ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 98 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Д., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО К.С. –разузнавач в Първо районно управление Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 3279/30.03.2016 г. ответникът представя по опис заверени преписи от документи, въз основа на които е издадена заповед за полицейско задържане на лице рег. № 431з-619/25.11.2015 г. и заверен препис от всички документи, съдържащи се в досъдебно производство №431 ЗМ1353/2015 г. по описа на Първо РУ на МВР Бургас.

По делото са постъпили две молби от жалбоподателя (от 10.05.2016 г.), с които същият иска да бъде допуснат в качеството на свидетел адвокат М.Ч. и да бъдат изискани от ОД на МВР Бургас материалите, въз основа на които до жалбоподателя е било изпратено писмо изх. №251000-1510 от 2016 година.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило писмо от жалбоподателя на електронната поща на Административен съд Бургас, съдържащо звуков файл – запис на телефонен разговор.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Пояснявам, че този звуков файл съдържа разговора, за който съм задържан, като записът съм правил аз. Моля да бъде приет като доказателство по делото изпратеният файл.

Оттеглям искането си за приемане като доказателство по делото на представения от мен звуков файл на електронен адрес на Административен съд Бургас.

Адвокат Ч. искам да бъде разпитан за установяване на факта, че при задържането съм искал адвокатска помощ и съответно съм разговарял с него от районното управление.

Подписът върху декларацията, представена в копие на л. 17 от делото, не мога да преценя дали е мой, както и не може да се прецени на мен извършен ли ми е медицински преглед от представеното копие за извършен такъв. На л. 19 върху декларацията подписът положих не в деня на задържането, а на следващия ден.

Желая да бъдат представени материалите, въз основа на които до мен е било изпратено писмо изх. № 251000-1510 от 2016 година.

Представям свидетелство за съдимост, издадено на 04.05.2016 г. от което е видно, че не съм осъждан и съдебно-психиатрично освидетелстване, в което е посочено, че не се водя на отчет до 09.05.2016 г. и със заключение, че съм годен да работя.

ОТВЕТНИКЪТ: Моето становище е, че заповедта е законосъобразна.

За мен доказателствените искания на жалбоподателя са неотносими към спора, нямат значение за разрешаване на спора и моля да не бъдат приети като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 3279/30.03.2016 г. по опис заверени преписи от документи; заверен препис от свидетелство за съдимост № 13418/04.05.2016 г., издадено от Районен съд Бургас и съдебно-психиатрично освидетелствуване № 0000033375/09.05.2016 г., издадено от Център за психично здраве „Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД.

Следва да допусне до разпит в качеството на свидетел М.Е.Ч., както и да изиска от Директора на ОД на МВР Бургас документите, събрани в хода на проверка, извършена по заявление вх. №489702-3303/23.10.2015 г., подадено от М.И.Д. с адресат дирекция „Инспекторат” МВР.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 3279/30.03.2016 г. заверени копия от заповед за задържане № 431зз-619/25.11.2015 г.; протокол за полицейски обиск, ведно с разписка за върнати вещи; декларация от 25.11.2015 г.; талон за медицински преглед; декларация за правна помощ; уведомително писмо; докладна записка; констативен протокол; декларация във връзка със съобщение за поставено взривно устройство; лист от дневник за получени сигнали в Община Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от свидетелство за съдимост № 13418/04.05.2016 г., издадено от Районен съд Бургас и съдебно-психиатрично освидетелствуване № 0000033375/09.05.2016 г., издадено от Център за психично здраве „Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на ОД на МВР Бургас да представи по делото документите, събрани в хода на проверка, извършена по заявление вх. № 489702-3303/23.10.2015 г., подадено от М.И.Д. с адресат Дирекция „Инспекторат” МВР.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел М.Е.Ч..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който се явява в съдебно заседание, като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

М.Е.Ч. – 42 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните, работи като адвокат, вписан в Адвокатска колегия Бургас.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

За първи път виждам сега господина, не съм го виждал до сега. Той ми се обади по телефона преди няколко дни и се представи с името си. Помоли ме да дойда да свидетелствам за случая, в който той ми се обади от полицията, когато е бил задържан преди това и затова съм тук. Не помня дата, нито месец, миналата година спомням си, обади ми се жалбоподателят, представи се с името си, което тогава не запомних и ми каза, че е задържан в Първо районно и телефона ми го е взел от друг колега, ако мога да отида да му съдействам. Аз по това време бях в София и нямах обективна възможност да окажа съдействие.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Може ли да посочите ориентировъчен час?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не е било рано сутрин, защото вече бях прочел, че за Бургас е имало заплаха за бомба в НХК. Жалбоподателят по телефона ми каза, че е задържан за този случай.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ      Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ, с оглед необходимостта от събиране на доказателствата, посочени по-горе,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.06.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: