ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 98 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Д., редовно уведомен, явява се адвокат С.Х., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО К.С. –разузнавач в Първо районно управление Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили с придружително писмо вх. №5406/25.05.2016 г., подписано от Директора на ОД на МВР Бургас, документи, които съдът изрично е изискал, както и постъпило от жалбоподателя искане-изявление вх. № 5666/01.06.2016 г. за приемане като доказателство по делото на звуков файл, изпратен на имейл на Административен съд Бургас на 11.05.2016 година.

 

АДВОКАТ Х.: По искането на доверителя ми за разчитане на звуков файл, предоставям на съда. Да се приеме, но говоря за самото разчитане, предоставям на съда да вземе решение.

Що се отнася до докладваното писмо на Директора ОД на МВР, с което се изпращат документи по досъдебно производство, смятам, че самата административна преписка не е попълнена изцяло. Липсват важни неща, например като моят доверител твърди, че липсват обясненията му, дадени пред ответника.

Освен това, преписката е пресята от прокурора от Районна прокуратура Бургас, който е дал своето разпореждане кои документи по досъдебното производство да бъдат приложени към преписката.

Да бъде допуснат в режим на довеждане свидетелят П. И. Н., който да бъде призован чрез работодателя, доколкото предполагам, че е в трудови правоотношения с община Бургас. С него ще установим обстоятелства как е възприел разговорите, проведени с моя доверител, които са описани на л. 26 от материалите, изпратени от ОД на МВР в нещо като журнал или извадка на журнал на дежурен телефон на община Бургас, като основният въпрос, който искам да се установи е твърдял ли е моят доверител М.И.Д. в няколкократно проведените разговори с дежурния на съответния телефон на община Бургас, че е заложил самоделно взривно устройство и че е заложено на конкретно място в гр. Бургас. Това първо, второ да отговори на въпроса: Защо след като е получил сигнал, за който предполага, че е сигнал за извършено престъпление, същият вместо да докладва на дежурния на ОД на МВР, което е законосъобразно и логично, той започва да звъни на други лица. Поддържам това доказателствено искане същото лице да  бъде призовано чрез работодателя и да бъде разпитано относно обстоятелствата как и по какъв начин е възприел записаното на този лист, тъй като сведенията ги е дал на първо място в собствена защитна хипотеза и на второ място, приложеният хвърчащ лист е все пак с характера на частен свидетелстващ за някакви обстоятелства документ, който включително не е подписан и от неговия създател, а моето предположение е, че създател е именно лицето П. И..

Другото ми  доказателствено искане е да бъде допуснат до разпит старши разследващ полицай, видно от писмото на Районна прокуратура Бургас, Г. К., която ще свидетелства за фактите от момента на придружаването на моя доверител от служебния вход на комбината „Лукойл“ до Първо районно управление на полицията в Бургас, респ. оттам бил е преведен, доколкото разбрах в т. нар. полицейски арест към ОД на МВР, искам да я разпитам за хронологията от момента на задържането към 18 часа на 25.11.2015 г. до момента на освобождаване на следващия ден – 17:45 часа, какви процесуално-следствени действия са извършени.

Това са моите доказателствени искания. Доверителят ми желае да представи удостоверение от Окръжна прокуратура Бургас с № У1045 от 10.05.2016 г., като удостоверението е издадено от Окръжна прокуратура Бургас при и по повод негова молба може би за да му послужи за работа за стратегически обект. Доколко има отношение към спора няма да изразявам становище, и второ, призовка от 02.06.2016 г., подписана от старши разследващ полицай Я. В., че е бил призован да се яви като свидетел по досъдебно производство № 431 ЗМ – 1353/2015 г. по описа на Първо районно управление МВР Бургас

Други доказателствени искания нямам.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Нямам доказателствени искания. За мен разпитът на колегата, който е П. И. Н. е абсолютно излишен, тъй като той вече е дал сведения по административното дело. Отделно, разпитът на Г. К. не виждам какво общо има с издаването на заповедта от моя страна. Тя е водила досъдебното производство и не виждам какво може да се докаже с нейния разпит.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с молба, подписана от директора на ОД на МВР Бургас, постъпила по делото с вх. № 5406/25.05.2016 г.

Намира за неоснователно искането на жалбоподателя за приемане като доказателство по делото на звуков файл, изпратен на имейл на Административен съд Бургас на 11.05.2016 г. Този звуков файл няма характера на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис така, както твърди жалбоподателят в искане-изявление, депозирано по делото на 01.06.2016 г. Видовете доказателства и доказателствени средства, посредством които могат да бъдат установявани конкретни факти в настоящото производство, са регламентирани с разпоредбите на ГПК и звуковият файл или какъвто и да е направен запис лично от представящия го, не е сред тях.

Съдът намира за неотносими към делото представените документи от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание – призовка, адресирана до жалбоподателя и подписана от старши разследващ полицай В. и удостоверение № У1045/10.05.2016 г., издадено от Окръжна прокуратура Бургас, поради което същите не следва да бъдат приемани като доказателства по делото.

Съдът намира за неоснователно искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане до разпит в качеството на свидетели на лицата П. И. Н. и Г. К. по следните съображения:  фактите, относно които пълномощникът на жалбоподателя желае да бъде разпитван П. И. Н., са съобщени от същото това лице в документ, приложен към административната преписка на л. 62 от делото. Що се касае до фактите, за които пълномощникът на жалбоподателя желае да бъде разпитано лицето Г. К., то те са неотносими към предмета на доказване по това производство. От доказателствата по делото е установено, че К. е разследващ полицай, водела досъдебното производство. Съдът не е компетентен да извършва преценка на действията на това лице във връзка с изпълнение задълженията му по водене на досъдебно производство, а дължи проверка на фактите и преценка за законосъобразност единствено и само на заповедта за 24-часово задържане на жалбоподателя.

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдебното дирене следва да бъде приключено и даден ход на устните състезания.

По горните съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с молба, подписана от Директора на ОД на МВР Бургас и представена с вх. вх. № 5406/25.05.2016 г.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за приемане като доказателство по делото на звуков файл, изпратен на имейл на Административен съд Бургас на 11.05.2016 г.

ОТХВЪРЛЯ исканията на пълномощника на жалбоподателя за приемане като доказателства по делото на заверени преписи от призовка и удостоверението на Окръжна прокуратура Бургас, както и това за събиране на гласни доказателства, посредством разпит на лицата П. И. Н. и Г. К..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо административен съдия, смятам че жабата на моя доверител е правилна по отношение на следното обстоятелство, че проследявайки хронологията на събитията от 25.11.2015 г., развиващи се на територията общо казано на община Бургас, разговорите, проведени на горещия телефон на община Бургас от страна на моя доверител с дежурния на този телефон Н., последващите действия на органите на МВР, свързани с отцепването на сградата на културния дом на НХК, съгласието на директора на същия дом М. да не бъде затворена сградата, респ. провеждането на концерта, в който не е взело участие детето на моя доверител и неговото задържане, се предполага, че не е спазен  духът, а и буквата на чл. 73 от ЗМВР дотолкова, доколкото там се изисква да се получат достоверни данни за извършено престъпление. По безспорен начин не е установено, че моят доверител е използвал думи, казани от неговия мобилен телефонен номер, който е цитиран няколкократно, има го и в записките на дежурния в община Бургас, които да звучат като злоумишлен сигнал за поставяне на самоделно взривно устройство така, както пише в полицейските документи в Дома на НХК. Твърдя също и затова поисках да бъде разпитан полицай К., че за времето от 18 часа на 25.11.2016 г., когато на моя доверител по приложените документи по-точно към 18:10 часа на същата дата му е връчена заповедта за задържане от органите на Първо районно управление Бургас до 17:45 часа на 26.11.2015 г. Бързи, неотложни, и каквото искате друго наименование да използваме, действия по разследването за твърдяното извършено от моя доверител, не са извършени. Разпит, доколкото мога да говоря, че е извършен такъв, е проведен на 26.11.2015 г. от 16:00 до 16:30 часа, доколкото разбирам от приложената преписка, в сградата на Първо районно управление Бургас, ерго възниква въпросът каква е била необходимостта, какви са били причините, дали моят доверител се е криел или не е дал достъп да бъде намерен по телефон или друг начин, за да се стигне до там, че непредставили му се и невръчили заповедта за задържане представители на ОД на МВР са го чакали на входа.

Моля, уважаеми административен съдия, да отмените заповедта като незаконосъобразна и респ. да се присъдят разноски в полза на моя доверител, в размер на адвокатското възнаграждение, което е записано в пълномощното.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Длъжностното лице, което е в община Бургас, в случая П. И. Н., колегата щом е на тази позиция, прави достатъчно ясна преценка дали може да се счете като заплаха въпросното обаждане. Затова е образувано досъдебно производство. Жалбоподателят е търсен по телефон, но не е открит.

Искам да отхвърлите жалбата. Заповедта за полицейско задържане за мен е напълно законосъобразна. Спазена е буквата на закона и абсолютно всички реквизити.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: