ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 990 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, се явява адв. Т., редовно преупълномощен, с представено днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на „Митница Бургас“, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По делото е постъпила писмена молба с вх. № 10052/25.09.2017 г. от юрисконсулт Л. – процесуален представител на ответника, в която прави искане за отлагане на делото поради невъзможност да участва в насроченото съдебно заседание предвид служебната му ангажираност, както и поради невъзможността на гл. юрисконсулт Т. да се яви в съдебно заседание поради ползване на платен годишен отпуск. Към молбата са приложени писмени доказателства по опис.

 

Явява се вещото лице И.М.С..

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Разпоредбата  на чл. 139, ал. 1 от АПК предвижда, че ход на делото не се дава и съдът отлага делото ако страната и пълномощника й не могат да се явят поради препятствие, което не могат да отстранят. В настоящия случай не са представени доказателства, че началникът на Митница Бургас не може да се яви поради препятствие, което не може да отстрани. Посочените доказателства – участие в провеждане на тест за интегритет, доколкото е организирано от администрацията, в която се намира административният орган също не представлява такова препятствие. Няма и доказателства, а и на съда е служебно известно, че има и  други  юрисконсулти и служители с юридическо образование в Митница Бургас и Агенция Митници. Ответникът е имал достатъчно време да организира защитата си за днешното съдебно заседание.

          Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

В изпълнение на дадените указания на ответника в предходно съдебно заседание, по делото е постъпила писмена молба с вх. № 6711/29.06.2017 г., към която са приложени писмени доказателства по опис.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище с вх. № 6861/04.07.2017 г. от процесуалния представител на ответника.

ДОКЛАДВА и постъпило писмено становище от жалбоподателя с вх. № 8426/09.08.2017 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение на вещото лице по изготвената съдебно-химическа експертиза с вх. № 9887/19.09.2017 г., което е постъпила в законоустановения 7-дневен срок, съгласно чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. Т.: Моля да изслушаме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

И.М.С. – ** години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещавам да дам заключение по съвест и разбиране.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Възможно ли е за едно денонощие действителното съдържание на алкохол на гроздовия сок, който е деклариран, да се промени от 0% на 4,7%, ако пробата не бъде съхранявана в подходящи условия?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е. Възможно е да промени своите качества. Октомври месец е в разгара на кампанията и е наситено с дрожди, и ако не се вземат мерки да се консервира пробата, може да достигне и по-високи стойности в съдържанието на алкохол.

Ако е съхранявана във фризер или има консерванти, взема се пробата, консервира се, запечатва се и се дава в лабораторията.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното заключение като обективно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 232,76 лв. съгласно представената справка-декларация, което да бъде заплатено от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 232.76 лв. на 28.09.2017 г.)

 

АДВ. Т.: Моля да бъде отложено делото за следваща дата.  Не водим поисканите и допуснати до разпит свидетели.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице основания за отлагане на делото.  Неявяването на допуснат до разпит свидетел при режим на довеждане не представлява основание за отлагане на делото. Разпитът на свидетели не е необходим за изясняване на фактите по спора. За тези факти са събрани и писмени доказателства - официални документи, неоспорени от страните. Съдът следва да отмени определението, с което са допуснати до разпит поисканите от жалбоподателя и от ответника свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от предходно съдебно заседание, проведено на 15.06.2017 г., с което са допуснати до разпит при режим на довеждане трима свидетели.

 

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. Т.: Поддържам представените писмени становища.

Моля да постановите решение, с което изцяло да отмените Решение № 32-17252/20.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-236/32-72781/16.03.2017 г. на зам. директора на Агенция Митници.

 

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: