ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На петнадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 990 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, представлява се от адвокат С., редовно преупълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на „Митница Бургас“, редовно призован, представлява се от гл. юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на „СИС Индустрийс“ ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“№ 77, ет.2, представлявано от Рени Михайлова Стайкова, против решение № 32-17252 от 20.01.2017г. на началника на „Митница Бургас“, потвърдено с Решение № Р-236/32-72781/16.03.2017г. на зам. директора на Агенция „Митници“.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства и тези, представени с административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

АДВ. С.: Моля да допуснете следните доказателствени искания във връзка с изложените обстоятелства в жалбата:

Моля да задължите началника на „Митница Бургас“ да представи препис от Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол с цел установяване спазването на правилата за вземането им, заповедта за заместване на  началника на „Митница Бургас“, както и заповед за заместване на директора на „Агенция Митници“.

Моля, представеният с жалбата Протокол от изпитване № П-799/29.11.2016 г., да бъде приет.

Във връзка с изложените обстоятелства и предвид Правилата за вземане и транспортиране на проби, моля да се допуснат до разпит двама свидетели в режим на довеждане, с които ще установим как са взети пробите и съответно дали това вземане и съхранение отговаря на правилата, които ние ще представим в следващо съдебно заседание.

Предвид обстоятелството, че според Наредба № 3/18.04.2006 г. следва се съхраняват контролните проби, моля да допуснете съдебно-химическа експертиза, която да провери контролната проба в ЦМУ - Бургас и да даде отговор на следните задачи:

1.Запазена ли е (консервирана) пробата и спазена ли е методиката за съхранение на същата, с оглед спецификата на стоката за установяване на характеристиката на стоката към датата на освобождаване на вноса – 20.10.2016 г. Експертизата на второ място да определи действителното алкохолно съдържание на взетата проба при 20°С?

2.На следващо място да се определи относителната  плътност, съдържанието на захари, °Brix, киселинност, общ и свободен серен диоксид, като даде отговор дали това е същата стока, която е изследвана от Митническата лаборатория съгласно характеристиките, описани в МЛЕ № 24- 24.10.2016/11.11.2016 г.

3.След като се определи действителното алкохолно съдържание на пробата, с оглед начина на консервиране, запазване и съхранение, може ли да се направи извод, че това е действителното алкохолно съдържание към датата на вноса и освобождаване на стоката за потребление - 20.10.2016 г.?

4.След като вещото лице се запознае с документите, които са съставени и се намират в „Митница Бургас“ относно вземане, съхранение и консервиране на пробата, да отговори на въпроса:

С оглед спецификата на стоката, която представлява гроздов сок, може ли със сигурност да се твърди, че стоката притежава същите характеристики към дата на изследване 24.10.2016 г., когато е изследвана в лабораторията, съответно съпоставена с момента на вземане на пробата - 20.10.2016 г.?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така изложеното, моля да ни бъде дадена възможност да представим Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол с цел установяване спазването на правилата за вземането им, както и заповедите за заместване на директора и заместник-началника.

Във връзка с така направеното искане, с административната преписка сме представили и се намира експертиза № 24-24.10.2016 г., а по отношение на така представения Протокол за изпитване № П-799/29.11.2016 г. на Изпълнителна агенция по лозята и виното, моля същият да бъде приет, но да не бъде кредитиран предвид обстоятелството, че този документ е издаден не от технически орган, пробата не е взета в присъствието на технически орган и не е пригодена за технически цели.

По отношение на така направеното искане за назначаване на експертиза, моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с така поставените въпроси и да изразя становище в писмен вид.

По отношение на искането за разпит на свидетели, считам, че в това производство е недопустимо призоваването на лица, присъствали при извършване на проверката. Считам, че в административната преписка са налични достатъчно доказателства, които да доказват начина на вземане на пробите, за всяко действие на митническите органи е издаден документ, който е подписан от митнически служител и от представител на „СИС Индустрийс“ ООД.

АДВ. С.: Моля да задължите „Митница Бургас“ да представи доказателства за съхранение и транспортиране на пробата, като тези искания сме ги направили още в административната преписка пред директора на Агенция „Митници“ и писмени доказателства по преписката няма. Същите правим поради обстоятелството, че съгласно чл. 189 от Регламент № 952/2013 г. на ЕС от 09.10.2013 г., задължава или формалната доказателствена сила на експертизата може да се ползва, ако при нея са спазени правилата на българското и европейското законодателство. С оглед на това обстоятелство и изложените от нас доводи, като ние твърдим в жалбата, че съдовете са взети от фирмата, а не такива, които са допустими и изискуеми съгласно Ръководството за вземане на проби за целите на митническия контрол и това обстоятелство подлежи на доказване в процеса.

На следващо място: транспортирането на въпросните проби е осъществено с личен автомобил на едно от лицата, присъствали на проверката, е което нарушение на нормалното съхранение, с оглед температурата, която трябва да се поддържа при съхранение на пробите и предполага недействителност и невярност на резултата, който се е получил. Моля да допуснете свидетели с цел установяване на тези обстоятелства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля ако бъдат допуснати свидетели до разпит от страна на жалбоподателя, то моля да бъдат призовани и служителите на митницата.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства по опис на лист 19 от делото, да задължи ответника да представи заповеди за заместване и Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, да представи доказателства за съхранението и транспортирането на пробите, както и да представи превод на български език на документите, част от административната преписка, които са на чужд език.

Счита, че следва да даде възможност на ответника, в 10-дневен срок от днес, да се запознае с формулираните в днешно съдебно заседание въпроси към исканата съдебна експертиза и да изрази писмено становище.

Счита искането за допускане на свидетели като относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка по опис, находящ се на лист 19 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи  заповеди за заместване на началника на „Митница Бургас“ и на директора на Агенция „Митници“, Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, доказателства за начина на съхранение и транспортиране на съответната проба.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 10-дневен срок от днес, да изрази становище по въпросите, поставени от представителя на жалбоподателя, след което съдът ще се произнесе по искането в закрито заседание.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание двама свидетели на жалбоподателя, присъствали при вземане и транспортиране на пробите, както и митническия служител на Агенция „Митници“, присъствал при вземането на пробите.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.09.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: