ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 990 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото. 

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на 28.09.2016 г. от вещото лице М.Д. по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като същата е представена в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 8136/17.08.2016 г. новопостъпили доказателства.

 

АДВ. Г.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, като СНЕМА самоличност както следва:

 

М.Д.Д. ** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Откъде идва разликата между установените с експертизите задължения и тези, които са в потвърдителната част на решението на директора на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас?


         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Разликата идва от това, че административният орган изчислява задължението въз основа на данъчна оценка, а аз съм изчислявала въз основа на декларираната от жалбоподателя балансова стойност.

 

АДВ. Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приеме заключението. Тези разяснения да се вземат предвид в частта за ТБО така, както е изчислението на вещото лице, което напълно съвпада с установените факти. Разминаване има за данък недвижими имоти, като разликата се дължи на основата, която би следвало да е данъчната оценка, съгласно Приложение 2, тъй като тя е по-висока. Затова прилагам за съда в табличен вид данъчната оценка със ставките за всеки един имот и самите коефициенти, които образуват данъчната оценка на всеки един имот, за всички периоди.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното заключение като безпристрастно и компетентно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 300 лв. -06.10.2016 г.)

 

АДВ. Г.: Считам, че възможността за представяне на писмени доказателства е преклудирана от страна на ответната страна, но въпреки това, ако считате, че следва да бъдат приети, моля да се считат като неверни. Оспорвам размера на данъчната оценка.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представените от нас оценки заедно с изчисленията искам да отбележа, че след като бъдат сравнени е видно, че сумите съвпадат. Ако се оспорва основата, която е ясна, че е данъчна оценка, която е по-висока, моля да се прецизира кой коефициент се оспорва, тъй като тя се състои от няколко коефициента и за кой обект. Ние сме приложили за всеки един поотделно.

АДВ. Г.: Така както са представени в самия АУЗД задълженията са определени общо. Видно от заключението, действително обектите са били до 2014 г. декларирани като една обща площ, а след това се конкретизират като отделни самостоятелни обекти с коригираща данъчна декларация. По отношение на представените данъчни оценки от община Бургас оспорвам данъчната основа така, като е формулирана и изчислена от данъчния орган както за общата площ, така и за всеки от конкретните обекти.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се допълни преписката с документи, с които наскоро се снабдих и които представям с копие за ответната страна. През периодите посочени в акта, има организирано депо което се отнася за депониране и обезвреждане на битови отпадъци.

Няма да соча други доказателства.

АДВ. Г.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. доказателства, както и доказателствата представени от ответника с писмо № 8136/17.08.2016 г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. доказателства, както и доказателствата представени от ответника с писмо № 8136/17.08.2016 г.

 

АДВ. Г.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВ. Г.: Моля да отмените оспорвания пред Вас административен акт като незаконосъобразен с оглед приетото в днешно съдебно заседание заключение по изслушаната експертиза, както и да присъдите направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК ведно с договор за правна помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо председател, считам, че от събраните доказателства по административното дело законосъобразно може да се обоснове, че актът е правилен и законосъобразен, поради което моля да го потвърдите.

В полза на Община Бургас, моля да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

            Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: