ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 02.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На втори март                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 98 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО К.С. –разузнавач в Първо районно управление Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Моля да задължите ответника да представи преписката, въз основа на която е издадена заповедта за полицейско задържане.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Не съм в състояние да представя преписката, на първо място, защото към момента съм командирован и изпълнявам задължения към друга структура на МВР, а от друга страна не мога да иззема документи без изричното разпореждане на началника на районното управление, за да ги представя по делото, затова моля доказателствата, въз основа на които е издадена заповедта, да бъдат изискани служебно от Началника на Първо районно управление Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на ответника и предвид обстоятелството, че документите, които не са представени в днешно съдебно заседание представляват административната преписка, въз основа на която е издаден оспореният акт, намира, че следва да задължи Началника на Първо районно управление Бургас за следващо съдебно заседание да комплектова преписката и я представи по делото. Наред с това, същият следва да бъде задължен да представи заверени преписи от документите, съдържащи се в досъдебно производство № 431, ЗМ-1353/2015 г. по описа на Първо районно управление Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Първо районно управление на МВР Бургас в 20-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да представи заверен препис от документите, въз основа на които е издадена заповед за полицейско задържане на лице рег. № 431зз-619/25.11.2015 г., както и заверен препис от всички документи, съдържащи се в досъдебно производство № 431, ЗМ-1353/2015 г. по описа на Първо районно управление на МВР Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА Началника на Първо районно управление на МВР Бургас, че при неизпълнение на задължението, възложено с това определение, в посочения срок, ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.05.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: