ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 990 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ЕООД  против акт за установяване на задължение по декларация № АУ 374/15.01.2016 г. на главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 70-00-1622/3/19.04.2016 г. на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата така, както е подадена от доверителя ми. Моля да допуснете направените в нея доказателствени искания, в частност назначаване на съдебно-икономическа експертиза със задача, определена в т. 1.1 във втори раздел от изложението в жалбата. Други доказателствени искания нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Искам да направя едно уточнение. Тъй като процесните имоти се намират на главната улица на града – ул. „Алеко Богориди“, следва ли да представим, доколкото и принципно е в наша тежест да го направим, пътни листи, протоколи и отчетни документи за извършена услуга, определяща начисляването на такса битови отпадъци, тоест спорно ли е, че услугата се е предоставяла и моля да бъде уточнено.

Не се противопоставям по искането за експертиза.

 

СЪДЪТ към адвокат Г.: Оспорвате ли предоставянето на услугата?

АДВОКАТ Г.: Да, оспорвам, доколкото имотите се намират на пешеходната зона – ул. „Алеко Богориди“.

 

СЪДЪТ счита искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора.

Счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, както и да даде възможност на ответника да попълни административната преписка с доказателства за реално предоставяне на услугите от община Бургас, както и с коригираща декларация № 6249/01.07.2014 г. и с наредбите на община Бургас за процесните периоди, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, като съобрази установените от закона и приетите от община Бургас наредби и декларираните от задълженото лице обстоятелства, да определи размера на задълженията на по вид и периоди за всеки от имотите по отделно, както и размера на лихвите върху тях.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас  в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

ДАВА възможност на ответника в едномесечен срок от днес да представи доказателства за реалността на предоставяните услуги за процесния имот и процесните периоди.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да представи коригираща декларация №6249/01.07.2014 г. и наредбите на община Бургас в редакцията за процесните периоди.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2016 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: