесните периоди; заверен препис на извадка от действащата към настоящия момент Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Бургас; заявление за прекратяване на регистрация на превозно средство с рег. № А 1731 ЕЕ; декларация, подписана от Х.Ю.Т.; обявление за насрочена публична продан; протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач и постановление за възлагане на движима вещ – МПС.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, от събрания доказателствен материал се установява, че процесното МПС не е собственост на доверителя ми от 23.10.2014 г., както и че същото не е унищожено, както е приел административният орган, а е свалено от отчет при КАТ и е регистрирано в КТИ.

Като не е провел всестранно и задълбочено разследване в административното производство административният орган е постановил незаконосъобразен акт, поради което моля същият да бъде отменен и да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, представляващи адвокатски хонорар.

Моля да бъде отменен изцяло административният акт, тъй като доверителят ми не е собственик към 23.10.2014 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите административния акт като законосъобразен. От събрания доказателствен материал безспорно се установява, че лицето е собственик и съответно  данъчно задължено лице за периодите, посочени в акта. Действително има приложено постановление за възлагане, което въпреки, че сме изискали в административното производство, същото не беше представено, но както става ясно от изходящите книжа от частния съдебен изпълнител И.Б. това постановление явно не е окончателно, има неприключило производство по събиране на сумите и твърдим, че органът по приходите е процедирал правилно, като е установил вземания до 2015 г.

Моля за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: