ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №  889   20.04.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №990 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е образувано по жалба, подадена от Д.А.Д.-управител на „Рафелла“ ООД, ЕИК 202376569, със седалище и адрес на управление: гр.***, против предварително изпълнение на заповед №РД-22-23/16.04.2018г. на директора РЗИ-Бургас за спиране на дейност. Жалбоподателят иска да бъде отменено настъпилото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта.

            Съдът намира, че жалбата е недопустима поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол. Съображенията за това са следните:

            Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.2 от Закона за здравето при неизпълнение на задължителните предписания в определения срок директорът на регионалната здравна инспекция, съответно директорът на НЦРРЗ, издава заповед за спиране експлоатацията на обекта или на части от него или за спиране на съответната дейност до отстраняване на нарушенията.

            Разпоредбата на чл.45, ал.1 от Закона за здравето предвижда принудителните административни мерки, наложени по реда на този раздел, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Принудителните административни мерки подлежат на предварително изпълнение.

Това изпълнение обаче може да бъде спряно от съда при наличието на предпоставките и по реда на чл.166, ал.4 във вр. с ал.2 от АПК. Искане за спиране по реда на посочената норма липсва. Отделно от това, съдът служебно установи, че към момента в Административен съд Бургас няма образувано дело с предмет оспорване на заповед  №РД-22-23/16.04.2018г. на директора РЗИ-Бургас за спиране на дейност на „Рафелла“ ООД.

Поради липсата на образувано дело по обжалване на адм. акт- заповед №РД-22-23/16.04.2018г. на директора РЗИ-Бургас, искането за спиране на разпореденото по силата на закона предварително нейно изпълнение е недопустимо за разглеждане.

Поради изложеното, подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено.

            Мотивиран от горното, съдът

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д. А. Д.-управител на „Рафелла“ ООД, ЕИК 202376569, със седалище и адрес на управление: гр.*** против предварително изпълнение на заповед №РД-22-23/16.04.2018г. на директора РЗИ-Бургас за спиране на дейност.

Прекратява производството по адм. дело № 990/2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                                   

 СЪДИЯ: